Kompendium

Kompendium jest wykorzystywane przy sporządzaniu wniosków o współpracę sądową w państwach członkowskich UE.

Kompendium jest narzędziem wspomagającym redagowanie wniosków o współpracę sądową takich jak:

  • europejski nakaz dochodzeniowy;
  • europejski nakaz aresztowania.

Kompendium pomaga praktykom

  • w wypełnieniu formularza wniosku, tym samym zapewniając wprowadzenie wszystkich wymaganych informacji;
  • w importowaniu danych teleadresowych właściwego organu wykonującego nakaz;
  • w dodaniu logo i urzędowego adresu instytucji (organu) sporządzającej wniosek.

Formularze są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

Kompendium zawiera 3 rozdziały dotyczące sporządzania wniosków skierowanych:

  • do państw członkowskich UE: Aby sporządzić wniosek o współpracę sądową, należy wybrać dane państwo z mapy lub wykazu państw.
  • do Norwegii: Aby sporządzić wniosek o wzajemną pomoc prawną przesyłany do Norwegii.
  • do państw spoza UE: Aby sporządzić wniosek o wzajemną pomoc prawną przesyłany do państwa niebędącego państwem członkowskim UE.

Zarządzanie wcześniejszymi wnioskami

System umożliwia zapisanie wniosku na dysku lokalnym i jego późniejsze odtworzenie, np. w celu dalszej pracy nad wcześniej sporządzonym projektem (zob. przycisk Otwórz wniosek z dysku lokalnego).

Narzędzie jest dostępne tutaj (uwaga: nastąpi przekierowanie poza portal e-Sprawiedliwość).

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.