Публикуване на официални съобщения

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Приложението InfoDeska (Информационно табло) е табло за електронни съобщения на Министерството на правосъдието.

Какви видове съобщения се публикуват?

Важни съобщения във връзка със съдебни производства.

Кои организации публикуват официални съобщения?

Министерството на правосъдието на Чешката република, съдилищата, прокуратурата.

Безплатен ли е достъпът до официални съобщения?

Да.

Какви са възможните видове търсене?

Функцията за основно търсене позволява търсене по организация, издала документа (Министерство на правосъдието, съдилища, прокуратура).
След това на таблото за съобщения на конкретен съд е възможно търсене по предмет, дата на публикуване, номер на делото.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Приложението InfoDeska съдържа документи, публикувани след 1 януари 2009 г.

Възможно ли е да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени определени критерии?

Да, в Moje InfoDeska (моето Информационно табло) може да се абонирате за уведомления по електронна поща за нови документи.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако са достъпни, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения не са свободно достъпни под формата на свободно достъпни данни.

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.