Zveřejňování úředních oznámení

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Zveřejňují se na stránkách portugalského Úředního věstníku Diário da República Eletrónico.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Diário da República zahrnuje dvě řady. V první řadě se zveřejňují:

 1. ústavní zákony;
 2. mezinárodní úmluvy, příslušné výnosy prezidenta, oznámení o uložení závazných nástrojů, zejména ratifikačních nástrojů a další oznámení související s těmito úmluvami;
 3. základní právní předpisy, zákony, legislativní nařízení a regionální legislativní akty;
 4. výnosy prezidenta republiky;
 5. usnesení parlamentu;
 6. výnosy zástupců republiky, kteří jmenují a odvolávají předsedy a členy regionálních místních vlád autonomních oblastí Azor a Madeiry;
 7. jednací řády Národního shromáždění, Státní rady a zákonodárných shromáždění autonomních regionů;
 8. rozhodnutí a prohlášení Ústavního soudu, že bylo nařízeno zákon zveřejnit v 1. řadě věstníku Diário da República;
 9. rozhodnutí Nejvyššího soudu a Účetního dvora týkající se harmonizace judikatury a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která jsou ze zákona obecně závazná;
 10. výsledky referend a voleb prezidenta republiky, parlamentu, zákonodárných shromáždění autonomních regionů a Evropského parlamentu v souladu s příslušnými právními předpisy;
 11. sdělení prezidenta republiky, jím se vzdává mandátu;
 12. návrhy na zamítnutí programu vlády, na vyslovení důvěry a nedůvěry;
 13. stanoviska Státní rady podle čl. 145 písm. a) až e) ústavy a jakákoli stanoviska, jež se Státní rada sama rozhodne zveřejnit;
 14. ostatní výnosy vlády;
 15. usnesení Rady ministrů a ministerské prováděcí předpisy obsahující obecná ustanovení;
 16. usnesení zákonodárných shromáždění autonomních regionů a regionální vyhlášky;
 17. rozhodnutí jiných soudů neuvedených v předchozích bodech, která jsou obecně závazná;
 18. prohlášení o ztrátě a vzdání se mandátu poslanců Národního shromáždění a zákonodárných shromáždění autonomních regionů.

V 2. řadě se kromě jiných aktů, které jsou v této řadě povinně zveřejňovány, zveřejňují:

 1. legislativní výnosy členů vlády;
 2. výsledky voleb do místních samosprávných orgánů;
 3. rozpočty státních subjektů, jejichž zveřejnění ve věstníku Diário da República je vyžadováno zákonem, a prohlášení o převodech peněžních prostředků.

Akty zveřejněné v 2. řadě věstníku Diário da República lze rozdělit do těchto typů: rozsudek, dohoda, kolektivní smlouva, dohoda o přistoupení, licence, oznámení, upozornění, oznámení Banco de Portugal, předvahy, rozvaha, smlouva, rozhodnutí, rozhodčí nález, prohlášení, prohlášení o opravě, veřejné jednání, usnesení, ministerská vyhláška, směrnice, úřední prohlášení, pokyny, zařazení na seznam, zvláštní uznání, výkazy, úřední výkazy, regulační norma Úřadu pro dohled nad cennými papíry a penzijními fondy, stanovisko, vyhláška, protokol, doporučení, nařízení, nařízení komise pro trh cenných papírů, nařízení o prodloužení, zpráva, usnesení a rozhodnutí, jakož i oznámení o nabídkovém řízení, oznámení o vyjednávacím řízení, oznámení o prodloužení a oznámení o opravě oznámení.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Subjekty právně odpovědné za zveřejňování aktů ve věstníku Diário da República nebo na něm zainteresované jsou jmenovitě: kancelář prezidenta republiky, Národní shromáždění, vláda, zákonodárná shromáždění a regionální místní vlády autonomních regionů Azor a Madeiry, orgány státní správy v přímé i přenesené působnosti, soudy, státní zastupitelství, nezávislé správní orgány a místní samospráva a autonomní správa a orgány.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano. Na základě legislativního nařízení č. 83/2016 ze dne 16. prosince 2006 je Diário da República univerzálně přístupnou a bezplatnou veřejnou službou. Vydává se výlučně v elektronické podobě.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Všeobecný a bezplatný přístup zahrnuje možnost tisku, archivace, vyhledávání a volného přístupu k obsahu aktů zveřejněných v 1. a 2. řadě věstníku Diário da República v elektronickém formátu s otevřeným přístupem.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Od 1. července 2006 je elektronické vydání Diário da República závazné a zveřejnění aktů v tomto vydání je platné pro veškeré právní účinky podle čl. 1º odst.º 5 zákona č.º 74/98 ze dne 11. listopadu v aktuálním platném znění.

Kromě toho byla v červenci 2019 spuštěna mobilní aplikace Diário da República s novými funkcemi, jako např. vytvoření individuálního profilu každého uživatele a používání systému oznámení s přístupem ke konsolidovaným zněním právních předpisů.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano v případě obou otázek. Pokud jde o zasílání oznámení, mohou uživatelé obdržet rejstříky 1. a 2. řady věstníku Diário da República e-mailem na základě předchozí registrace nebo prostřednictvím RSS (Really Simple Syndication).

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Ano.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.