Zveřejňování úředních oznámení

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení jsou zveřejňována na webových stránkách Úředního věstníku Chorvatské republiky a na elektronické úřední desce Ministerstva spravedlnosti Chorvatské republiky.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Úřední věstník Chorvatské republiky)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Na elektronické úřední desce se zveřejňují oznámení týkající se veřejných zakázek, elektronických aukcí, koncesí, soutěží, volných pracovních míst, sdělení týkající se společností, oznámení komor, rozhodnutí o vyhlášení úpadku a zkráceného úpadkového řízení, rozhodnutí o právní nezpůsobilosti, likvidace, soudní a notářská oznámení, záznamy se soudního rejstříku atd.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

  • Narodne novine d.d. (Úřední věstník Chorvatské republiky).
  • Na elektronické úřední desce Ministerstva spravedlnosti se rovněž zveřejňují různá rozhodnutí soudů a dalších příslušných orgánů v úpadkových řízeních (rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení, výzvy k projednání); Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za údržbu IT systému nutného k fungování elektronické úřední desky.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano. Přístup je bezplatný.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Na webových stránkách Úředního věstníku Chorvatské republiky je možné vyhledávat podle pojmu, data oznámení, typu oznámení nebo konkrétní oblasti, jíž se oznámení týká (např. směnný kurz).

Na elektronické úřední desce je možné hledat podle značky souboru, názvu kopie, předmětu, jehož se inzerát týká, nebo PINu.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Na webových stránkách Úředního věstníku Chorvatské republiky jsou oznámení v elektronickém formátu zveřejňována od ledna 2014.

Softwarová aplikace elektronické úřední desky byla zřízena, tj. uvedena do provozu 1. listopadu 2014.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Úřední věstník Chorvatské republiky má zavedený systém upozorňování na veřejná oznámení, která se vztahují k veřejným zakázkám (Elektronický nástroj pro správu oznámení k veřejným zakázkám) – sdělení pro koncové uživatele jsou zasílána na e-mailovou adresu nebo do personalizované elektronické poštovní schránky.

K oznámením zveřejněným na elektronické úřední desce není zaveden žádný systém upozorňování uživatelů. Výjimku tvoří Daňová správa (Porezna uprava) a Finanční agentura (Financijska agencija; FINA), pro něž Ministerstvo spravedlnosti zřídilo na internetu službu, jejímž prostřednictvím si tyto instituce mohou (několikrát) denně stahovat data z elektronické úřední desky.

Úřední oznámení nejsou dostupná jako otevřená data.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Úřední oznámení nejsou dostupná jako otevřená data.

Poslední aktualizace: 14/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.