-

Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 650/2012 για την κληρονομική διαδοχή, καθώς και σχετικά με τις εθνικές διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τις σχετικές υποσελίδες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

Γενικές πληροφορίες

Προσαρμογή εμπράγματων δικαιωμάτων

Περιορισμοί στην κληρονομική διαδοχή – ειδικοί κανόνες

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.