Публикуване на официални съобщения

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Какви видове съобщения се публикуват?

На уебсайта http://www.justiz.gv.at/ се публикуват следните видове съобщения:

 • Доклади
 • Експертни становища
 • Становища
 • Оценки
 • Циркулярни документи
 • Насоки
 • Текстове за справка
 • Устави
 • Статистика
 • Наръчници
 • Обявления за свободна длъжност
 • Публикуване на назначения

На уебсайта http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei — „База данни на публичните обявления“) се публикуват следните съобщения:

 • Дела за несъстоятелност (несъстоятелност, споразумения с кредитори, уреждане на задължения)
 • Продажби и отдаване под аренда в производствата по несъстоятелност
 • Разпоредени от съда публични продажби
 • Недвижими имоти
 • Движими вещи
 • Принудително съдебно управление на недвижими имоти
 • Доброволни публични продажби
 • Публични обявления и съобщения в наказателните производства
 • Съобщения от наказателните съдилища
 • Процедури по реализиране на обезпечения с цел удовлетворяване по принудителен ред на кредитора в рамките на наказателните производства
 • Уведомления в наказателните производства
 • Прекратяване на предварителни производства
 • Публични известия и обявления
 • Настойници и попечители и връчване чрез публично обявление
 • Обявления за спиране на действието
 • Обявяване на лица за починали/предоставяне на доказателства за смъртта
 • Публични обявления в производства по наследяване
 • Публични обявления съгласно Закона за пазенето и отнемането на вещи (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Представителство на пребиваващи лица съгласно член 8 от Закона за пребиваване в домове за медицински грижи (Heimaufenthaltsgesetz)
 • Представителите на пациентите съгласно член 13 от Закона за хоспитализацията на психичноболни лица (Unterbringungsgesetz)
 • Връчване чрез публично обявление на юридически лица
 • Връчване чрез публично обявление от съдилищата, в които се води Търговският регистър (Firmenbuchgerichte)
 • Съобщения от съдилищата, в които се води Търговският регистър
 • Публични обявления от съдилищата, в които се води Имотният регистър (Grundbuchsgerichte)
 • Решения на съда по спорове в областта на картелното право (Kartellgericht)
 • Австрийски публикации в областта на правосъдието (Kundmachungen der Justiz)
 • Обявления на дружествата

Кои организации публикуват съобщения?

От Федералното министерство на правосъдието (Bundesministerium für Justiz)

Съдилищата, прокурорите, адвокатите и нотариусите.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да.

Какви са възможните видове търсене?

На началната страница на Министерството на правосъдието (http://www.justiz.gv.at/) се предлага обикновено търсене на думи, при което се проверяват всички документи на уебсайта.

Всички категории на уебсайта Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) предлагат възможност за търсене на думи. Освен това по отношение на няколко категории съобщения потребителите могат да търсят по номера на документа. За публичните продажби е възможно търсене по предмет. Това са само няколко примера за видове търсене, тъй като е налице голямо разнообразие от варианти за търсене в различните категории.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Уебсайтът на Министерството на правосъдието (http://www.justiz.gv.at/) и уебсайтът Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) са достъпни онлайн от 2000 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Не.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Съобщенията на уебсайта Ediktsdatei са свободно достъпни и впоследствие може да бъдат обработени като HTML файлове (няма защита от копиране). Разрешение може да бъде получено и съгласно Закона за повторното използване на публична информация (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Към момента обаче данните не са достъпни под формата на свободно достъпни данни.

Публикациите на http://www.justiz.gv.at/ се отнасят в повечето случаи до съществуващи документи във формат PDF. В редки случаи има и документи във формат MS Word. Всички публикации се предоставят като част от WCMS (Система за управление на уебсъдържание) и представляват свободно достъпни HTML страници. Документите са достъпни за сваляне като приложения към HTML страниците.

Последна актуализация: 30/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.