Публикуване на официални съобщения

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Информацията, съдържаща се на тази страница, се отнася до официалните съобщения на публичните институции (известия, процесуални актове и др.), които по своето естество не са законодателни актове, нито установяват общоприложими задължения, но в съответствие с приложимото законодателство се публикуват в Държавен вестник на Румъния или в други публикации и са достъпни онлайн в електронен формат. Следователно информацията не се отнася нито до законодателните актове, нито до съдебните решения, освен тези, които трябва да бъдат публикувани, за да произведат правно действие (напр. съдебните решения, свързани с производствата по несъстоятелност).

Информацията не е изчерпателна, тъй като засяга някои релевантни случаи от гледна точка на публикуването на официални съобщения, по-конкретно: актове, публикувани в Държавен вестник на Румъния, актове, публикувани на портала и уебсайта на Националната служба за търговския регистър (Oficiul Național al Registrului Comerțului) или в Бюлетина за производствата по несъстоятелност, както и актове, публикувани на Портала на съдилищата.

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

I. Държавен вестник на Румъния

Независимото дружество „Monitorul Oficial“ публикува Държавен вестник на Румъния в печатен и електронен формат. За подробности относно публикуваните актове и тяхната достъпност онлайн, моля, вж. разделите по-долу.

Електронният продукт (e-Monitor) е достъпен на този адрес.

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) Преди да започнат своята стопанска дейност стопанските субекти са длъжни да подадат молба за регистрация/вписване в търговския регистър и при упражняване на тяхната дейност или при нейното прекратяване те трябва да поискат отбелязване в търговския регистър на забележки по отношение на действията и фактите, чието вписване е предвидено по закон.

Вписването в търговския регистър означава публикуване на правна информация от ONRC: вписванията, данните и вписаните актове са противопоставими на трети лица от датата на тяхното вписване или публикуването им в Държавен вестник на Румъния или на уебсайта/портала за услуги на ONRC съгласно законодателството.

Вписванията и забележките са противопоставими на трети лица от тяхното вписване в търговския регистър или публикуването им в Държавен вестник на Румъния, част IV или VII, или в друга публикация, когато това е предвидено по закон.

б) ONRC публикува също така Бюлетина за производствата по несъстоятелност в електронен формат: разделът, в който се предоставя публична услуга за връчване на документи на страните, съобщаване на съдебни решения, призоваване за явяване пред съда и уведомяване за процесуални актове, издавани от съдилища/синдици/назначени от съда ликвидатори/други упълномощени лица в рамките на производството по несъстоятелност в съответствие със Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, с последващите изменения и допълнения, и раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от функционирането на дадено предприятие“ (Debitori — persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) в съответствие със Закон № 151/2015 относно производството по несъстоятелност на физическите лица.

По отношение на стопански субекти, които попадат в приложното поле на Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, с последващите изменения и допълнения, процесуалните актове, които са връчени/изпратени от съдилищата, професионално занимаващите се с несъстоятелност (синдици/назначени от съда ликвидатори) и от други упълномощени по закон лица, се публикуват в Бюлетина за производствата по несъстоятелност — публикация, която е достъпна на Портала за онлайн услуги на ONRC.

Съдебното решение, с което се утвърждава планът за оздравяване на длъжника (стопанския субект), в качеството му на процесуален акт съгласно Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, с последващите изменения и допълнения, се публикува в част IV на Държавен вестник на Румъния.

По отношение на физически лица, които попадат в приложното поле на Закон № 151/2015 относно производството по несъстоятелност на физическите лица, процесуалните актове, които са връчени/предадени от комисията по несъстоятелността, синдика, ликвидатора и съдебните органи, се публикуват в раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от функционирането на дадено предприятие“ на Бюлетина за производствата по несъстоятелност — публикация, която е достъпна на уебсайта http://www.bpi.ro/.

