Eiropas izpildes rīkojums

Regula (EK) Nr. 805/2004 izsniegšana ir vienkārša procedūra, ko var izmantot neapstrīdētu pārrobežu prasību gadījumos. Saskaņā ar šo procedūru neapstrīdētu prasību gadījumos vienā dalībvalstī pieņemtu spriedumu var viegli atzīt un izpildīt citā dalībvalstī.

Lai spriedumu apstiprinātu kā Eiropas izpildes rīkojumu, tiesnesis izmanto standarta veidlapu, kas pieejama šeit.

Kad tiesa ir izdevusi Eiropas izpildes rīkojumu, tas jānosūta tās dalībvalsts izpildes iestādei, kurā parādnieks dzīvo vai kurā atrodas tā īpašumi.

Kopā ar Eiropas izpildes rīkojumu jānosūta sākotnējā sprieduma kopija, turklāt atkarībā no tā, kādas valodas attiecīgās dalībvalsts izpildes iestāde atzīst, tā var pieprasīt Eiropas izpildes rīkojuma tulkojumu. Lai spriedumu izpildītu citā dalībvalstī, nekādas papildu formalitātes nav jāievēro.

Saites

Praktisks metodiskais līdzeklis par to, kā piemērot regulu par eiropas izpildes rīkojumu PDF (1103 Kb) lv

Eiropas izpildes rīkojums – dalībvalstu paziņojumi un meklētājrīks, kas palīdz noteikt kompetento tiesu(-as)/iestādi(-es)

Lapa atjaunināta: 10/02/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.