Offentliggørelse af officielle meddelelser

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

De oplysninger, du finder på denne side, vedrører officielle meddelelser udstedt af offentlige institutioner (skrivelser, processkrifter osv.), der ikke er af lovgivningsmæssig karakter og ikke indeholder generelle forpligtelser, men som efter gældende lovgivning offentliggøres i Rumæniens officielle lovtidende eller andre publikationer og er tilgængelige online i elektronisk format. Dette omfatter ikke retsakter og retsafgørelser, medmindre disse skal offentliggøres for at opnå retsvirkning (eksempelvis retsafgørelser om insolvens).

Nedenstående dokumentliste er ikke udtømmende og omhandler kun visse situationer, som er relevante med hensyn til offentliggørelse af offentlige meddelelser, herunder: dokumenter offentliggjort i Rumæniens officielle lovtidende, dokumenter offentliggjort på Oficiul Național al Registrului Comerțuluis portal og websted (det nationale handelsregisterkontor) eller i Buletinul Procedurilor de Insolvență (bulletinen for insolvensbehandling) og dokumenter offentliggjort på Portalul Instanțelor de Judecată (retsportalen).

På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

Den selvstændige offentlige virksomhed "Monitorul Oficia" står for offentliggørelsen af Rumæniens officielle lovtidende i både papir- og elektronisk format. Du finder flere oplysninger om de offentliggjorte dokumenter og online-adgangen hertil i de følgende afsnit:

Du finder dokumenterne i elektronisk format (e-Monitor) på denne adresse.

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) De erhvervsdrivende skal forud for virksomhedsopstarten søge om at blive registreret i handelsregistret. Mens de udøver deres virksomhedsaktiviteter, eller hvis de lukker deres virksomhed ned, skal de søge om at få oplysninger om dokumenter og fakta, der i henhold til loven kræver registrering, registreret i handelsregistret.

En registrering i handelsregistret svarer til en lovbestemt offentliggørelse ved ONRC. Registreringsnumre, oplysninger og registrerede dokumenter er i henhold til loven bindende for tredjepart fra registrerings- eller publikationsdatoen i Rumæniens officielle lovtidende eller på ONRC's websted/serviceportal.

Registreringer og oplysninger er i henhold til lovbestemmelserne bindende for tredjepart fra registreringsdatoen i handelsregistret eller offentliggørelsesdatoen i Rumæniens officielle lovtidende, del IV eller del VII, eller en anden publikation.

b) ONRC offentliggør derudover bulletinen for insolvensbehandling i elektronisk format: under sektionen for offentlige tjenesteydelser såsom stævning af parter, meddelelse af retsafgørelser, indkaldelse og underretning om retsakter som udstedt af domstole/kuratorer/likvidatorer/andre bemyndigede personer inden for rammerne af insolvensbehandling i henhold til bestemmelserne i lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling som ændret og suppleret og sektionen "Debitorer – fysiske personer med forpligtelser, der ikke følger af deres virksomhedsaktiviteter" i henhold til bestemmelserne i lov nr. 151/2015 om insolvensbehandling for fysiske personer.

I forbindelse med erhvervsdrivende som anført i lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling som ændret og suppleret offentliggøres dokumenter som meddelt/overført af domstolene, insolvensbehandlerne (kurator/likvidator) og andre personer, der er bemyndiget ved lov, i bulletinen for insolvensbehandling, som findes på ONRC's onlineserviceportal:

Retsafgørelser til bekræftelse af saneringsplanen for debitorer (erhvervsdrivende) – retsakter i henhold til lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling som ændret og suppleret – offentliggøres i Rumæniens officielle lovtidende, del IV.

Dokumenter som meddelt/overført af insolvensudvalget, kurator, likvidator og domstolene vedrørende fysiske personer som anført i lov nr. 151/2015 om insolvensbehandling for fysiske personer offentliggøres i tidende for insolvensbehandling, sektionen "Debitorer – fysiske personer med forpligtelser, der ikke følger af deres virksomhedsaktiviteter", som findes på http://www.bpi.ro/

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

Retsportalen forvaltes af justitsministeren. Alle Rumæniens domstole har hver deres side på portalen. Oplysningerne på siderne lægges op og forvaltes direkte af domstolenes medarbejdere. Dette gælder dog ikke oplysninger om sager og retsmøder, der automatisk registreres i det elektroniske system til sagsforvaltning som anvendt på domstolsniveau.

For at gå til siden for en specifik domstol: På retsportalens forside vælges den region, domstolen ligger i (regionen svarer til retskredsen for en appeldomstol), hvorefter den pågældende domstol vil blive vist på en liste.

