Zveřejňování úředních oznámení

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Nejvyšší soud Slovenské republiky

Specializovaný trestní soud

Krajský soud v Bánské Bystrici

Krajský soud v Bratislavě

Krajský soud v Košicích

Krajský soud v Nitře

Krajský soud v Prešově

Krajský soud v Trenčíně

Krajský soud v Trnavě

Krajský soud v Žilině

Okresní soudy (seznam)

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

Na úředních tabulích soudů se zveřejňují oznámení o rozvrhu práce daného soudu, veřejná vyhlášení rozsudků, oznámení o doručení, oznámení o doručení písemnosti, usnesení Nejvyššího soudu Slovenské republiky, vyrozumění o konečné zprávě, oznámení o zahájení exekuce, usnesení o zrušení konkurzu, oznámení o podané žalobě, usnesení o přijetí předmětů do úschovy, usnesení o připadnutí úschovy státu.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Oznámení zveřejňují všechny krajské a okresní soudy v rámci resortu spravedlnosti.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

Vyhledávání lze provádět ve vyhledávacím poli na internetové stránce Úřední tabule prostřednictvím: názvu dokumentu, části názvu dokumentu nebo čísla spisu.

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Soudy mohou zveřejňovat úřední oznámení v elektronické podobě od roku 2011.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Nikoli.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde lze najít příslušné datové úložiště nebo technické informace?

Nikoli.

Poslední aktualizace: 25/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.