Teave riikide kohtusüsteemide kohta

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku lehel „Teave riikide kohtusüsteemi kohta“ on lingid, mis sisaldavad teavet võrgustikuga ühinenud riikide kohtusüsteemi kohta.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku lehel „Teave riikide kohtusüsteemi kohta“ on lingid, mis sisaldavad teavet kohtusüsteemi kohta:

  • ELi liikmesriikides;
  • ELi liikmeks saada soovivates kandidaatriikides (Albaanias, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, Montenegros, Serbias ja Türgis);
  • Euroopa õigusalase koostöö võrgustikuga ühinenud riikides (Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis).

See teave hõlmab tavaliselt näiteks:

  • seda, kuidas kohtusüsteem on korraldatud;
  • seda, kuidas toimub õigusalane koostöö kriminaalasjades;
  • kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna asjakohast kohtupraktikat;
  • kasulikke siseriiklikke linke.

Kõnealuse teabe leiate siit (märge: Te lahkute e-õiguskeskkonna portaalist).

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.