Публикуване на официални съобщения

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

На кои уебсайтове се публикуват официалните съобщения?

Официалните съобщения се публикуват в официалните държавни вестници, съответстващи на различните нива — централно, регионално и местно правителство, които съставляват администрацията на Испания.

Всички държавни вестници разполагат с официални, автентични версии, които се публикуват в електронен вид. С тях се предоставят услуги за бази от данни, които могат да се използват за търсене на публикувани съобщения.

Следва списък на тези уебсайтове:

Държавата (Estado): https://www.boe.es

17 автономни области и 2 града: всички уебсайтове могат да се отварят чрез https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Местни органи (официални вестници на провинции): всички уебсайтове могат да се отварят чрез https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Какви видове съобщения се публикуват?

  • Административни актове (въпроси, свързани със служители, административни решения, решения, с които публично се оповестяват различни административни мерки);
  • Обявления за обществени поръчки;
  • Съобщения за неуспешно уведомление;
  • Някои съобщения, издадени от съдилища.

Съобщенията на кои организации се публикуват?

Всички публични администрации, всяка в съответния официален вестник.

Съдилищата.

Безплатен ли е достъпът до официалните съобщения?

Да.

Какъв вид търсения могат да се извършват?

  • Свободен текст (включително имена на лица);
  • Вид;
  • Издаваща организация;
  • Дата на издаване;
  • Дата на публикуване;
  • Официален номер.

От коя дата официалните съобщения са на разположение в електронен вид?

Законът, с който се разрешава публикуването на официални държавни вестници в електронен вид, бе приет през 2007 г.

Могат ли търсенията да се запазват и да се изпращат известия, когато са изпълнени всички критерии?

Да, за официалния Държавен вестник на Испания () и за повечето официални вестници на автономните области и градове. Функцията не е широко достъпна за официалните вестници на провинциите.

Достъпни ли са безплатно официалните съобщения като данни със свободен достъп? Ако е така, къде може да се намери хранилището или техническа информация?

Правилата относно данните със свободен достъп зависят от отделните официални вестници, някои от които се предлагат в отворен формат и във формат xml.

Последна актуализация: 29/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.