Публикуване на официални съобщения

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Kuulutusrekisteri (регистър на съобщенията)

Virallinen lehti (Официален вестник)

Какви видове съобщения се публикуват?

Регистърът на съобщенията се актуализира с информация относно съобщенията въз основа на решения на съдилищата или органите относно:

 1. публични призовки, уведомени от районен съд;
 2. сливане на фондации, уведомено от районен съд;
 3. сливания, разделяния или разпределяне на средствата на дружество с ограничена отговорност или друга мярка или решение, предвидени в законодателството относно дружествата или фондациите, които трябва да бъдат публикувани в Официален вестник; или
 4. обявленията на съдебните изпълнители.

В Официален вестник се публикуват уведомленията, съобщенията и други документи, чието публикуване в Официален вестник е предвидено със закон, указ или други решения, постановени от по-нисшестоящите съдилища.

Кои организации публикуват съобщения?

Регистърът на съобщенията публикува съобщенията на районните съдилища, изпълнителните агенции и финландския Търговски регистър.

Съобщения на районните съдилища, които се публикуват в регистъра на съобщенията:

 • Публични призовки за кредитори
 • Сливане на фондации

Съобщения на изпълнителните агенции, които се публикуват в регистъра на съобщенията:

 • Споразумения на кредиторите;
 • Обсъждания във връзка с разпределение на активи
 • Кореспонденция с кредиторите

Съобщения на Търговския регистър на Финландия, предназначени за регистъра на съобщенията:

 • Прехвърляне на седалище на европейско дружество
 • Разделяния
 • Публично призоваване в производство по ликвидация
 • Публично призоваване на кредиторите на фондации в ликвидация
 • Намаляване на първоначалния фонд
 • Сливане чрез учредяване на ново дружество
 • Обявяване на притежателите на специални права
 • Съобщение за кредиторите на придобиващата фондация
 • Съобщение за кредиторите на придобиващо предприятие
 • Съобщение за кредиторите на придобиващо предприятие при разделяне
 • Прехвърляне на стопанска дейност или на част от нея
 • Отказ от разрешение на кредитна институция
 • Преобразуване на акционерно дружество в дружество с ограничена отговорност
 • Намаляване на капитала
 • Преобразуване на кооперация в дружество с ограничена отговорност
 • Заличаване на кооперация от търговския регистър
 • Отказ от разрешение на кооперативна банка
 • Постановяване на производство по ликвидация или заличаване от регистъра
 • Намаляване на инвестиционния капитал
 • Сливане
 • Изменение на правилата или освобождаване от разпоредба
 • Разпределение на безплатен собствен капитал
 • Намаляване на резервния фонд
 • Разпределение на печалбата
 • Покана за издаване на заповед за разпускане на сдружение
 • Изменение на устава на сдружение или освобождаване от разпоредба
 • Намаляване на премийния резерв от емисии на акции
 • Покана за постановяване на разпореждане за ликвидиране на дружество или заличаването му от регистъра
 • Промяна на формата на дружество

Освен тези съобщения  в Официален вестник се публикуват уведомленията, съобщенията и други документи на редица други организации.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Регистър на съобщенията: да

Официален вестник: копията в PDF формат са безплатни от 2011 г. За услугите на Virallinen.fi съществува такса.

1 потребител, цена/разрешение: 200 EUR/годишно, цена за разрешение за 2—5 потребители: 145 EUR/годишно, цена за разрешение за повече 5 потребители: 124 EUR/годишно.

Какви са възможните видове търсене?

Вписвания в регистъра на съобщенията могат да се търсят, като се използват следните параметри:

вид на съобщението,

предмет на съобщението,

търговски идентификационен номер/дата на раждане/година на раждане,

дата на падежа,

местоживеене,

номер на делото, даден от районния съд.

В допълнение към другите критерии за търсене, неограничено търсене по ключова дума е възможно в платената база данни на Официален вестник.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

Регистър на съобщенията: от 1 април 2004 г.

Официален вестник: от 2011 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления по електронна поща, когато са изпълнени критериите?

Регистър на съобщенията: не, това не е възможно.

Официален вестник: запазване на търсенията и получаване на уведомления по електронната поща са възможни, когато се използва платената база данни.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Официалните съобщения не са достъпни като свободно достъпни данни.

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.