Zveřejňování úředních oznámení

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Informace na této stránce se týkají úředních oznámení vydávaných veřejnými institucemi (oznámení, procesní úkony atd.), která nejsou ze své povahy legislativní ani nestanovují obecně platné povinnosti, ale jsou zveřejňována v Úředním věstníku Rumunska nebo jiných publikacích a jsou dostupná online v elektronické podobě v souladu s platnými právními předpisy. Tudíž mezi ně nepatří ani legislativní akty, ani rozsudky soudů s výjimkou těch, které musejí být zveřejněny, aby získaly určité právní účinky (např. rozsudky soudu týkající se insolvence).

Materiál není úplný, neboť zabývá některými relevantními případy z hlediska zveřejnění úředních oznámení, konkrétně: akty zveřejňovanými v Úředním věstníku Rumunska, akty zveřejňovanými na portálu a webových stránkách Národního obchodního rejstříku (Oficiul Național al Registrului Comerțului) nebo v Insolvenčním věstníku a akty zveřejňovanými na Soudním portálu.

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

I. Úřední věstník Rumunska

Nezávislá společnost „Monitorul Oficial“ vydává Úřední věstník Rumunska v tištěné i elektronické podobě. Podrobnosti ke zveřejněným aktům a jejich online dostupnosti najdete v následujících sekcích.

E-produkt (e-Monitor) je dostupný na této adrese.

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Před zahájením hospodářské činnosti mají podnikatelé povinnost zažádat o registraci/zápis do obchodního rejstříku a během své podnikatelské činnosti nebo při ukončení podnikání musejí požádat o zadání poznámek do obchodního rejstříku, pokud jde o akty a skutečnosti, jejichž zápis je vyžadován ze zákona.

Zápis do obchodního rejstříku znamená zákonné zveřejnění v ONRC: záznamy, údaje a zapsané akty mají účinek vůči třetím stranám od data jejich zápisu nebo zveřejnění v Úředním věstníku Rumunska nebo na webových stránkách / portálu služeb ONRC podle zákona.

Registrace a poznámky mají účinek vůči třetím stranám od data, kdy byly vloženy do obchodního rejstříku nebo zveřejněny v Úředním věstníku Rumunska, část IV nebo VI, nebo v jiné publikaci, pokud tak stanoví právní předpisy.

b) ONRC rovněž vydává Insolvenční věstník v elektronickém formátu: sekce, která doručuje písemnosti stranám, oznamuje rozsudky a informuje o procesních aktech vydávaných soudy / insolvenčními správci / likvidátory jmenovanými soudem / dalšími oprávněnými osobami podle insolvenčního řízení v souladu se zákonem č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, a sekce „Dlužníci – fyzické osoby se závazky nevyplývajícími z podnikatelské činnosti“ (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) v souladu se zákonem č. 151/2015 o insolvenčním řízení pro fyzické osoby.

Pokud jde o profesionály, na něž se vztahuje zákon č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, se procesní akty doručované/zasílané soudy, insolvenčními zástupci (insolvenčními správci / likvidátory jmenovanými soudem) a dalšími oprávněnými osobami podle zákona zveřejňují v Insolvenčním věstníku, což je publikace dostupná na online portálu služeb ONRC.

Rozsudky, jimiž se rozhoduje o reorganizaci (úpadkovém řízení) dlužníka (podnikatele), coby procesní akty podle zákona č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, se zveřejňují v části IV Úředního věstníku Rumunska.

Pokud jde o fyzické osoby, na které se vztahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčním řízení pro fyzické osoby, se procedurální akty doručované/zasílané insolvenční radou, procesním správcem, likvidátorem a soudními orgány zveřejňují v sekci „Dlužníci – fyzické osoby se závazky nevyplývajícími z podnikatelské činnosti“ v rámci Insolvenčního věstníku, což je publikace dostupná na webových stránkách http://www.bpi.ro/.

III. Soudní portál

Soudní portál je spravován ministerstvem spravedlnosti. Každý soud v Rumunsku má na tomto portálu své webové stránky. Informace na těchto webových stránkách jsou zadávány a spravovány přímo pracovníky soudu, s výjimkou informací o věcech a jednáních, které jsou automaticky přebírány z elektronického systému správy věcí, který se používá na úrovni soudů.

