Zveřejňování úředních oznámení

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

V Lotyšsku se úřední oznámení zveřejňují v Latvijas Vēstnesis, úředním věstníku Lotyšské republiky.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

V úředním věstníku se zveřejňují tyto kategorie oznámení:

 • Zprávy o činnosti
 • Dražby
 • Soudní rozhodnutí
 • Disertační práce
 • Informace týkající se dědictví
 • Informace týkající se privatizace
 • Informace z obchodního rejstříku
 • Informace z rejstříku podniků
 • Informace z rejstříku evropských hospodářských zájmových sdružení
 • Informace z rejstříku politických stran
 • Informace o výběrových řízeních na pozice
 • Majetkové poměry v manželství
 • Oznámení o územním plánování
 • Oznámení věřitelům
 • Oznámení pro vypořádání závazků
 • Oznámení akcionářům a společníkům
 • Zrušení pravomocí
 • Státní pokladna
 • Předvolání k soudu
 • Objednávky dodávek a provedení prací
 • Stažení dokumentů a úředních razítek
 • Různá oznámení

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Úřední věstník zveřejňuje úřední oznámení předložená orgány a institucemi nebo fyzickými osobami (zápisy do veřejných rejstříků, sdělení, oznámení nebo informace od veřejných subjektů a jejich úředníků a od fyzických osob), pokud úřední zveřejnění takovýchto oznámení stanoví právní předpisy.
Seznam zákonů a předpisů, které stanoví úřední zveřejňování

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Vyhledávání lze provést tak, že se zadá volný text.
Výsledky lze filtrovat podle roku zveřejnění a kategorie oznámení.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Na stránkách úředního věstníku https://www.vestnesis.lv je dostupná elektronická verze všech vydání úředního věstníku od data jeho prvního zveřejnění, tj. od 25. února 1993.
Pokud jde o dokumenty, které byly zveřejněny do 1. července 2012, se za úřední zveřejnění považuje zveřejnění v tištěné verzi věstníku.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ne

Jsou úřední oznámení volně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít informace o úložišti a/nebo technické informace?

Ne, ale úřední oznámení jsou dostupná pro opětovné použití informací. Více o opětovném použití informací zveřejněných v úředním věstníku

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.