Sadarbība ar trešām valstīm un tiesiskās sadarbības tīkli

Papildus ciešai sadarbībai ar ES kandidātvalstīm un asociētajām valstīm Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls ir izveidojis arī sadarbību ar citiem tiesiskās sadarbības tīkliem un vairākām valstīm visā pasaulē ārpus ES.

ETST tīmekļa vietnes sadaļā “Sadarbība ar trešām valstīm un tiesiskās sadarbības tīkliem” ETST kontaktpunktiem tiešsaistē ir pieejama šo tiesiskās sadarbības tīklu un trešo valstu kontaktpunktu kontaktinformācija. Tādēļ ETST kontaktpunkti var palīdzēt valstu iestādēm arī gadījumos, kad ir nepieciešama sadarbība ārpus ES.

Tiesiskais regulējums

Tiesisko sadarbību krimināllietās starp ES dalībvalstīm un trešām valstīm reglamentē divpusēji vai daudzpusēji starptautiski līgumi un nolīgumi.

Daudzpusēju instrumentu vidū ir tādi, kas pieņemti Eiropas Padomē un ANO, kā arī nolīgumi starp ES un atsevišķām valstīm. Šie dokumenti ir atrodami Tiesu bibliotēkā.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.