Współpraca z państwami spoza UE i sieciami sądowymi

Poza ścisłymi stosunkami z państwami kandydującymi i państwami stowarzyszonymi europejska sieć sądowa nawiązała również stosunki z innymi sieciami sądowymi i szeregiem państw spoza Unii Europejskiej na całym świecie.

W zakładce Współpraca z państwami trzecimi i sieciami sądowymi na stronie internetowej europejskiej sieci sądowej punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej mają dostęp online do danych kontaktowych członków sieci sądowych i punktów kontaktowych w państwach spoza UE. Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej mogą zatem wspomagać organy krajowe, gdy zajdzie potrzeba współpracy z państwami i podmiotami spoza UE.

Ramy prawne

Współpraca sądowa w sprawach karnych między UE a państwami spoza UE jest regulowana traktatami i umowami międzynarodowymi, zarówno dwustronnymi, jak i wielostronnymi.

Wielostronne instrumenty obejmują akty przyjęte przez Radę Europy i Organizację Narodów Zjednoczonych, jak również umowy zawarte przez Unię Europejską i poszczególne państwa. Dokumenty te można znaleźć w bibliotece sądowej.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.