Pro přístup na webové stránky konkrétního soudu z domovské stránky Soudního portálu se ze seznamu vybere region, do něhož soud spadá (což je obvod působnosti odvolacího soudu), a následně příslušný soud se seznamu soudů.

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

I. Úřední věstník Rumunska

Pokud jde o úřední oznámení, v souladu se zákonem č. 202 z 9. listopadu 1998 o uspořádání Úředního věstníku Rumunska se znovu zveřejňuje:

 • Následující se zveřejňuje v části III ze zákona: právní akty, záznamy, sdělení, oznámení a další podobné zprávy (např. oznámení o náboru zaměstnanců; výběrová řízení na veřejné pozice; rozsudky týkající se zrušení směnek/šeků; pravidelné zprávy o činnosti veřejných orgánů; oznámení o vstupním výběrovém řízení do Národního institutu soudců (Institutul Național al Magistraturii), kompetenčních zkouškách pro soudce a seznam volných míst pro soudce; oznámení o výběrovém řízení na volná místa asistentů soudců u Nejvyššího kasačního a soudního dvora atd.).
 • Podle zákonných požadavků se právní akty, které se týkají hospodářských subjektů a dalších kategorií právnických osob, jakož i další akty určené v zákonných ustanoveních, zveřejňují v části IV (např. rozhodnutí o uznání zahraničních neziskových právnických osob v Rumunsku; rozsudky, jimiž se schvaluje změna stanov politické strany; rozhodnutí soudu o zahájení úpadkového řízení; aukční oznámení o prodeji zboží; konec platnosti oprávnění úvěrových institucí a rozhodnutí Národní banky Rumunska o odnětí těchto oprávnění; rozhodnutí generálního ředitele Rumunského úřadu pro autorská práva o odnětí nebo pozastavení registračních osvědčení atd.).
 • Kolektivní pracovní smlouvy uzavřené na celostátní úrovni a úrovních poboček, úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce a další akty určené v zákonných ustanoveních, se zveřejňují v části V.
 • Oznámení o přidělení veřejných zakázek a oznámení o přidělení zakázek na stavební práce a koncesních smluv k poskytování služeb, koncesních smluv na veřejné statky a další sdělení uvedená v zákonných předpisech (např. sdělení podle zákona č. 350/2005 o grantovém režimu; koncese – oznámení o veřejných zakázkách podle mimořádného nařízení č. 54/2006 o režimu koncesních smluv na veřejné statky).

Poznámka: V souladu se zákonem č. 98/2016 o veřejných zakázkách se sdělení zveřejňují na celostátní úrovni prostřednictvím elektronického systému veřejných zakázek SEAP, který se používá k účelu podávání přihlášek do výběrového řízení elektronickými prostředky.

 • Podle zákonných požadavků se právní akty týkající se družstev a dalších kategorií právnických osob zřízených družstvy a další akty související s družstvy, které jsou určeny v zákonných předpisech (např. rozhodnutí zmocněných soudců o zápisu družstev do obchodního rejstříku, akty jmenování likvidátorů a jakékoliv další akty, které by mohly vyvolat změny jejich právní subjektivity, atd.), zveřejňují v části VII.

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Pokud jde o podnikatelé zapsané v obchodním rejstříku:

