Offentliggørelse af officielle meddelelser

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

På hvilke websteder offentliggøres officielle bekendtgørelser?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Hvilke typer bekendtgørelser offentliggøres?

På webstedet https://www.justiz.gv.at/ offentliggøres følgende typer bekendtgørelser:

 • Beretninger
 • Ekspertvurderinger
 • Udtalelser
 • Evalueringer
 • Cirkulærer
 • Direktiver
 • Vurderingstekster
 • Vedtægter
 • Statistiske oplysninger
 • Håndbøger
 • Meddelelser om ledige stillinger
 • Offentliggørelse af stillingsbesættelser

På webstedet https://edikte.justiz.gv.at/ ("Ediktsdatei", register over offentlige kundgørelser) offentliggøres følgende bekendtgørelser:

 • Insolvensregister (konkurser, akkorder, gældssaneringer)
 • Den europæiske rekonstruktionsprocedure
 • Åbenbar insolvens
 • Salg og forpagtninger i forbindelse med insolvensbehandlinger
 • Tvangsauktioner
 • Fast ejendom
 • Løsøre
 • Underhåndssalg af varer i henhold til § 268/2 EO
 • Retligt anordnede tvangsadministrationer
 • Frivillige salg
 • Notering af bygningsværker opført på jord ejet af tredjemand med henblik på tvangsfuldbyrdelse
 • Proklama og bekendtgørelser i straffesager
 • Straffedomstolenes bekendtgørelser
 • Strafferetlig realisationsprocedure
 • Udleveringsseddel i straffesager
 • Indstilling af efterforskningen
 • Kundgørelser og proklama
 • Kuratorer og forkyndelse af offentlige kundgørelser
 • Mortificeringer
 • Dødserklæringer/dødsattester
 • Offentlige kundgørelser i arvesagen
 • Offentlige kundgørelser i henhold til Verwahrungs- und Einziehungsgesetz (lov om forvaring og konfiskation)
 • Beboerrepræsentation i henhold til § 8 i Heimaufenthaltsgesetz (lov om institutionsophold)
 • Patientrepræsentanter i henhold til § 13 i lov om anbringelse på en institution
 • Forkyndelse af offentlige kundgørelser til juridiske personer
 • Forkyndelse af offentlige kundgørelser fra Firmenbuchgerichte (domstole for selskabsregistrering)
 • Bekendtgørelser fra Firmenbuchgerichte (domstole for selskabsregistrering)
 • Offentlige kundgørelser fra Grundbuchsgerichte (tinglysningsretterne)
 • Karteldomstolens afgørelser
 • Meddelelser fra domstolene
 • Virksomheders offentliggørelser

Hvilke organisationer offentliggør officielle bekendtgørelser?

Fra forbundsjustitsministeriet

Domstole, anklagemyndigheder, advokater og notarer

Er adgangen til officielle bekendtgørelser gratis?

Ja

Hvilke søgekriterier er der?

justitsministeriets hjemmeside er der en simpel ordsøgning, som udføres via alle webstedets dokumenter.

I "Ediktsdatei" (registret over offentlige kundgørelser) er der via alle applikationer regelmæssigt mulighed for at foretage en ordsøgning. Derudover er der ved mange applikationer også mulighed for at foretage en søgning efter sagsnummer og ved tvangsauktioner desuden en søgning efter genstande. På grund af de mange søgekriterier i forbindelse med de forskellige applikationer kan søgekriterierne kun illustreres eksempelvis.

Fra hvilken dato blev de officielle bekendtgørelser stillet elektronisk til rådighed?

Justitsministeriets hjemmeside og registret over offentlige kundgørelser har været online siden 2000.

Kan brugerne gemme søgekriterier og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej

Er de officielle bekendtgørelser frit tilgængelige som åbne data? Hvis ja, hvor kan man finde databasen og/eller tekniske oplysninger?

Bekendtgørelserne i registret over offentlige kundgørelser er frit tilgængelige og kan også viderebehandles som HTML-filer (ingen copyright-beskyttelse). Der er også mulighed for at erhverve en licens i henhold til Informationsweiterverwendungsgesetz 2022(lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer). Oplysningerne stilles imidlertid ikke i øjeblikket til rådighed i åbne dataformater.

Offentliggørelserne på https://www.justiz.gv.at/ vedrører for det meste allerede foreliggende "materiale" i PDF-format. I sjældne tilfælde foreligger der Word-dokumenter. Samtlige offentliggørelser sker inden for rammerne af WCMS (webindholdsadministrationssystemet) og udgives som frit tilgængelige HTML-sider. Materialet er bilag på HTML-siderne, der frit kan downloades.

Sidste opdatering: 23/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.