Публикуване на официални съобщения

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Тъй като Германия е федерална държава, отделните провинции носят отговорност да публикуват официалните си съобщения. За целта те са създали собствени уеб страници. Връзките към някои от тях са публикувани на портала на федералното правителство и на провинциите относно правосъдието (Justizportal des Bundes und der Länder). Следната информация е свързана само с публикациите на федералното правителство:

Публикация Форма на публикуване
Федерален държавен вестник (Bundesgesetzblatt) Само електронно копие на официалното печатно издание
Федерален вестник (Bundesanzeiger)

Официален раздел; Раздел „Правосъдие“
(само в електронен формат)

Вестник на Федералната данъчна служба (Bundessteuerblatt) Печатно издание и в електронен вид
Съвместен министерски вестник (Gemeinsames Ministerialblatt) Печатно издание и в електронен вид
Вестник на Министерството на транспорта (Verkehrsblatt) Печатно издание и в електронен вид
Уебсайт на Федералното министерство на финансите Само в електронен формат Печатните версии на официалните ръководства може да бъдат закупени от търговци на дребно; Федералното министерство на финансите не ги предлага в такъв формат.

Какви видове съобщения се публикуват?

Публикация Видове съобщения
Федерален държавен вестник Закони, международни договори, наредби, съобщения, разпореждания, известия и определени решения на Федералния конституционен съд.
Федерален вестник Наредби, други официални съобщения, тръжни процедури, насоки и съдебни известия. Съдебните известия представляват публикации на съда относно регистъра на съдебните спорове съгласно Закона за прецедентните дела, свързани с дялови инвеститори (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), публични уведомления, наказателни дела, призовки на лица и покани за представяне на документи, решения за отстраняване от участие, анулиране на ценни книжа и други решения, призовки за трети страни, известия за обявяване в несъстоятелност, производства по несъстоятелност, както и относно регистъра на анонимните произведения и произведенията, публикувани под псевдоним.
Вестник на Федералната данъчна служба Правни разпоредби и административни заповеди, свързани с данъчното облагане, решения на Федералния финансов съд.
Съвместен министерски вестник Правни разпоредби и административни заповеди, свързани с данъчното облагане, решения на Федералния финансов съд.
Вестник на Министерството на транспорта Официални разпоредби относно транспорта, покани за представяне на липсващи документи за собственост и регистрационни документи за превозни средства.
Уебсайт на Федералното министерство на финансите Официални ръководства: преглед в цифров формат на всички официални ръководства, издадени от Федералното министерство на финансите. Онлайн версията на официалните ръководства осигурява бърз достъп до закони, подзаконови актове, правила и насоки относно посочените данъчни периоди.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Публикация Издаващ орган
Федерален държавен вестник Федерални органи
Федерален вестник Федерални органи и органи на провинции, съдилища и прокурори
Вестник на Федералната данъчна служба Федерално министерство на финансите и най-висшите данъчни служби на провинциите
Съвместен министерски вестник Всички федерални министерства, изброени на началната страница
Вестник на Министерството на транспорта Всички федерални министерства, органите за регистрация на превозни средства в отделните провинции
Уебсайт на Федералното министерство на финансите Федерално министерство на финансите

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Публикация Безплатен достъп
Федерален държавен вестник Да (само за четене)
Федерален вестник Да
Вестник на Федералната данъчна служба Отчасти (без най-новите и без по-стари публикации)
Съвместен министерски вестник Само съдържанията
Вестник на Министерството на транспорта Само заглавията на официалните съобщения (изисква се заплащане на такса за достъп до съдържанието)
Уебсайт на Федералното министерство на финансите Цифрови публикации: Да Печатните версии на официалните ръководства може да бъдат закупени от търговци на дребно; Федералното министерство на финансите не ги предлага в такъв формат.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Публикация Видове търсения
Федерален държавен вестник

Безплатно: не се предлага

Срещу такса: Търсене в целия текст, търсене на цитат, заглавие, номер на подраздел, дата на броя, година на обнародване и част.


Федерален вестник Термин, част, период на публикуване, вид публикация, издаващ орган/съд (административни и съдебни раздели); референтен номер, заглавие (официален раздел); номер на досие (раздел „Правосъдие“).
Вестник на Федералната данъчна служба Вид данък, вид документ, поредица правила, дата, номер на досие, номер на документа, провинция, предмет/основен принцип, референтен номер.
Съвместен министерски вестник Брой, номер на страница, година и търсене в целия текст.
Вестник на Министерството на транспорта Сфера, заглавие, думи за търсене, дата, номер на наредба.
Уебсайт на Федералното министерство на финансите Търсене в целия текст и активно съдържание.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Публикация Дата на предоставяне
Федерален държавен вестник

От 1998 г. електронният вариант на раздел 1 на Федералния държавен вестник се предоставя едновременно с печатния вариант; електронният вариант на раздел 2 на Федералния държавен вестник се предоставя едновременно с печатното издание от 1999 г.

Може да се извършва търсене на всички издания, публикувани след 23 май 1949 г.

Федерален вестник

Отделни публикации след 30 август 2002 г.
Всички публикации след 1 април 2012 г.

Вестник на Федералната данъчна служба Възможност за търсене на броеве, публикувани след 1992 г.
Съвместен министерски вестник Възможност за търсене на броеве, публикувани след 1950 г.
Вестник на Министерството на транспорта Възможност за търсене на броеве, публикувани след 1947 г.
Уебсайт на Федералното министерство на финансите

Ръководство за подоходното облагане: достъпно в електронен формат от 2017 г.
Ръководство за данъка, удържан при източника: достъпно в електронен формат от 2018 г.
Ръководство за корпоративното данъчно облагане: достъпно в електронен формат от 2018 г. Ръководство за търговския данък: достъпно в електронен формат от 2018 г.
Съкратено издание на ръководството за данъка върху оборота: достъпно в електронен формат от 2019 г.
Ръководство по Общия данъчен кодекс: достъпно в електронен формат от 2020 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Публикация Автоматично търсене Отворени данни
Федерален държавен вестник Не Не
Федерален вестник Само като информационна услуга срещу такса Не
Вестник на Федералната данъчна служба Не Не
Съвместен министерски вестник Не, само датата на публикуване за следващия брой Не
Вестник на Министерството на транспорта Не Не
Уебсайт на Федералното министерство на финансите Не
Последна актуализация: 15/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.