Upozorňujeme, že výchozí němčina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Zveřejňování úředních oznámení

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Na internetové stránce http://www.justiz.gv.at/ se zveřejňují následující typy oznámení:

 • zprávy
 • posudky
 • stanoviska
 • vyhodnocení
 • oběžníky
 • směrnice
 • odborné posudky
 • stanovy
 • statistiky
 • příručky
 • oznámení o pracovních místech
 • oznámení o jmenování.

Na internetové stránce http://www.edikte.justiz.gv.at/ (databáze soudních oznámení (Ediktsdatei)) se zveřejňují následující typy oznámení:

 • databáze případů insolvence (konkurzy, vyrovnání, vypořádání dluhů)
 • prodej nebo nájem v insolvenčním řízení
 • soudní dražby
 • nemovitostí
 • movitého majetku
 • soudní nucené správy
 • dobrovolné nabídky k prodeji
 • výnosy a oznámení v trestním řízení:
 • oznámení trestních soudů
 • trestněprávní řízení o náhradě škody
 • oznámení o doručení listin v trestním řízení
 • ukončení vyšetřování
 • oznámení:
 • kurátoři a doručování oznámení
 • prohlášení o zrušení
 • úmrtní listy / potvrzení o příčině smrti
 • výnosy v řízení o dědictví
 • výnosy podle zákona o zadržení a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • zastoupení rezidentů podle § 8 zákona o pobytu v domovech s pečovatelskou službou (Heimaufenthaltsgesetz)
 • právní zástupci pacientů podle § 13 zákona o nedobrovolné hospitalizaci (Unterbringungsgesetz)
 • doručování soudních oznámení právnickým osobám
 • doručování oznámení rejstříkových soudů (Firmenbuchgerichte)
 • oznámení rejstříkových soudů
 • oznámení katastrálních soudů
 • rozhodnutí kartelového soudu (Kartellgericht)
 • oznámení justičních orgánů
 • informace zveřejněné podniky.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Spolkového ministerstva spravedlnosti.

Soudů, státního zastupitelství, advokátů a notářů.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaká jsou kritéria vyhledávání?

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (http://www.justiz.gv.at/) nabízejí jednoduché vyhledávání podle slov, které hledá ve všech dokumentech na internetové stránce.

V databázi soudních oznámení (http://www.edikte.justiz.gv.at/) je u všech kategorií možné textové vyhledávání. Kromě toho je možné v mnohých kategoriích vyhledávat podle čísla spisu a v dražbách také podle předmětu. Jelikož existuje celá řada možností vyhledávání v různých kategoriích dokumentů, je zde uvedeno jen několik příkladů vyhledávání.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Internetové stránky ministerstva spravedlnosti (http://www.justiz.gv.at/) a databáze soudních oznámení (http://www.edikte.justiz.gv.at/) jsou dostupné on-line od roku 2000.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne.

Jsou úřední oznámení k dispozici jako veřejně přístupná data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Oznámení v databázi soudních oznámení jsou volně dostupná a mohou se také dále zpracovávat jako soubory HTML (nejsou chraněné před kopírováním). Je možné získat také licenci podle zákona o opětovném použití informací (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Údaje však nejsou v současné době k dispozici ve formátu otevřených údajů.

Informace zveřejněné na http://www.justiz.gv.at/ se většinou týkají již existujících dokumentů ve formátu PDF. Zřídka se vyskytují také dokumenty ve formátu MS Word. Veškeré dokumenty se zveřejňují v rámci WCMS (Web Content Management System, webový systém správy obsahu) a jsou dány k dispozici jako volně dostupné stránky HTML. Dokumenty na stránkách HTML je možné volně stáhnout jako přílohy.

Poslední aktualizace: 30/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.