III. Портал на съдилищата

Порталът на съдилищата се администрира от Министерството на правосъдието. Всяко от съдилищата в Румъния има уебсайт на този портал. Информацията на тези уебсайтове се въвежда и поддържа пряко от персонала на съда, освен информацията за делата и заседанията, която се взима автоматично от електронната деловодна система, която се използва на равнището на съда.

За да се получи достъп до уебсайт на конкретен съд от началната страница на Портала на съдилищата, от списъка се избира районът на действие на този съд (който е съдебният район на даден апелативен съд) и след това от списъка се избира съответният съд.

Какви видове съобщения се публикуват?

I. Държавен вестник на Румъния

По отношение на официалните съобщения в съответствие със Закон № 202 от 9 ноември 1998 г. относно организацията на Държавен вестник на Румъния, публикуван повторно с поправки:

 • в част III съгласно законовите разпоредби се публикуват следните документи: правни актове, документи, уведомления, обявления и други подобни (напр. съобщения за наемане на персонал, конкурси за публични длъжности, съдебни решения за анулиране на менителници/чекове, редовният отчет за дейността на публичните органи, известия за конкурс за приемане в Националния институт на магистратурата (Institutul Național al Magistraturii), резултатите от изпита за придобиване на правоспособност за магистратите и списъкът на свободните места за магистрати, известието за конкурса за свободни работни места за помощник-магистрати във Върховния касационен съд и др.);
 • в част IV съгласно законовите разпоредби се публикуват правните актове, които засягат икономическите оператори и други категории юридически лица, както и други актове, установени по закон (напр. решението за признаване в Румъния на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, съдебни решения за одобрение на промени в устава на политическа партия, решения на трибунала за започване на производство по несъстоятелност, известия за публични продажби на стоки, изтичане на сроковете на валидност на разрешенията на кредитни институции и решения на Националната банка на Румъния за отнемане на такива разрешения; решения на генералния директор на Румънската служба за авторските права за отнемане или прекратяване на удостоверения за регистрация и т.н.);
 • в част V се публикуват колективният трудов договор, сключен на национално и браншово равнище, конвенциите и препоръките на Международната организация на труда и други актове, установени по закон;
 • в част VI се публикуват известия за възлагане на договори за обществени поръчки и на концесионни договори за строителство и за услуги, на концесионни договори за имоти, които са публична собственост, и други известия, установени по закон (напр. известия съгласно Закон № 350/2005 за режима на безвъзмездните финансови средства; концесии — известия за концесионни договори съгласно Извънредно постановление № 54/2006 за режима на концесионните договори за имоти, които са публична собственост).

Забележка: в съответствие със Закон № 98/2016 за обществените поръчки известията се публикуват на национално равнище чрез системата за електронни обществени поръчки SEAP, която се използва за целите на прилагането на процедурите по възлагане чрез електронни средства.

 • в част VII съгласно законовите разпоредби се публикуват правни актове относно кооперациите и другите категории юридически лица, учредени от кооперации, както и други актове, свързани с дейностите по коопериране, установени по закон (напр. заключението на специално оправомощения съдия за вписване на кооперацията в търговския регистър, акта за назначаване на ликвидаторите и всеки друг акт, който би могъл да внесе промени в нейната правосубектност, и др.).

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) По отношение на стопанските субекти, вписани в търговския регистър:

