Публикуване на официални съобщения

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Официалните съобщения се поместват в Държавен вестник (Statstidende) и се публикуват на https://statstidende.dk/.

До 14 октомври 2005 г. Държавен вестник се издаваше и на хартия.

Какви видове съобщения се публикуват?

В Държавен вестник се публикуват определени задължителни съобщения с правни последици за гражданите, предприятията и органите, както и някои незадължителни съобщения.
Наред с другото, се публикуват и съобщенията за наследственото имущество на починали лица (напр. съобщения за кредитори), за имуществото на обявени в несъстоятелност лица (напр. съдебни решения за обявяване в несъстоятелност), за преобразуване на дружества, съдебни заповеди и подобни съдебни призовки, продажби по съдебна заповед, както и за избори и референдуми.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Публикуват се съобщения от съдилища, адвокати, държавни институции и частни предприятия.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Достъпът както до еднократните, така и до постоянните търсения е безплатен (вж. по-долу).

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Държавен вестник се публикува в електронен вид от 2000 г. От 15 октомври 2005 г. Държавен вестник се издава само в електронен вид.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Постоянните търсения могат да се настройват. Това е безплатно, но за него се изисква потребителска регистрация.
Освен това има възможност за абониране за дневния брой на Държавен вестник в pdf формат. В дните, в които излиза Държавен вестник, се изпраща съобщение по електронна поща с броя за деня в pdf формат.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Всеки може да отвори данни със свободен достъп чрез търсене тип REST на https://statstidende.dk. В момента тече работа по подобряване на техническите показатели на Държавен вестник. Затова имайте предвид, че се разглежда въпросът дали тази възможност трябва да продължи да се предлага.

Последна актуализация: 20/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.