Публикуване на официални съобщения

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Национална печатница ( Ethnikó Typografeío )

„Прозрачност“ ( Diávgeia )

Върховен съд ( Áreios Págos )

Държавен съвет ( Symvoúlio tis Epikrateías )

Какви видове съобщения се публикуват?

Национална печатница: Публикуваните в Държавен вестник материали са посочени в член 7 от Закон 3469/2006, действащ в момента.

Прозрачност: Всички закони, президентски укази и актове, които трябва да бъдат публикувани в интернет, са определени в член 2 от Закон 3861/2010, действащ в момента.

Върховен съд: решения на граждански и наказателни съдилища, издадени през или след 2007 г.

Държавен съвет: Решенията на административните съдилища могат да се търсят онлайн.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Национална печатница: (Публикуване в Държавен вестник) Съобщенията се публикуват от съответния орган по молба на държавен орган или орган в широкия публичен сектор.

Прозрачност: Съобщенията, посочени в член 2 от Закон № 3861/2010, се публикуват в интернет незабавно от органа, който го издава.

Върховен съд: Съобщенията се публикуват от съответния орган.

Държавен съвет: Съобщенията се публикуват от съответния орган.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Дa.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Търсения по термини, думи или ключови фрази, регистрационни номера, номера на решения, номер на брой, теми, категории, видове, органи, дати.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Национална печатница: 1997 г.

Прозрачност: 2010 г.

Върховен съд: 2007 г.

Държавен съвет: 2016 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Не.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Да.
Всеки орган отговаря за функционирането и съдържанието на управляваната от него база от данни с официални съобщения. Затова хранилището и/или техническата информация се съхраняват от съответните органи във вътрешните им бази от данни.

Последна актуализация: 12/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.