 • извлечението от решението/решението за вписване (в Държавен вестник на Румъния, част IV или VII);
 • актовете за изменение на учредителните актове и уведомления за внасяне на актуализирания учредителен акт (в Държавен вестник на Румъния);
 • съдебните решения, в предвидените от закона случаи (в Държавен вестник на Румъния);
 • решенията на трибунала, с които се постановява прекратяване (в част IV на Държавен вестник на Румъния и на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или на нейния портал за онлайн услуги);
 • решенията за назначаване на ликвидатори по член 237, алинея 6 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър и на нейния портал за онлайн услуги);
 • проектите за сливане/разделяне (в част IV на Държавен вестник на Румъния или, по избор на заявителя, на уебсайта на дружеството, в който случай търговският регистър, в който е вписано дружеството, публикува безплатно проекта за сливане или разделяне на своя уебсайт);
 • решенията за отхвърляне на заявлението за вписване и вписванията, които не водят до изменение на учредителния акт (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или на нейния портал за онлайн услуги);
 • списъкът на дружествата, по отношение на които Националната служба за търговския регистър ще предяви искове за прекратяване в съответствие с член 237, алинея 2 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта или портала за онлайн услуги);
 • списъкът на дружествата, по отношение на които Националният търговски регистър ще предяви искове за заличаване в съответствие с член 237, алинея 9 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или портала за онлайн услуги);
 • списъкът на дружествата, по отношение на които Националната служба за търговския регистър ще предяви искове за заличаване в съответствие с член 260, алинея 7 от Закон № 31/1990, се публикува на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или на нейния портал за онлайн услуги;
 • решенията на трибунала, с които се постановява заличаване по член 237, алинея 10 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър или на нейния портал за онлайн услуги);
 • решенията на трибунала, с които се постановява заличаване по член 260, алинея 8 от Закон № 31/1990 за дружествата (на уебсайта на Националната служба за търговския регистър и на нейния портал за онлайн услуги);

б) По отношение на стопански субекти, които попадат в приложното поле на Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, с последващите изменения и допълнения, следните процесуални актове, постановени от съдилищата, професионално занимаващите се с несъстоятелност (синдика/назначения от съда ликвидатор) и други упълномощени по закон лица, се публикуват в Бюлетина за производствата по несъстоятелност:

 • призовки за явяване пред съда, съобщения и съдебни решения;
 • известия и уведомления;
 • други процесуални актове, предвидени по закон.

Що се отнася до физическите лица, които попадат в приложното поле на Закон № 151/2015 относно производството по несъстоятелност на физическите лица, следните процесуални актове, които се връчват/предават от комисията по несъстоятелността, синдика, ликвидатора и съдебните органи, се публикуват в раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от функционирането на дадено предприятие“ на Бюлетина за производствата по несъстоятелност:

 • решенията на комисията по несъстоятелността;
 • уведомленията;
 • съдебните решения;
 • други процесуални актове, предвидени по закон.

III. Портал на съдилищата

Съгласно член 167 от Гражданския процесуален кодекс (Закон № 134/2010), когато ищецът твърди основателно, че въпреки че е направил всичко възможно, не е могъл да открие местоживеенето на ответника или друго място, на което по закон на ответника могат да бъдат връчени призовки, съдът може да одобри връчването на документи по отношение на този ответник чрез публикуване. Връчването чрез публикуване се състои в излагане на призовките на входа на съда, на портала на компетентния съд и на адреса по последното известно местоживеене на лицето, на което трябва да бъде извършено връчването. Когато го сметне за необходимо, съдът разпорежда и публикува призовките в Държавен вестник на Румъния или в национален вестник с голям тираж.

Във връзка с това на Портала на съдилищата е наличен общ раздел, предназначен за връчването чрез публикуване. На уебсайта на всеки съд също така се поддържа раздел, предназначен за връчването чрез публикуване (вж. напр. уебсайта на Трибунала на Букурещ).

Кои организации публикуват съобщения?

В зависимост от приложимото законодателство за всеки вид съобщение — Държавен вестник на Румъния или издаващите институции.

По отношение на посочените по-горе конкретни случаи: Националната служба за търговския регистър, Държавен вестник на Румъния или съдилищата.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

I. Държавен вестник на Румъния

Актовете, публикувани в части III—VII на Държавен вестник на Румъния, са достъпни безплатно по интернет и са на разположение във версия за четене за срок от десет дни от тяхното публикуване.

