Публикуване на официални съобщения

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Те се публикуват на хартиен носител, което е форматът с правно действие, както и в интернет, с безплатен достъп на http://www.mof.gov.cy/gpo

Какви видове съобщения се публикуват?

Публикуват се следните видове съобщения: относно свободни позиции в публичния сектор, обществени поръчки, принудително отчуждаване и реквизиция, назначения, повишения и потвърждаване на назначения и отмяна на такива, пенсионирания, назначения на заместници на титуляри на длъжности, оставки, назначения на министри, известия за смърт, встъпване в длъжност, оттегляне и заместване на президента на Републиката, назначения на президент на Републиката, решения на Министерския съвет и Парламента, законопроекти на правителството и отделни членове, международни споразумения, организационни схеми на служби и съобщения, които се изискват по закон, напр. по Закона за предприятията.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

  • Държавата
  • Публично-частни организации
  • Местни органи
  • Частни лица (адвокати) въз основа на разпоредбите на Закона за предприятията

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Всяко съдържание, публикувано в Държавния вестник на Кипър (Επίσημη Εφημερίδα)

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

От 10 декември 2004 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Не

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения са свободно достъпни като данни с отворен достъп на уебсайта на държавната печатница (Κυβερνητικού Τυπογραφείου): http://www.mof.gov.cy/gpo

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.