Публикуване на официални съобщения

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Официални съобщения се публикуват на уебсайта на Държавен вестник на Република Хърватия и на електронното информационно табло на Министерството на правосъдието на Република Хърватия.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Държавен вестник на Република Хърватия)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Министерство на правосъдието на Република Хърватия)

Какви видове съобщения се публикуват?

Публикуват се съобщения относно обществени поръчки, електронни търгове, концесии, покани за подаване на оферти, свободни работни места, уведомления относно търговски дружества, съобщения от камари, решения за образуване на производства по несъстоятелност и съкратени производства по несъстоятелност, решения относно недееспособност на лицата, ликвидации, съдебни и нотариални съобщения, вписвания в съдебния регистър и др.

Кои организации публикуват съобщения?

  • Narodne novine d.d. (Държавен вестник на Република Хърватия)
  • На електронното информационно табло на Министерството на правосъдието се обявяват и различни решения, постановени от съдилищата и други компетентни органи в производства по несъстоятелност (решения за образуване на производства по несъстоятелност, призовки за явяване пред съда); Министерството на правосъдието е компетентно за поддържането на ИТ системата, която е необходима за функционирането на електронното информационно табло.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да. Достъпът е безплатен.

Какви са възможните видове търсене?

В страниците на Държавен вестник на Република Хърватия е възможно да се търси по термин, дата на съобщението, вид на съобщението или конкретна област, от която е съобщението (напр. обменен курс);

На електронното информационно табло е възможно да се търси по заглавието на досието, наименованието на молбата, предмета, за който се отнася съобщението или идентификационния номер.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Съобщения в електронен формат се публикуват на уебсайта на Държавен вестник на Република Хърватия от януари 2014 г.

Софтуерното приложение за електронното информационно табло е въведено, т.е. е пуснато в действие, на 1 ноември 2014 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Към Държавен вестник на Република Хърватия е създадена система за уведомяване за служебни обявления, свързани с процедури за обществени поръчки (Електронен инструмент за обявяване на обществени поръчки) — уведомленията за крайните потребители се изпращат на адреса на електронната поща или до личната пощенска кутия.

Не е създадена система за уведомяване на потребителите за съобщения, които са публикувани на електронното информационно табло. Изключения са данъчната администрация (Porezna uprava) и Финансовата агенция (Financijska agencija; FINA), за които Министерството на правосъдието е създало уебуслуга, чрез която тези институции могат да свалят данни от електронното информационно табло (няколко пъти) всеки ден.

Служебните съобщения не са достъпни като свободно достъпни данни.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Служебните съобщения не са достъпни като свободно достъпни данни.

Последна актуализация: 14/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.