Публикуване на официални съобщения

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Те се публикуват на уебсайта на Държавния вестник на Португалия — Diário da República Eletrónico (електронна версия на Държавен вестник на Португалската република).

Какви видове съобщения се публикуват?

Държавен вестник (Diário da República) се издава в две серии. В серия 1 се публикуват:

 1. а. конституционните закони;
 2. б. международните конвенции, свързаните с тях президентски укази, известията за депозиране на задължителни инструменти (по-специално ратификационни инструменти) и други известия във връзка с такива конвенции;
 3. в. устройствените закони, законите, законодателните декрети и областните законодателни декрети;
 4. г. указите на Президента на Републиката;
 5. д. резолюциите на Народното събрание на Републиката;
 6. е. указите на представителите на държавния глава на Португалия за назначаване и освобождаване от длъжност на председателите и членовете на областните правителства на Азорските острови и Мадейра;
 7. ж. процедурните правилници на Народното събрание на Републиката, на Държавния съвет (Conselho de Estado) и на законодателните събрания на автономните области;
 8. з. решенията и определенията на Конституционния съд, които по закон трябва да се публикуват в серия 1 на Diário da República;
 9. и. решенията за уеднаквяване на съдебната практика на Върховния съд и практиката на Сметната палата, както и решенията на Върховния административен съд, които по закон имат общ задължителен характер;
 10. й. резултатите от референдумите и изборите за Президент на Републиката, Народно събрание, законодателните събрания на автономните области и за Европейски парламент, в съответствие с приложимото законодателство;
 11. к. оставката на Президента на Републиката;
 12. л. предложенията за отхвърляне на програмата на правителството и предложенията за вот на доверие и вот на недоверие;
 13. м. становищата на Държавния съвет, посочени в член 145, букви а) — д) от Конституцията, както и всички становища, които Държавният съвет сам реши да публикува;
 14. н. други укази на правителството;
 15. о. резолюциите на Министерски съвет и министерските изпълнителни постановления, съдържащи общи разпоредби;
 16. п. резолюциите на законодателните събрания на автономните области и регионалните регулаторни укази;
 17. р. решенията на други съдилища, които не са посочени по-горе, на които законът придава общ задължителен характер;
 18. с. декларациите за оставка или загуба на мандата на членовете на Народното събрание на Републиката и на членовете на законодателните събрания на автономните области.

Наред с други актове, които трябва да се публикуват в серия 2, в нея се публикуват следните документи:

 1. а. нормативните актове, приемани от членовете на правителството;
 2. б. резултатите от изборите за органи на местната власт;
 3. в. бюджетите на държавните органи, които по закон трябва да бъдат публикувани в Diário da República, и декларациите за бюджетните трансфери.

Актовете, публикувани в серия 2 на Diário da República, могат да бъдат от следните видове: съдебно решение, споразумение, колективен трудов договор, споразумение за присъединяване, разрешение, обявление, известие, известие на Banco de Portugal (Централната банка на Португалия), счетоводен баланс, годишен баланс, договор, решение, арбитражно решение, декларация, декларация за изменение, обсъждане, заповед, нормативна заповед, директива, указ, постановление, инструкция, списък, акт за награждаване, карта, официална карта, нормативен стандарт на Надзорния орган за ценни книжа и пенсионни фондове, споразумение за членство (Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões), становище, наредба, протокол, препоръка, регламент, регламент на Комисията за пазара на ценни книжа (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), разширителен регламент, доклад, резолюция и съдебно определение. В тази серия се публикуват също така обявления за спешни обществени поръчки, процедурни обявления, известия за удължаване на срок и поправки на публикувани обявления.

Кои са органите, чиито съобщения се публикуват?

Органите, които са задължени по закон да публикуват актове в Diário da República, или които са засегнати по някакъв начин от тези публикации, са: Президентът на Републиката, Народното събрание на Републиката, правителството, законодателните събрания и регионалните правителства на автономните области на Азорските острови и Мадейра, пряката и непряката публична администрация, съдилищата, прокуратурата, независимите административни органи и автономната администрация и автономните органи на местна власт.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да. Съгласно Законодателен декрет № 83/2016 от 16 декември 2016 г. Diário da República е публична служба и достъпът до него е отворен за всеки и е безплатен. Държавен вестник се публикува само в електронен вид.

Какви видове търсене могат да се извършват?

Универсалният свободен достъп включва възможността за отпечатване, архивиране, търсене и свободен достъп до съдържанието на актовете, публикувани в серии 1 и 2 на Diário da República, в отворен електронен формат.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

От 1 юли 2006 г. електронното издание на Diário da República се счита за автентично, като публикуването в него на различните актове има действие за всякакви правни цели, както е предвидено в член 1, параграф 5 от Закон № 74/98 от 11 ноември 1998 г. в настоящия му вид.

Освен това през юли 2019 г. беше пуснато в експлоатация мобилно приложение на Diário da República, което предлага допълнителни функции, като например възможност за всеки потребител да си създаде персонализиран профил и да използва система за уведомяване с достъп до консолидираното законодателство.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Да. Конкретно що се отнася до изпращането на известия, потребителите могат да получават индексите на серии 1 и 2 на Diário da República по електронна поща, чрез предварителна регистрация или чрез абонамент за RSS (Really Simple Syndication).

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището и/или техническа информация?

Да.

Последна актуализация: 07/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.