Európsky exekučný titul

Európsky exekučný titul je jednoduchý postup, ktorý sa môže využiť pri nesporných cezhraničných nárokoch. Tento postup umožňuje, aby súdne rozhodnutie o nespornom nároku vydané v jednom členskom štáte bolo rýchlo a ľahko uznané a vykonané v inom členskom štáte.

Na osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu sudca používa vzorové tlačivo, ktoré nájdete tu.

Po vydaní európskeho exekučného titulu súdom sa tento musí poslať orgánu presadzovania práva toho členského štátu, v ktorom dlžník žije alebo v ktorom má majetok.

Európsky exekučný titul sa musí poslať spolu s kópiou originálu súdneho rozhodnutia – preklad osvedčenia o európskom exekučnom titule sa môže požadovať v závislosti od toho, aké jazyky orgán presadzovania práva v druhom členskom štáte akceptuje. Nevyžadujú sa už žiadne ďalšie formality a súdne rozhodnutie sa môže v druhom členskom štáte vykonať.

Súvisiace odkazy

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o európskom exekučnom titule PDF (1111 Kb) sk

Európsky exekučný titul – oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Posledná aktualizácia: 10/02/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.