Компендиум

Компендиумът се използва за изготвяне на искания за съдебно сътрудничество между държавите от ЕС.

Компендиумът е инструмент за изготвяне на искания за съдебно сътрудничество, като:

  • eвропейска заповед за разследване
  • европейска заповед за арест

Той помага на практикуващите

  • да попълнят формуляра на искането, като гарантира въвеждането на цялата необходима информация
  • да попълнят адреса и т.н. на компетентния изпълняващ орган
  • да добавят логото и официалния адрес на своята организация/орган

Формулярите са налични на всички езици на ЕС.

В Компендиума са предвидени три раздела за изготвяне на искания:

  • За държавите от ЕС: избор от карта или списък с цел изготвяне на искане за съдебно сътрудничество.
  • За Норвегия: изготвяне на искане за правна взаимопомощ, което ще бъде изпратено до Норвегия.
  • За държавите извън ЕС: изготвяне на искане за правна взаимопомощ, което ще бъде изпратено до дадена държава извън ЕС.

Управление на предишни искания

Системата Ви позволява да запазите всяко искане на локалното Ви устройство и да го отворите по-късно, например за да продължите да работите по предишен текст (вж. бутона Отваряне на искане от Вашето локално устройство).

Инструментът е достъпен тук (забележка: ще излезете от Портала за електронно правосъдие).

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.