Публикуване на официални съобщения

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

На кои уебсайтове се публикуват официални съобщения?

Върховен съд на Словашката република

Специализиран наказателен съд

Окръжен съд – Банска Бистрица

Окръжен съд – Братислава

Окръжен съд – Кошице

Окръжен съд – Нитра

Окръжен съд – Прешов

Окръжен съд – Тренчин

Окръжен съд – Търнава

Окръжен съд – Жилина

Районни съдилища (списък)

Какви видове съобщения се публикуват?

Таблата за обявления на съдилищата се използват за публикуване на обявления относно графика на дейността на съдилищата, за публично оповестяване на съдебни решения, служебни известия, известия във връзка с връчването на документи, определения на Върховния съд на Словашката република, уведомления за окончателни доклади, известия за откриване на процедури по принудително изпълнение, определения за прекратяване на производства по несъстоятелност, известия за подадени жалби, определения за приемане на вещи в залог и определения за връщане на заложени вещи на държавата.

Официални съобщения от кои организации се публикуват?

Публикуват се обявления на всички окръжни и районни съдилища от съдебната система.

Достъпът до официалните съобщения безплатен ли е?

Да.

Какви видове търсения могат да бъдат извършвани?

Възможно е търсене чрез въвеждане на един от следните елементи в полето за търсене на уебстраницата за официални съобщения: заглавието на документа, част от това заглавие или регистрационния номер.

На коя дата започна да се предоставя достъп до официалните съобщения в електронен формат?

Съдилищата могат да публикуват официални съобщения в електронен формат от 2011 г.

Възможно ли е да се запазват търсения и да се изпращат уведомления, когато са изпълнени определени критерии?

Не.

Официалните съобщения свободно ли са достъпни под формата на свободно достъпни данни? Ако да, къде може да бъде намерено хранилището и/или техническа информация?

Не.

Последна актуализация: 25/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.