Europeisk exekutionstitel

Den europeiska exekutionstiteln är ett okomplicerat förfarande som används i samband med obestridda fordringar som har anknytning till flera länder. Förfarandet ger möjlighet att på ett enkelt sätt få en dom om en obestridd fordran som meddelats i en medlemsstat erkänd och verkställd i en annan medlemsstat.

För att intyga att en dom är en europeisk exekutionstitel ska domstolen använda ett standardformulär som finns här.

När domstolen väl har utfärdat den europeiska exekutionstiteln ska den sändas till den verkställande myndigheten i den medlemsstat där gäldenären är bosatt eller har sina tillgångar.

Utöver den europeiska exekutionstiteln ska en kopia av den ursprungliga domen översändas. Det kan också krävas en översättning av intyget om europeisk exekutionstitel, beroende på vilka språk som godtas av den verkställande myndigheten i den andra medlemsstaten. Om dessa formella krav är uppfyllda kan domen verkställas i den andra medlemsstaten.

Relaterad länk

Handbok för tillämpningen av förordningen om en europeisk exekutionstitel PDF (1115 Kb) sv

Europeisk exekutionstitel – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

Senaste uppdatering: 10/02/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.