 • výňatek z rozhodnutí / rozhodnutí o registraci (Ústřední věstník Rumunska, část IV nebo VII);
 • akty, jimiž se mění zakládací dokumenty, a oznámení o předložení aktualizované verze zakládacích dokumentů (Ústřední věstník Rumunska);
 • rozsudky v případech, u nichž je to stanoveno zákonem (Ústřední věstník Rumunska);
 • rozhodnutí soudu o zániku organizace (v části IV Ústředního věstníku Rumunska a na webových stránkách Národního obchodního rejstříku nebo na jeho online portálu služeb);
 • rozhodnutí o jmenování likvidátora podle čl. 237 odst. 6 zákona č. 31/1990, o společnostech (na webových stránkách Národního obchodního rejstříku a na jeho online portálu služeb);
 • projekty fúze/rozdělení (v části IV Ústředního věstníku Rumunska nebo podle rozhodnutí žadatele na vlastních webových stránkách společnosti, přičemž v takovém případě zveřejní obchodní rejstřík, v němž je společnost registrována, podrobnosti o projektech fúze nebo rozdělení bezplatně na svých webových stránkách);
 • rozhodnutí, jimiž se zamítá žádost o zápis, a zápisy, které nevedou ke změně zakládacích dokumentů (na webových stránkách Národního obchodního rejstříku a na jeho online portálu služeb);
 • seznam společností, proti nimž bude Národní obchodní rejstřík podávat žaloby na zrušení podle čl. 237 odst. 2 zákona č. 31/1990 o společnostech (webové stránky nebo online portál služeb);
 • seznam společností, proti nimž bude Národní obchodní rejstřík podávat žaloby na výmaz podle čl. 237 odst. 9 zákona č. 31/1990 o společnostech (webové stránky Národního obchodního rejstříku nebo online portál služeb);
 • seznam společností, proti nimž bude Národní obchodní rejstřík podávat žaloby na výmaz podle čl. 260 odst. 7 zákona č. 31/1990 o společnostech, je zveřejněn na webových stránkách Národního obchodního rejstříku nebo na online portálu služeb;
 • rozhodnutí soudu o výmazu podle čl. 237 odst. 10 zákona č. 31/1990 o společnostech (na webových stránkách Národního obchodního rejstříku nebo na jeho online portálu služeb);
 • rozhodnutí soudu o výmazu podle čl. 260 odst. 8 zákona č. 31/1990 o společnostech (na webových stránkách Národního obchodního rejstříku a na jeho online portálu služeb).

Pokud podnikatelé, na něž se vztahuje zákon č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, se následující procesní akty vydávané soudy, insolvenčními zástupci (insolvenční správce/likvidátor jmenovaný soudem) a dalšími oprávněnými osobami zveřejňují v Insolvenčním věstníku v souladu se zákonem:

 • obsílky k předvolání, oznámení a rozsudky;
 • předvolání a vyrozumění;
 • další procesní akty, u nichž to stanoví zákon

Pokud jde o fyzické osoby, na které se vztahuje zákon č. 151/2015 o insolvenčním řízení pro fyzické osoby, se následující procesní akty doručované/zasílané insolvenční radou, insolvenčním správcem, likvidátorem a soudními orgány zveřejňují v sekci „Dlužníci – fyzické osoby se závazky nevyplývajícími z podnikatelské činnosti“ v rámci Insolvenčního věstníku:

 • rozhodnutí insolvenční rady
 • oznámení
 • rozsudky
 • další procesní akty, u nichž to stanoví zákon

III. Soudní portál

V souladu s čl. 167 občanského soudního zákoníku (zákona č. 134/2010), pokud žalující strana na základě racionálních argumentů prohlásí, že ačkoliv učinila vše, co bylo v jejích silách, nepodařilo se jí zjistit bydliště žalované strany nebo jiné místo, kam by mohly být žalované straně podle zákona doručeny obsílky, soud bude moci schválit doručení dokumentů týkajících se této žalované strany prostřednictvím veřejné vyhlášky. Doručení veřejnou vyhláškou spočívá ve zveřejnění obsílky na dveřích soudu, na portálu příslušného soudu a v posledním známém bydlišti osoby, jíž mají být obsílky doručeny. Pokud to bude soud považovat za nutné, nařídí rovněž zveřejnění obsílky v Ústředním věstníku Rumunska nebo v celostátních novinách vydávaných ve velkém nákladu.

V souvislosti s tím je na Soudním portálu provozována obecná sekce věnovaná veřejným vyhláškám. Rovněž na webových stránkách každého soudu speciální sekce věnovaná veřejným vyhláškám (viz například webové stránky bukurešťského soudu).

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

V závislosti na legislativě vztahující se ke každému typu oznámení, jde o Ústřední věstník Rumunska nebo vydávající instituce.

