Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Публикуване на официални съобщения

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Какви видове съобщения се публикуват?

На уебсайта http://www.justiz.gv.at/ се публикуват следните видове съобщения:

 • Доклади
 • Експертни становища
 • Становища
 • Оценки
 • Циркулярни документи
 • Насоки
 • Текстове за справка
 • Устави
 • Статистика
 • Наръчници
 • Обявления за свободна длъжност
 • Публикуване на назначения

На уебсайта http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei — „База данни на публичните обявления“) се публикуват следните съобщения:

 • Дела за несъстоятелност (несъстоятелност, споразумения с кредитори, уреждане на задължения)
 • Продажби и отдаване под аренда в производствата по несъстоятелност
 • Разпоредени от съда публични продажби
 • Недвижими имоти
 • Движими вещи
 • Принудително съдебно управление на недвижими имоти
 • Доброволни публични продажби
 • Публични обявления и съобщения в наказателните производства
 • Съобщения от наказателните съдилища
 • Процедури по реализиране на обезпечения с цел удовлетворяване по принудителен ред на кредитора в рамките на наказателните производства
 • Уведомления в наказателните производства
 • Прекратяване на предварителни производства
 • Публични известия и обявления
 • Настойници и попечители и връчване чрез публично обявление
 • Обявления за спиране на действието
 • Обявяване на лица за починали/предоставяне на доказателства за смъртта
 • Публични обявления в производства по наследяване
 • Публични обявления съгласно Закона за пазенето и отнемането на вещи (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Представителство на пребиваващи лица съгласно член 8 от Закона за пребиваване в домове за медицински грижи (Heimaufenthaltsgesetz)
 • Представителите на пациентите съгласно член 13 от Закона за хоспитализацията на психичноболни лица (Unterbringungsgesetz)
 • Връчване чрез публично обявление на юридически лица
 • Връчване чрез публично обявление от съдилищата, в които се води Търговският регистър (Firmenbuchgerichte)
 • Съобщения от съдилищата, в които се води Търговският регистър
 • Публични обявления от съдилищата, в които се води Имотният регистър (Grundbuchsgerichte)
 • Решения на съда по спорове в областта на картелното право (Kartellgericht)
 • Австрийски публикации в областта на правосъдието (Kundmachungen der Justiz)
 • Обявления на дружествата

Кои организации публикуват съобщения?

От Федералното министерство на правосъдието (Bundesministerium für Justiz)

Съдилищата, прокурорите, адвокатите и нотариусите.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да.

Какви са възможните видове търсене?

На началната страница на Министерството на правосъдието (http://www.justiz.gv.at/) се предлага обикновено търсене на думи, при което се проверяват всички документи на уебсайта.

Всички категории на уебсайта Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) предлагат възможност за търсене на думи. Освен това по отношение на няколко категории съобщения потребителите могат да търсят по номера на документа. За публичните продажби е възможно търсене по предмет. Това са само няколко примера за видове търсене, тъй като е налице голямо разнообразие от варианти за търсене в различните категории.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Уебсайтът на Министерството на правосъдието (http://www.justiz.gv.at/) и уебсайтът Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) са достъпни онлайн от 2000 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Не.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Съобщенията на уебсайта Ediktsdatei са свободно достъпни и впоследствие може да бъдат обработени като HTML файлове (няма защита от копиране). Разрешение може да бъде получено и съгласно Закона за повторното използване на публична информация (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Към момента обаче данните не са достъпни под формата на свободно достъпни данни.

Публикациите на http://www.justiz.gv.at/ се отнасят в повечето случаи до съществуващи документи във формат PDF. В редки случаи има и документи във формат MS Word. Всички публикации се предоставят като част от WCMS (Система за управление на уебсъдържание) и представляват свободно достъпни HTML страници. Документите са достъпни за сваляне като приложения към HTML страниците.

Последна актуализация: 30/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.