Koostöö EList väljaspool asuvate riikide ja õigusvõrgustikega

Lisaks tihedatele suhetele ELi kandidaatriikide ja ELiga assotsieerunud riikidega on Euroopa õigusalase koostöö võrgustik loonud suhted veel muude õigusvõrgustikega kogu maailmas ja paljude EList väljaspool asuvate riikidega.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidi osa „Koostöö kolmandate riikide ja õigusvõrgustikega“ kaudu pääsevad võrgustiku kontaktpunktid juurde kõnealuste õigusvõrgustike liikmete ja kolmandate riikide kontaktpunktide kontaktandmetele. Seega saavad Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunktid siseriiklikke asutusi abistada ka juhul, kui tekib vajadus teha koostööd väljaspool ELi asuva riigiga.

Õigusraamistik

ELi ja kolmandate riikide õigusalast koostööd kriminaalasjades reguleeritakse kahe- või mitmepoolsete rahvusvaheliste lepingute ja kokkulepetega.

Mitmepoolsete vahendite hulka kuuluvad lepingud või kokkulepped, mis on vastu võetud Euroopa Nõukogu ja ÜRO nimel, samuti lepingud või kokkulepped, mille on konkreetsete riikidega sõlminud EL. Need dokumendid leiate Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raamatukogust.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.