Justiitsatlas kriminaalasjades

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku justiitsatlas aitab Teil leida taotletava koostöö liigist („meetmest“) olenevalt pädeva asutuse, kellega tuleb võtta ühendust õigusalase koostöö taotlemiseks kriminaalasjades.

Pädev asutus on ELi riikides erinev ja selle liik sõltub mitmest asjaolust, näiteks:

 • kuriteo liigist;
 • menetluse seisust;
 • õigusliku alusena kasutatud õigusaktist.

Võimaluse korral on atlases loetletud ka ühe riigi eri piirkondade pädevad asutused.

Otsida saab järgmiste meetmete kaupa:

 • (Tele)kommunikatsioonivahendite kasutamise jälgimine ja edastatava teabe pealtkuulamine
 • Agendid ja informaatorid – infiltratsioon
 • Isiku läbivaatus, läbiotsimine ja ekspertiis
 • Dokumentide hankimine
 • Vara sekvesteerimine, konfiskeerimine ja tagastamine
 • Sündmuskohtade vaatlus ja läbiotsimine
 • Tunnistajad, kuriteoohvrid ja kahtlustatavad – väljakutsumine ja ärakuulamine
 • Piiriülesed toimingud
 • Vastastikuse tunnustamise vahenditele eriomased meetmed
 • Menetlemise üleandmine

Justiitsatlase leiate siit (märge: Te lahkute e-õiguskeskkonna portaalist).

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.