Spolupráca s krajinami a justičnými sieťami, ktoré nie sú súčasťou EÚ

Okrem blízkych vzťahov s kandidátskymi a pridruženými krajinami, Európska justičná sieť nadviazala vzťahy s ďalšími justičnými sieťami a niekoľkými krajinami mimo EÚ po celom svete.

V časti Spolupráca s krajinami mimo EÚ a justičnými sieťami webovej stránky EJS majú kontaktné osoby EJS online prístup ku kontaktným údajom členov týchto justičných sietí a kontaktným osobám v krajinách mimo EÚ. Kontaktné osoby EJS preto môžu pomáhať národným orgánom v prípade potreby spolupráce nad rámec EÚ.

Právny rámec

Justičná spolupráca v trestných veciach medzi krajinami EÚ a krajinami mimo EÚ sa riadi bilaterálnymi alebo multilaterálnymi medzinárodnými zmluvami a dohodami.

Multilaterálne nástroje zahŕňajú tie, ktoré prijala Rada Európy a OSN, ako aj dohody medzi EÚ a jednotlivými krajinami. Tieto dokumenty nájdete v právnej knižnici.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.