Pokud jde o konkrétní případy uvedené výše: Národní obchodní rejstřík, Ústřední věstník Rumunska nebo soudy.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

I. Úřední věstník Rumunska

Akty zveřejněné v částech III-VII Ústředního věstníku Rumunska jsou bezplatně přístupné na internetu a jsou dostupné v čitelné formě po dobu deseti dnů od zveřejnění.

Produkty v elektronické podobě, které jsou dostupné online k nahlédnutí (Expert-Monitor a Autentic-monitor), včetně poplatků účtovaných nezávislou společností „Monitorul Oficial“, jsou popsány na jejích webových stránkách.

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Ano, oznámení týkající se podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku na portálu Národního obchodního rejstříku.

b) Přístup k Insolvenčnímu věstníku – online publikaci se zveřejněnými procesními akty podnikatelů vstupujících do insolvence podle zákona č. 85/2014 o postupech pro předcházení insolvenci a o insolvenčním řízení – je umožněn na základě placeného přístupu.

Přístup do sekce „Dlužníci – fyzické osoby se závazky nevyplývajícími z podnikatelské činnosti“ v Insolvenčním věstníku je bezplatně umožněn dlužníkovi, věřitelům, insolvenčnímu správci / likvidátorovi, insolvenční radě a soudu, a to k věci, kde tyto osoby zastávají danou pozici.

Na online portálu služeb ONRC je zveřejněna řada bezplatných informací o osobách zveřejněných v Insolvenčním věstníku.

III. Soudní portál

Přístup k Soudním portálu je bezplatný.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

I. Úřední věstník Rumunska

V bezplatné verzi Úředního věstníku Rumunska (e-Monitor) není možné provádět žádné automatické vyhledávání ve zveřejněných aktech. Uživatelé tedy mají možnost zvolit pouze datum a číslo v Úředním věstníku v kaledáři (pro každou část).

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Pokud jde o podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, je možné provádět vyhledávání podle jednoho nebo maximální kombinace z následujících kritérií vyhledávání:

 • číslo obchodního rejstříku
 • správní obvod
 • název společnosti
 • datum zveřejnění
 • daňový kód
 • rozvahový rok

b) Pokud jde o dlužníky v insolvenčním řízení, vyhledávání je možné provádět v sekci „Online služby Insolvenčního věstníku (BPI)“ (Servicii online BPI), v podsekcích „Osoby zveřejněné v BPI“ (Persoane publicate in BPI) a „Číselný souhrn BPI“ (Sumar număr BPI), a to pomocí následujících výběrových kritérií:

 • osoba zveřejněná v BPI
 • číslo věstníku
 • číslo případu
 • daňové registrační číslo
 • identifikační číslo podnikatele
 • období zveřejnění
 • rok zveřejnění v BPI

III. Soudní portál

Obsílky je možné prohledávat na Soudním portálu podle jména (jméno a příjmení nebo jen jedna z těchto položek) obeslané strany.

Pokud je použita obecná sekce Soudního portálu, ve výsledcích vyhledávání se objeví obsílky zveřejněné všemi soudy, a pokud je použita sekce věnovaná konkrétnímu soudu (např. Bukurešťský soud), ve výsledcích vyhledávání se objeví jen obsílky zveřejněné daným soudem.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

I. Úřední věstník Rumunska

e-Monitor – 2008

Národní obchodní rejstřík (ONRC)

a) Pokud jde o podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, od roku 2012.

b) Národní obchodní rejstřík zveřejnil první vydání Insolvenčního věstníku v elektronickém formátu dne 1. srpna 2006 a je možné si ho zobrazit na online portálu služeb ONRC.

III. Soudní portál

Funkce týkající se doručování písemností veřejnou vyhláškou je na Soudním portálu dostupná od března 2013.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Nepoužije se

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště a/nebo technické informace?

Soudní portál umožňuje plánovaný přístup pouze k souborům dat týkajících se soudních spisů a jednání, nikoliv k doručování zveřejněním veřejnou vyhláškou. Informace o posledně uvedených jsou dostupné pouze ve formátu HTML.

Poslední aktualizace: 21/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.