Zveřejňování úředních oznámení

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Na internetové stránce http://www.justiz.gv.at/ se zveřejňují následující typy oznámení:

 • zprávy
 • posudky
 • stanoviska
 • vyhodnocení
 • oběžníky
 • směrnice
 • odborné posudky
 • stanovy
 • statistiky
 • příručky
 • oznámení o pracovních místech
 • oznámení o jmenování.

Na internetové stránce http://www.edikte.justiz.gv.at/ (databáze soudních oznámení (Ediktsdatei)) se zveřejňují následující typy oznámení:

 • databáze případů insolvence (konkurzy, vyrovnání, vypořádání dluhů)
 • prodej nebo nájem v insolvenčním řízení
 • soudní dražby
 • nemovitostí
 • movitého majetku
 • soudní nucené správy
 • dobrovolné nabídky k prodeji
 • výnosy a oznámení v trestním řízení:
 • oznámení trestních soudů
 • trestněprávní řízení o náhradě škody
 • oznámení o doručení listin v trestním řízení
 • ukončení vyšetřování
 • oznámení:
 • kurátoři a doručování oznámení
 • prohlášení o zrušení
 • úmrtní listy / potvrzení o příčině smrti
 • výnosy v řízení o dědictví
 • výnosy podle zákona o zadržení a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • zastoupení rezidentů podle § 8 zákona o pobytu v domovech s pečovatelskou službou (Heimaufenthaltsgesetz)
 • právní zástupci pacientů podle § 13 zákona o nedobrovolné hospitalizaci (Unterbringungsgesetz)
 • doručování soudních oznámení právnickým osobám
 • doručování oznámení rejstříkových soudů (Firmenbuchgerichte)
 • oznámení rejstříkových soudů
 • oznámení katastrálních soudů
 • rozhodnutí kartelového soudu (Kartellgericht)
 • oznámení justičních orgánů
 • informace zveřejněné podniky.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Spolkového ministerstva spravedlnosti.

Soudů, státního zastupitelství, advokátů a notářů.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaká jsou kritéria vyhledávání?

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (http://www.justiz.gv.at/) nabízejí jednoduché vyhledávání podle slov, které hledá ve všech dokumentech na internetové stránce.

V databázi soudních oznámení (http://www.edikte.justiz.gv.at/) je u všech kategorií možné textové vyhledávání. Kromě toho je možné v mnohých kategoriích vyhledávat podle čísla spisu a v dražbách také podle předmětu. Jelikož existuje celá řada možností vyhledávání v různých kategoriích dokumentů, je zde uvedeno jen několik příkladů vyhledávání.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (http://www.justiz.gv.at/) a databáze soudních oznámení (http://www.edikte.justiz.gv.at/) jsou dostupné on-line od roku 2000.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne.

Jsou úřední oznámení k dispozici jako veřejně přístupná data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Oznámení v databázi soudních oznámení jsou volně dostupná a mohou se také dále zpracovávat jako soubory HTML (nejsou chraněné před kopírováním). Je možné získat také licenci podle zákona o opětovném použití informací (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Údaje však nejsou v současné době k dispozici ve formátu otevřených údajů.

Informace zveřejněné na http://www.justiz.gv.at/ se většinou týkají již existujících dokumentů ve formátu PDF. Zřídka se vyskytují také dokumenty ve formátu MS Word. Veškeré dokumenty se zveřejňují v rámci WCMS (Web Content Management System, webový systém správy obsahu) a jsou dány k dispozici jako volně dostupné stránky HTML. Dokumenty na stránkách HTML je možné volně stáhnout jako přílohy.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.