Spolupráce se zeměmi mimo EU a justičními sítěmi

Kromě svých úzkých vztahů s kandidátskými zeměmi EU a přidruženými zeměmi navázala Evropská justiční síť rovněž vztahy s ostatními justičními sítěmi a řadou dalších zemí mimo EU na celém světě.

Prostřednictvím sekce Spolupráce se třetími zeměmi a justičními sítěmi na internetových stránkách Evropské justiční sítě (EJS) mají kontaktní body EJS on-line přístup ke kontaktním údajům členů těchto justičních sítí a ke kontaktním bodům v zemích mimo EU. Kontaktní body EJS proto mohou být nápomocny vnitrostátním orgánům také tehdy, je-li třeba navázat spolupráci se zeměmi mimo EU.

Právní rámec

Justiční spolupráce v trestních věcech mezi státy EU a zeměmi mimo EU se řídí dvoustrannými či vícestrannými mezinárodními smlouvami a dohodami.

Vícestranné nástroje zahrnují smlouvy a dohody přijaté v rámci Rady Evropy a OSN, jakož i dohody mezi EU a jednotlivými zeměmi. Tyto dokumenty lze nalézt na internetových stránkách knihovny EJS.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.