Samarbete med länder och nätverk utanför EU

Förutom att ha nära förbindelser med EU:s kandidat- och anslutningsländer har det europeiska rättsliga nätverket också förbindelser med andra rättsliga nätverk och flera utomeuropeiska länder runt om i världen.

Under Cooperation with 3rd countries and judicial networks på nätverkets webbplats får nätverkets kontaktpunkter tillgång till kontaktuppgifter till medlemmarna i dessa rättsliga nätverk och till kontaktpunkter i utomeuropeiska länder. Nätverkets kontaktpunkter kan därför även bistå nationella myndigheter när samarbete behövs över EU:s gränser.

Rättslig ram

Straffrättsligt samarbete mellan EU-länder och utomeuropeiska länder regleras i internationella fördrag och överenskommelser, antingen av bilateral eller av multilateral karaktär.

Multilaterala instrument inbegriper sådana som antas inom Europarådet och FN samt överenskommelser mellan EU och enskilda länder. Dessa handlingar finns i Biblioteket.

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.