Zveřejňování úředních oznámení

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Na kterých stránkách se úřední oznámení zveřejňují?

Úřední oznámení se zveřejňují v různých sbírkách a úředních věstnících odpovídajících různým úrovním centrální státní správy a regionální a místní samosprávy, které tvoří španělskou výkonnou moc.

Všechny věstníky mají oficiální a platné verze, které se zveřejňují elektronicky, a poskytují databázové služby, které je možné použít k nalezení zveřejněných oznámení.

Adresy webových stránek jsou následující:

Stát: https://www.boe.es

17 autonomních společenství a 2 autonomní města: ke všem webovým stránkám je možné se dostat přes rozcestník na adrese https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Místní orgány (provinční úřední věstníky): ke všem webovým stránkám je možné se dostat přes rozcestník na adrese https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Jaké typy oznámení se zveřejňují?

  • správní akty (personální otázky, správní rozhodnutí, rozhodnutí, jimiž se zveřejňují různé správní kroky),
  • oznámení o veřejných soutěžích,
  • oznámení o neúspěšných oznámeních,
  • některá oznámení zveřejňovaná soudy.

Oznámení kterých organizací se zveřejňují?

Oznámení všech veřejných orgánů, každý z nich je zveřejňuje ve svém příslušném úředním věstníku či sbírce.

Oznámení soudů.

Je přístup k oznámením poskytován bezplatně?

Ano.

Jaké druhy vyhledávání lze na stránce provádět?

  • libovolný text (včetně jmen osob)
  • typ
  • orgán, který oznámení vydal
  • datum vydání
  • datum zveřejnění
  • úřední číslo

Od kterého data jsou úřední oznámení k dispozici v elektronické podobě?

Zákon umožňující elektronické zveřejňování úředních věstníků a sbírek byl přijat v roce 2007.

Lze si nastavená vyhledávání uložit a nechat si oznámení splňující kritéria zasílat e-mailem?

Ano, je to možné u úředního státního věstníku (sbírky) Španělska a u úředních věstníků autonomních společenství a měst. U provinčních úředních věstníků tato možnost není široce dostupná.

Jsou úřední oznámení bezplatně dostupná jako otevřená data? Pokud ano, kde je možné najít úložiště nebo technické informace?

Zásady týkající se otevřených dat záleží na jednotlivých věstnících, některé používají otevřená data a formát xml.

Poslední aktualizace: 17/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.