Публикуване на официални съобщения

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Важните публични съобщения се публикуват на уебсайта за официални съобщения Ametlikud Teadaanded („Официални съобщения“). В някои случаи законодателството изисква съобщенията да се публикуват във вестници.

Официалното онлайн издание Ametlikud Teadaanded се публикува само в електронен вид от 1 юли 2003 г. То представлява и база от данни, част от националната информационна система. Ametlikud Teadaanded се предлага безплатно на https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Какви видове съобщения се публикуват?

Известия, покани и съобщения, които трябва да се публикуват по закон или съгласно наредба на правителството на Републиката или съгласно министерска наредба.

На Ametlikud Teadaanded се публикуват два вида съобщения:

  1. Съобщения, предназначени за информация на конкретно лице, които, с цел защита на неприкосновеността на личния живот, не могат да се използват многократно. Публикуването на такива съобщения в Ametlikud Teadaanded е предмет на ограничение във времето, както и на ограничение на достъпа след премахване на публикацията. Изискванията за повторна употреба не важат за този вид съобщения.
  2. Съобщения, които имат за цел да информират всички лица и които трябва да могат да се използват повторно в машинночетим формат.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

В Ametlikud Teadaanded се публикуват съобщенията, необходими за изпълнението на функциите на държавата и местните органи и представителите на свободни професии (напр. нотариуси и съдия-изпълнители). Публикуват се също така съобщения на частни правни субекти, които трябва да се публикуват по закон и за цели от обществен интерес, т.е. които са предназначени като информация за широката общественост (напр. разделяне и прекратяване на дружества).

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Достъпът до всички съобщения, публикувани в Ametlikud Teadaanded, е безплатен.

За публикуване на съобщение от интерес на физическо лице, напр. известие за загуба на документ, се изисква заплащане на държавна такса.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Публикуваните съобщения могат да се търсят по вид, заглавие, публикуващ орган и зона на въздействие или чрез функцията за търсене по пълен текст.

Услугата „Моите официални съобщения“ (Minu Ametlikud Teadaanded) дава възможност на всяко лице да се абонира да получава по електронна поща различни видове съобщения, за да преглежда архивни съобщения относно себе си, които вече не са публикувани. Публикуването на съобщение, предназначено за определено лице, се прекратява и съобщението се архивира, след като публикацията е изпълнила целта си. Публикуването на този вид съобщения се прекратява, когато лицето потвърди получаването му чрез лична карта, като използва услугата „Моите официални съобщения“.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

От 1 юли 2003 г. На уебсайта Ametlikud Teadaanded се поместват и съобщения, които вече са публикувани на хартия и имат за цел информиране на широката общественост.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Едно лице може да се абонира да получава всички съобщения по електронна поща чрез услугата „Моите официални съобщения“. За използването на тази услуга се изисква удостоверяване чрез лична карта или мобилен документ за самоличност. Услугата „Моите официални съобщения“ дава възможност на лицата да преглеждат архивни съобщения в Ametlikud Teadaanded за себе си и да виждат кой друг е чел архивни съобщения за тях.

Също така за търсене и извеждане на съобщения в Ametlikud Teadaanded може да се използват URI номерът. Това дали даден URI номер е уникален, зависи от броя използвани негови елементи. Даден URI номер може да се използва за отваряне на едно или няколко съобщения във формат HTML, което е подобно на резултат от търсене, или като файл в XML или XML-RDF формат.

По URI номерата на съобщенията могат да се преглеждат обществено достъпни съобщения, които не са предвидени за оповестяване пред определено лице и чието публикуване все още не е прекратено.

За да се използва един URI номер, трябва да е създаден уеб адрес, който отговаря на данните за публикуването на съобщението, от което се интересувате.

Можете да намерите по-подробни указания за търсене въз основа на URI номера на https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Съобщенията, които не са предвидени за оповестяване пред определено физическо лице, т.е. такива, предназначени като информация за широката общественост, се предоставят като данни със свободен достъп. Съобщенията, които вече не са публикувани и са архивирани, не са достъпни като данни със свободен достъп.

Данните със свободен достъп могат да се изтеглят в реално време като URI номера. Това дали даден URI номер е уникален, зависи от броя използвани негови елементи. Даден URI номер може да се използва за отваряне на едно или няколко съобщения във формат HTML, което е подобно на резултат от търсене, или като файл в XML или XML-RDF формат. За да се използва един URI номер, трябва да е създаден уеб адрес, който отговаря на данните за публикуването на съобщението, от което се интересувате.

Последна актуализация: 14/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.