Zveřejňování úředních oznámení

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Jelikož je Spolková republika Německo federální stát, stanovují si způsob zveřejňování svých úředních oznámení samy spolkové země. K tomuto účelu si zřídily své vlastní internetové stránky. Odkazy na některé z nich lze najít na Justičním portálu spolkového státu a spolkových zemí (Justizportal des Bundes und der Länder). Tyto údaje se týkají pouze zveřejnění oznámení spolkové vlády:

Médium pro zveřejňování Rozsah zveřejnění
Spolková sbírka zákonů Pouze elektronická kopie úřední tištěné verze
Spolkový věstník

Úřední část; soudní část
(výhradně v elektronické podobě)

Spolkový daňový věstník V tištěné a elektronické podobě
Společný ministerský věstník V tištěné a elektronické podobě
Věstník dopravy V tištěné a elektronické podobě
Internetové stránky spolkového ministerstva financí Pouze elektronicky. V tištěné podobě lze úřední příručky zakoupit v maloobchodě; spolkové ministerstvo financí je v tomto formátu nenabízí.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Médium pro zveřejňování Typy oznámení
Spolková sbírka zákonů Zákony, mezinárodní smlouvy, právní předpisy, oznámení, nařízení, informace a určitá rozhodnutí Spolkového ústavního soudu
Spolkový věstník Právní předpisy, jiná úřední oznámení, výzvy k podávání nabídek, informace a soudní oznámení. Soudní oznámení zahrnují publikace soudů týkající se registru žalob podle zákona o vzorech pro spory investorů (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), veřejných oznámení, trestních věcí, předvolání osob a výzev k předložení dokumentů, rozsudků o vyloučení, prohlášení o zrušení a jiných rozhodnutí, předvolání, úpadků, insolovenčních řízení a registru anonymních a pseudonymních děl
Spolkový daňový věstník Daňové právní předpisy a správní rozhodnutí, rozsudky Spolkového finančního soudu
Společný ministerský věstník Daňové právní předpisy a správní rozhodnutí, rozsudky Spolkového finančního soudu
Věstník dopravy Úřední předpisy týkající se dopravy, oznámení o ztracených technických průkazech a osvědčeních o registraci vozidla
Internetové stránky spolkového ministerstva financí Úřední příručky: přehled všech oficiálních příruček Spolkového ministerstva financí v digitální podobě. On-line verze úředních příruček poskytuje rychlý přístup k právním předpisům, nařízením, směrnicím a informacím o uvedených zdaňovacích obdobích.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Médium pro zveřejňování Zveřejňující subjekt
Spolková sbírka zákonů Spolkové orgány
Spolkový věstník Spolkové a zemské orgány a soudy a státní zastupitelství
Spolkový daňový věstník Spolkové ministerstvo financí a nejvyšší finanční úřady spolkových zemí
Společný ministerský věstník Všechna ministerstva uvedená v záhlaví na titulní straně
Věstník dopravy Všechna ministerstva, registrační orgány spolkových zemí
Internetové stránky spolkového ministerstva financí Bundesministerium der Finanzen (spolkové ministerstvo financí)

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Médium pro zveřejňování Bezplatný přístup
Spolková sbírka zákonů Ano (pouze k nahlížení)
Spolkový věstník Ano
Spolkový daňový věstník Částečně (ne v případě zcela aktuálních a starších oznámeních)
Společný ministerský věstník Pouze k obsahu
Věstník dopravy Pouze názvy úředních oznámení z Věstníku dopravy (obsah je přístupný za poplatek)
Internetové stránky spolkového ministerstva financí Digitální publikace: ano. V tištěné podobě lze úřední příručky zakoupit v maloobchodě; spolkové ministerstvo financí je v tomto formátu nenabízí.

Jaká jsou kritéria vyhledávání?

Médium pro zveřejňování Kritéria vyhledávání
Spolková sbírka zákonů

V rámci bezplatného přístupu: žádná

V rámci placeného přístupu:

vyhledávání v celém textu, vyhledávání podle citace, nadpisu, čísla oddílu, data vyhotovení, roku oznámení a části


Spolkový věstník Pojem, část, období zveřejnění, typ zveřejnění, zveřejňující orgán/soud (úřední část a soudní část); odkaz, název (úřední část); číslo jednací (soudní část)
Spolkový daňový věstník Druh daní, typ dokumentu, řetězec pravidel (Normenkette), datum, číslo jednací, číslo dokumentu, spolková země, věc, odkaz
Společný ministerský věstník Vydání, číslo strany, rok a vyhledávání v celém textu
Věstník dopravy Oblast, název, nejčastěji vyhledávané pojmy, datum, číslo nařízení
Internetové stránky spolkového ministerstva financí Vyhledávání v celém textu a obsah k rozkliknutí

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Médium pro zveřejňování Datum zveřejnění
Spolková sbírka zákonů

Elektronická verze Spolkové sbírky zákonů, oddíl 1, je k dispozici ve stejnou dobu jako tištěná verze od roku 1998; elektronická verze Spolkové sbírky zákonů, oddíl 2, je k dispozici ve stejnou dobu jako tištěná verze od roku 1999

Možnost vyhledávání od vydání ze dne 23. května 1949

Spolkový věstník

Jednotlivá vydání od 30. srpna 2002
Všechna vydání od 1. dubna 2012

Spolkový daňový věstník Možnost vyhledávání od roku 1992
Společný ministerský věstník Možnost vyhledávání od roku 1950
Věstník dopravy Možnost vyhledávání od roku 1947
Internetové stránky spolkového ministerstva financí

Příručka o dani z příjmu: elektronická verze od roku 2017.
Příručka o dani ze mzdy: elektronická verze příručky od roku 2018.
Příručka k dani z příjmu právnických osob: elektronická verze od roku 2018. Příručka k živnostenské dani: elektronická verze od roku 2018.
Příručka k dani z obratu: elektronická verze od roku 2019.
Příručka k daňovému zákoníku: elektronická verze od roku 2020.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Médium pro zveřejňování Automatické vyhledávání Veřejně přístupná data
Spolková sbírka zákonů Ne Ne
Spolkový věstník Jen v rámci placené informační služby Ne
Spolkový daňový věstník Ne Ne
Společný ministerský věstník Ne, pouze datum zveřejnění dalšího vydání Ne
Věstník dopravy Ne Ne
Internetové stránky spolkového ministerstva financí Ne
Poslední aktualizace: 15/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.