Публикуване на официални съобщения

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

В Латвия официалните съобщения се публикуват в официалния Държавен вестник на Република Латвия (Latvijas Vēstnesis).

Какви видове съобщения се публикуват?

В официалния Държавен вестник се публикуват съобщения в следните категории:

 • Доклади за дейността
 • Търгове
 • Съдебни решения
 • Докторски дисертации
 • Информация относно наследявания
 • Информация относно приватизиране
 • Информация от Търговския регистър
 • Информация от Регистъра на предприятията
 • Информация от регистрите на европейски обединения по икономически интереси
 • Информация от Регистъра на политическите партии
 • Информация за конкурси за работа
 • Режими на имуществени отношения
 • Уведомления относно териториално планиране
 • Уведомления до кредитори
 • Уведомления за уреждане на задължения
 • Уведомления до акционери и членове
 • Отнемане на правомощия
 • Държавен трезор
 • Призовки за явяване в съда
 • Ордери за доставка и за изпълнение на работа
 • Оттегляне на документи и официални печати
 • Разни уведомления

Съобщенията на кои организации се публикуват?

В официалния Държавен вестник се публикуват официални съобщения, подадени от органи и институции или от частни лица (записи в държавни регистри, известия, съобщения или информация от публични органи и техни служители и от частни лица), когато официалното публикуване на тези съобщения се изисква по закон.
Списък със закони и разпоредби, в които се предвижда официално публикуване.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

Може да се извършва търсене чрез въвеждане на свободен текст.
Резултатите могат да се филтрират по година на публикация и вид на съобщението.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

На сайта на официалния Държавен вестник https://www.vestnesis.lv в електронен вид са поместени всички броеве на официалния Държавен вестник от началото на издаването му, а именно 25 февруари 1993 г.
При документите, издадени до 1 юли 2012 г., за официално публикуване се смята това в печатния вариант на Държавен вестник.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Не.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Не. Официалните съобщения обаче са на разположение за повторно използване на информацията. Повече за повторното използване на информация, публикувана в официалния Държавен вестник.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.