Offentliggørelse af officielle meddelelser

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

De offentliggøres på webstedet Diário da República Eletrónico (elektronisk udgave af Portugals statstidende).

Hvilke typer meddelelser offentliggøres?

Diário da República indeholder to serier. I den første serie offentliggøres:

 1. forfatningslove
 2. internationale konventioner og tilknyttede præsidentielle dekreter, meddelelser om deponering af tiltrædelsesakter, dvs. ratifikationsakter, og andre tilknyttede meddelelser
 3. organiske love, love, lovdekreter og regionale lovdekreter
 4. præsidentielle dekreter
 5. beslutninger truffet af nationalforsamlingen
 6. dekreter udstedt af repræsentanter for republikken om udnævnelse og afskedigelse af præsidenterne og medlemmerne af de regionale regeringer for Azorerne og Madeira
 7. bestemmelser (regimentos) vedtaget af nationalforsamlingen, statsrådet og de lovgivende forsamlinger for de selvstyrende regioner
 8. afgørelser og udtalelser fra forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional), der ifølge loven offentliggøres i Diário da República, serie 1
 9. afgørelser om standardisering af retspraksis afsagt af den øverste domstol (Supremo Tribunal de Justiça) og revisionsretten (Tribunal de Contas) og afgørelser afsagt af den øverste domstol i forvaltningsretlige sager (Supremo Tribunal Administrativo), som loven tillægger almindelig bindende virkning
 10. resultaterne af folkeafstemninger og valg til republikkens præsident, nationalforsamlingen, de lovgivende forsamlinger i de selvstyrende regioner og Europa-Parlamentet i overensstemmelse med gældende lovgivning
 11. meddelelse om præsidentens tilbagetræden
 12. forslag om afvisning af regeringens program, tillidsvotum og mistillidsvotum
 13. statsrådets udtalelser i henhold til forfatningens artikel 145, litra a)-e), og udtalelser, som statsrådet selv beslutter at offentliggøre
 14. andre dekreter udstedt af regeringen
 15. ministerrådets beslutninger og bekendtgørelser med generelle bestemmelser
 16. beslutninger truffet af de lovgivende forsamlinger for de selvstyrende regioner og regionale gennemførelsesdekreter
 17. afgørelser afsagt af andre retter, som ikke er nævnt ovenfor, og som loven tillægger almindelig bindende virkning
 18. erklæringer om nedlæggelse eller fortabelse af mandat fra medlemmerne af nationalforsamlingen og de selvstyrende regioners lovgivende forsamlinger.

Med forbehold af andre retsakter, der skal offentliggøres i serie 2, offentliggøres følgende dokumenter i serie 1:

 1. generelle ministerielle bekendtgørelser
 2. resultaterne af lokalvalg
 3. offentlige budgetter, der skal offentliggøres i Diário da República efter loven, og erklæringer om budgetoverførsler.

De retsakter, der offentliggøres i Diário da República, serie 2, henhører under følgende kategorier: domme, aftaler, kollektive overenskomster, tiltrædelsesaftaler, licenser, meddelelser, meddelelser fra Banco de Portugal (den portugisiske centralbank), regnskaber, kontrakter, afgørelser, voldgiftskendelser, erklæringer, berigtigelser, forhandlinger, bekendtgørelser, generelle bekendtgørelser, direktiver, kundgørelser, offentlige opslag, bevisførelse, lister, ordener, kort, officielle kort, reguleringsmæssige standarder fra Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões (den portugisiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og pensionsfonde), udtalelser, domme, protokoller, henstillinger, forordninger, forordninger fra Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (den portugisiske værdipapirkommission), udvidelsesforordninger, rapporter, beslutninger og retsafgørelser samt hastende udbudsbekendtgørelser, meddelelser om udbud, meddelelser om fristforlængelse og berigtigelser af meddelelse.

Hvilke organers meddelelser offentliggøres?

Organer, der er retligt forpligtet til at offentliggøre retsakter i Diário da República eller er berørt af denne offentliggørelse, omfatter navnlig republikkens præsident, nationalforsamlingen, regeringen, de lovgivende forsamlinger og regionale regeringer i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira, den direkte og indirekte offentlige forvaltning, domstolene, den offentlige anklager, de uafhængige forvaltningsorganer og selvstyrende organer og de lokale forvaltningsorganer.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

Ja. I henhold til lovdekret nr. 83/2016 af 16. december 2016 er der fri og gratis adgang til Diário da República, som udelukkende offentliggøres i elektronisk form.

Hvilke typer søgninger kan der foretages?

Med fri og gratis adgang er det bl.a. muligt og udskrive, gemme, søge i og få fri adgang til indholdet af retsakter offentliggjort online i serie 1 og 2 i Diário da República.

Fra hvilken dato er de officielle meddelelser blevet tilgængelige i elektronisk format?

Den elektroniske udgave af Diário da República har haft retsvirkning siden den 1. juli 2006, og offentliggørelser af retsakter deri er gyldige i enhver retlig henseende i henhold til artikel 1, stk. 5, i lov nr. 74/98 af 11. november 1998 (med senere ændringer).

Siden juli 2019 har der desuden været adgang til en app til Diário da República med yderligere funktioner, f.eks. kan den enkelte bruger nu oprette en personlig profil og anvende et meddelelsessystem til at få adgang til konsolideret lovgivning.

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Svaret på disse to spørgsmål er ja. Hvad angår det andet spørgsmål, kan brugerne navnlig få tilsendt sammendrag af serie 1 og 2 i Diário da República pr. e-mail ved at lade sig registrere eller ved et abonnere på et RSS-feed (Really Simple Syndication).

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Ja.

Sidste opdatering: 07/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.