Електронните продукти, които са достъпни за разглеждане онлайн (Expert-Monitor и Autentic-monitor), включително таксите, прилагани от независимото дружество „Monitorul Oficial“, са посочени на уебсайта му.

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) Да, съобщенията, свързани със стопански субекти, вписани в Търговския регистър — на портала на Националната служба за търговския регистър.

б) Достъпът до Бюлетина за производствата по несъстоятелност — онлайн публикация с публикувани процесуални актове на стопанските субекти, които се обявяват в несъстоятелност в съответствие със Закон № 85/2014 относно производствата по предотвратяване на несъстоятелност и по несъстоятелност, се предоставя срещу платен абонамент.

Достъпът до раздел „Длъжници — физически лица със задължения, които не произтичат от функционирането на дадено предприятие“ на Бюлетина за производствата по несъстоятелност е безплатен за длъжника, кредиторите, синдика/ликвидатора, комисията по несъстоятелността и съда в случаите, в които те имат това качество.

На Портала за онлайн услуги на ONRC може да се намери различна безплатна информация относно лицата, които са публикувани в Бюлетина за производствата по несъстоятелност.

III. Портал на съдилищата

Достъпът до Портала на съдилищата е безплатен.

Какви са възможните видове търсене?

I. Държавен вестник на Румъния

В безплатната версия на Държавен вестник на Румъния (e-Monitor) не е възможно автоматично търсене по публикувани актове. Ето защо ползвателите разполагат с възможността да избират, чрез календар, само датата на публикуване и броя на Държавен вестник (за всяка част).

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) По отношение на стопанските субекти, вписани в Търговския регистър, търсенията могат да се извършват съгласно един или комбинация от няколко от следните критерии за търсене:

 • номер в търговския регистър,
 • държава,
 • наименование на дружеството,
 • дата на публикуване,
 • данъчен номер,
 • годишен счетоводен баланс.

б) По отношение на длъжниците в рамките на производството по несъстоятелност търсенията могат да се извършват в раздел „Онлайн услуги на Бюлетина за производствата по несъстоятелност (BPI)“ (Servicii online BPI) в подразделите „Лица, чиито имена са публикувани в BPI“ (Persoane publicate in BPI) и „Обобщение по номер в BPI“ (Sumar număr BPI), като се използват следните критерии за избор:

 • лицето, чието име е публикувано в BPI;
 • номерът в бюлетина;
 • номерът на делото;
 • данъчният регистрационен номер;
 • серийният номер в регистъра;
 • периодът на публикуване;
 • годината на публикуване в BPI.

III. Портал на съдилищата

Призовки могат да се търсят в Портала на съдилищата по име (фамилия и име или един от тези елементи) на призованата страна.

Ако се използва общият раздел на Портала на съдилищата, резултатите от търсенето ще бъдат призовките, публикувани от всички съдилища, а ако се използва разделът, който се отнася само до определен съд (напр. Трибунала на Букурещ), резултатите от търсенето ще бъдат само призовките, публикувани от този съд.

От коя дата официалните съобщения са достъпни в електронен формат?

I. Държавен вестник на Румъния

e-Monitor — от 2008 г.

II. Националната служба за търговския регистър (ONRC)

а) по отношение на стопанските субекти, вписани в Търговския регистър — от 2012 г.

б) Националната служба за търговския регистър публикува първото издание на Бюлетина за производствата по несъстоятелност в електронен формат на 1 август 2006 г. и той може да бъде разгледан на Портала за онлайн услуги на ONRC.

III. Портал на съдилищата

Инструментът за връчване чрез публикуване е достъпен на Портала на съдилищата от март 2013 г.

Могат ли да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени критериите?

Не се прилага.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Порталът на съдилищата позволява планиран достъп само до набор от данни относно досиетата и заседанията, но не и до връчването чрез публикуване. Информацията за тях е достъпна само в HTML формат.

Последна актуализация: 21/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.