Zveřejňování úředních oznámení

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Kuulutusrekisteri (rejstřík oznámení)

Virallinen lehti (Úřední věstník)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

rejstříku oznámení se zveřejňují informace o oznámeních opírajících se o rozhodnutí soudů nebo jiných orgánů, která se týkají:

 1. veřejných obsílek doručených okresním soudem,
 2. sloučení nadací oznámených okresním soudem,
 3. sloučení, rozdělení nebo oddělení prostředků akciové společnosti či jiných opatření nebo rozhodnutí uvedených v právních předpisech týkajících se společenství a nadací, která musejí být zveřejněna v Úředním věstníku, nebo
 4. oznámení soudních vykonavatelů.

Úředním věstníku se zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty, jejichž povinné zveřejnění v Úředním věstníku je stanoveno zákonem, výnosem nebo jiným rozhodnutím nižšího soudu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

rejstříku oznámení se zveřejňují oznámení okresních soudů, exekučních orgánů a finského obchodního rejstříku (PRH).

Oznámení doručená rejstříku oznámení okresními soudy:

 • veřejné obsílky pro věřitele
 • fúze nadací

Oznámení doručená rejstříku oznámení exekučními orgány:

 • vypracování dohod věřitelů
 • diskuse o rozdělení majetku
 • korespondence s věřiteli

Oznámení doručená rejstříku oznámení finským obchodním rejstříkem (PRH):

 • převod sídla evropské společnosti
 • rozdělení
 • veřejné obsílky v likvidačním řízení
 • veřejné obsílky pro věřitele nadací v likvidaci
 • snížení počátečního fondu
 • fúze založením nové společnosti
 • oznámení pro držitele zvláštních práv
 • oznámení pro věřitele nabývající nadace
 • oznámení pro věřitele nabývajícího subjektu
 • oznámení pro věřitele nabývajícího subjektu v případě rozdělení
 • převod celého podniku nebo jeho části
 • zrušení povolení úvěrové instituce
 • přeměna akciové společnosti na společnost s ručením omezeným
 • snížení kapitálu
 • přeměna družstva na společnost s ručením omezeným
 • vyškrtnutí družstva z obchodního rejstříku
 • zrušení povolení družstevní banky
 • nařízení likvidačního řízení nebo vyškrtnutí z rejstříku
 • snížení investičního kapitálu
 • fúze
 • změna pravidel nebo výjimka z předpisů
 • rozdělení volného vlastního kapitálu
 • snížení rezervního fondu
 • rozdělení zisku
 • výzva k nařízení zrušení sdružení
 • změna stanov nebo výjimka z předpisů
 • snížení emisního ážia
 • výzva k nařízení likvidace společnosti nebo jejího vyškrtnutí z rejstříku
 • změna formy společnosti

Mimoto se v Úředním věstníku zveřejňují sdělení, oznámení a další dokumenty řady jiných organizací.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Rejstřík oznámení: ano

Úřední věstník: kopie ve formátu PDF jsou bezplatné od roku 2011. Databáze Virallinen.fi vedená společností Credita je zpoplatněna.

Jeden uživatel, cena za licenci: 200 EUR ročně, 2–5 uživatelů, cena za licenci: 145 EUR ročně, více než 5 uživatelů, cena za licenci: 124 EUR ročně

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Záznamy v rejstříku oznámení lze vyhledávat pomocí těchto parametrů:

 • typ oznámení
 • předmět oznámení
 • identifikační číslo společnosti / datum narození / rok narození
 • datum splatnosti
 • bydliště/sídlo
 • číslo jednací vydané okresním soudem

V placené databázi Úředního věstníku je kromě jiných kritérií vyhledávání k dispozici neomezené vyhledávání podle klíčových slov.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Rejstřík oznámení: 1. dubna 2004

Úřední věstník: od roku 2011

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Rejstřík oznámení: nikoli, toto není možné.

Úřední věstník: Vyhledávání je možné uložit a následně dostávat e-mailová upozornění při používání placené databáze.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Nejsou k dispozici jako otevřená data.

Poslední aktualizace: 15/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.