Offentliggørelse af officielle meddelelser

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

Kuulutusrekisteri (kundgørelsesregistret)

Virallinen lehti (statstidende)

Hvilke former for meddelelser offentliggøres?

Kundgørelsesregistret indeholder oplysninger om de meddelelser, der hidrører fra afgørelser, som er truffet af domstole eller myndigheder, vedrørende:

 1. officielle indkaldelser meddelt af retten i første instans
 2. fusion af fonde meddelt af retten i første instans
 3. fusion, opsplitning eller fordeling af kapitalen i et selskab eller en anden foranstaltning eller afgørelse, der er nævnt i den selskabsretlige lovgivning, og som skal offentliggøres i statstidende, eller
 4. meddelelser fra fogeder.

statstidende offentliggøres meddelelser, underretninger og andre dokumenter, hvis offentliggørelse i dette medium er fastsat i en lov, et dekret eller i en retsafgørelse fra en lavere instans.

Hvilke organer offentliggør officielle meddelelser?

kundgørelsesregistret offentliggøres meddelelser fra førsteinstansretter, fogeder og de myndigheder, der er ansvarlige for erhvervsregistret.

Kategorierne af meddelelser, som førsteinstansretterne indfører i kundgørelsesregistret, er følgende:

 • officiel indkaldelse af kreditorer
 • fusion af fonde.

Kategorierne af meddelelser, som fogederne indfører i kundgørelsesregistret, er følgende:

 • drøftelser med de forskellige berørte parter
 • drøftelser om fordeling af aktiver
 • skriftlige fortegnelser.

Kategorierne af meddelelser, som de myndigheder, der er ansvarlige for erhvervsregistret, indfører i kundgørelsesregistret, er følgende:

 • overførsel af et europæisk aktieselskabs hovedkontor
 • opsplitning
 • officiel indkaldelse ved konkurs
 • officiel indkaldelse af kreditorer i forbindelse med konkursramte fonde
 • reduktion af reservefond
 • fælles fusion
 • meddelelse til indehavere af særlige rettigheder
 • meddelelse til kreditorer i den modtagende fond
 • meddelelse til kreditorer i den modtagende forening
 • meddelelse til kreditorer i den modtagende forening ved opsplitning
 • hel eller delvis overdragelse af en virksomhed
 • afkald på et kreditinstituts godkendelse
 • omdannelse af et aktieselskab til et anpartsselskab
 • reduktion af egenkapital
 • omdannelse af et andelsselskab til et anpartsselskab
 • sletning af et andelsselskab fra erhvervsregistret
 • afkald på en andelsbanks godkendelse
 • procedure for anordning af afvikling eller sletning fra registret
 • reduktion i investering af egenkapital
 • fusion
 • ændring af regler eller afvigelse fra disses bestemmelser
 • fordeling af fri egenkapital
 • reduktion af reservefond
 • udlodning af udbytte
 • procedure for anordning af en forenings opløsning
 • ændring af vedtægter eller afvigelse fra disses bestemmelser
 • reduktion af kontoen "overkurs ved emission"
 • opfordring til anordning af afvikling eller sletning fra virksomhedsregistret
 • ændring af virksomhedsform.

statstidende offentliggøres desuden meddelelser, underretninger og andre dokumenter fra flere andre enheder.

Er der gratis adgang til de officielle meddelelser?

Kundgørelsesregistret: Ja.

Statstidende: Der har været gratis adgang til dokumenter i pdf-format siden 2011. Tjenesten Virallinen.fi, der ajourføres af Credita, er gebyrpligtig:

1 bruger, pris pr. licens: 200 EUR pr. år, 2-5 brugere, pris pr. licens: 145 EUR pr. år, mere end 5 brugere, pris pr. licens: 124 EUR pr. år.

Hvilke søgninger kan foretages?

Søgninger i kundgørelsesregistret kan foretages på grundlag af følgende kriterier:

 • Meddelelsestype
 • Meddelelsens emne
 • Registreringsnummer/fødselsdato/fødselsår
 • Frist
 • Hovedkontor
 • Det nummer, som sagen er blevet tildelt af retten i første instans.

Derudover er det bl.a. også muligt at foretage en fritekstsøgning i den gebyrpligtige database i statstidende.

Fra hvilken dato har de officielle meddelelser været tilgængelige i elektronisk format?

Kundgørelsesregistret: Fra den 1. april 2004

Statstidende: Fra 2011.

Kan man gemme søgekriterier og anmode om at få tilsendt meddelelser pr. e-mail, som svarer til disse kriterier?

Kundgørelsesregistret: Nej.

Statstidende: I den gebyrpligtige database kan man gemme søgninger og få tilsendt meddelelser pr. e-mail.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registrets data og/eller de tekniske oplysninger?

Disse er ikke tilgængelige som åbne data.

Sidste opdatering: 19/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.