Zveřejňování úředních oznámení

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Na internetové stránce https://www.justiz.gv.at/ se zveřejňují následující typy oznámení:

 • zprávy
 • posudky
 • stanoviska
 • vyhodnocení
 • oběžníky
 • obecné pokyny
 • odborné posudky
 • stanovy
 • statistiky
 • příručky
 • oznámení o volných pracovních místech
 • oznámení o jmenování

Na internetové stránce https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – „databáze soudních výnosů“) se zveřejňují následující typy oznámení:

 • databáze případů insolvence (konkurzy, vyrovnání, vypořádání dluhů)
 • evropské řízení o restrukturalizaci
 • zjevná platební neschopnost
 • prodej nebo nájem v insolvenčním řízení
 • soudní dražby
 • nemovitosti
 • movitý majetek
 • prodej zboží na základě soukromé smlouvy podle § 268 odst. 2 exekučního řádu
 • soudní nucené správy
 • dobrovolné nabídky k prodeji
 • budovy, které jsou předmětem zástavního práva bez skutečné držby a které jsou postaveny na cizím pozemku
 • výnosy a oznámení v trestním řízení
 • oznámení trestních soudů
 • trestněprávní řízení o náhradě škody
 • oznámení o doručení listin v trestním řízení
 • ukončení vyšetřování
 • veřejná oznámení
 • kurátoři a doručování oznámení
 • prohlášení o zrušení
 • úmrtní listy / potvrzení o příčině smrti
 • výnosy v řízení o dědictví
 • výnosy podle zákona o zadržení a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • zastoupení osob podle § 8 zákona o domácím vězení (Heimaufenthaltsgesetz)
 • právní zástupci pacientů podle § 13 zákona o držení v ústavu (Unterbringungsgesetz)
 • doručování soudních oznámení právnickým osobám
 • doručování oznámení rejstříkových soudů (Firmenbuchgerichte)
 • oznámení rejstříkových soudů
 • výnosy katastrálních soudů (Grundbuchsgerichte)
 • rozhodnutí kartelového soudu (Kartellgericht)
 • oznámení rakouské justice (Kundmachungen der Justiz)
 • informace zveřejněné podniky

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Spolkového ministerstva spravedlnosti (Bundesministerium für Justiz)

Soudů, státního zastupitelství, advokátů a notářů

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (Homepage der Justiz) nabízí jednoduché textové vyhledávání, které prohledává všechny dokumenty na internetových stránkách.

V databázi soudních výnosů Ediktsdatei je u všech kategorií možné textové vyhledávání. Uživatelé mohou kromě toho u několika kategorií oznámení vyhledávat podle čísla případu. U dražeb je k dispozici také vyhledávání podle předmětu. Jelikož existuje celá řada možností vyhledávání v různých kategoriích dokumentů, je zde uvedeno jen několik příkladů vyhledávání.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (Homepage der Justiz) a Ediktsdatei jsou dostupné online od roku 2000.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne

Jsou úřední oznámení k dispozici jako veřejně přístupná data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Oznámení na stránkách Ediktsdatei jsou volně dostupná a mohou se také dále zpracovávat jako soubory HTML (nejsou chráněna před kopírováním). Je možné získat také licenci podle zákona o opětovném použití veřejných informací z roku 2022 (Informationsweiterverwendungsgesetz 2022 – IWG) – odkaz zde. Údaje však nejsou v současné době k dispozici ve formátu otevřených údajů.

Informace zveřejněné na https://www.justiz.gv.at/ se většinou týkají již existujících dokumentů ve formátu PDF. Zřídka se vyskytují také dokumenty ve formátu MS Word. Všechny zveřejněné informace se zobrazují jako volně dostupné stránky HTML v rámci WCMS (web content management system). Dokumenty jsou k dispozici ke stažení jako přílohy na stránkách HTML.

Poslední aktualizace: 23/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.