Hvilken slags meddelelser offentliggøres?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

For så vidt angår officielle meddelelser i henhold til lov nr. 202 af 9. november 1998 (genudgivet) om opbygningen af Rumæniens officielle lovtidende:

 • I del III offentliggøres retsakter, dokumenter, meddelelser, udtalelser og andet (eksempelvis meddelelser om personaleansættelse, stillingsopslag, retsafgørelser vedrørende annullering af gældsbeviser/checks, periodiske aktivitetsrapporter fra offentlige myndigheder, meddelelser om udvælgelsesprøver til Institutul Național al Magistraturii (den nationale dommer- og anklagerskole), færdighedseksamen for dommere og listen over ledige dommerstillinger, meddelelser vedrørende ledige dommerassistentstillinger ved Înalta Curte de Casație și Justiție (kassationsretten og domstolen) osv.) som fastsat ved lov.
 • I del IV offentliggøres retsakter vedrørende erhvervsdrivende og andre kategorier af juridiske personer samt andre dokumenter som fastsat ved lov (herunder afgørelser om anerkendelse af udenlandske almennyttige juridiske personer i Rumænien, retsafgørelser til godkendelse af politiske partiers vedtægtsændringer, domstolenes afgørelser om at indlede en konkursbehandling, meddelelser om auktionssalg af ejendele, udløbet af gyldighedsperioden for et kreditinstituts tilladelse og den rumænske nationalbanks beslutning om at trække en tilladelse tilbage, afgørelser truffet af generaldirektøren for Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (det rumænske kontor for ophavsrettigheder), ORDA, om at ophæve eller annullere registreringsbeviser osv.) som fastsat ved lov.
 • I del V offentliggøres kollektive overenskomster som indgået på nationalt og brancheniveau, aftaler og anbefalinger fra Den Internationale Arbejdsorganisation og dokumenter som fastsat ved lov.
 • I del VI offentliggøres meddelelser vedrørende tildeling af offentlige kontrakter og koncessionskontrakter om offentlige bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, koncessionskontrakter om offentlige goder og andre meddelelser som fastsat ved lov (herunder meddelelser i henhold til lov nr. 350/2005 om ikketilbagebetalingspligtige tilskud, koncessioner – meddelelser om deltagelse i auktioner i henhold til nøddekret nr. 54/2006 om koncessionskontrakter om offentlige goder).

Bemærk: I henhold til lov nr. 98/2016 om offentlige udbud offentliggøres meddelelserne på nationalt plan ved brug af det elektroniske system for offentlige udbud SEAP med henblik på elektronisk tildeling af offentlige kontrakter.

 • I del VII offentliggøres retsakter vedrørende andelsselskaber og andre kategorier af juridiske personer, der udgøres af andelsselskaber, samt andre dokumenter vedrørende andelsaktiviteter som fastsat ved lov (herunder den bemyndigede dommers konklusioner vedrørende andelsselskabets registrering i handelsregistret, dokumenter vedrørende udnævnelse af likvidatorer og ethvert andet dokument til ændring heraf osv.) som fastsat ved lov.

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) For så vidt angår erhvervsdrivende, der er registreret i handelsregistret:

 • uddrag af registreringsafgørelser/registreringsafgørelser (Rumæniens officielle lovtidende, del IV eller del VII),
 • dokumenter til ændring af stiftelsesdokumenter og meddelelser vedrørende indgivelsen af opdaterede stiftelsesdokumenter (Rumæniens officielle lovtidende),
 • retsafgørelser i tilfælde som fastsat ved lov (Rumæniens officielle lovtidende),
 • retskendelser vedrørende opløsning (Rumæniens officielle lovtidende, del IV, og på det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal),
 • afgørelser om udnævnelse af likvidatorer i henhold til artikel 237, stk. 6, i lov nr. 31/1990 om selskaber (det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal),
 • fusions-/opdelingsplaner (i Rumæniens officielle lovtidende, del IV, eller – alt efter den anmodende parts valg – på selskabets website. I dette tilfælde skal det handelsregisterkontor, der stod for selskabets registrering, vederlagsfrit offentliggøre fusions- eller opdelingsplanen på sit eget websted),
 • afgørelser om afvisning af registreringsanmodninger og registreringer, der ikke medfører ændringer af stiftelsesdokumentet (det nationale handelsregisterkontors websted eller kontorets onlineserviceportal),
 • listen over selskaber, som det nationale handelsregisterkontor agter at opløse i henhold til artikel 237, stk. 2, i lov nr. 31/1990 om selskaber (website eller onlineserviceportal),
 • listen over selskaber, som det nationale handelsregisterkontor agter at slette i registret i henhold til artikel 237, stk. 9, i lov nr. 31/1990 om selskaber (website eller onlineserviceportal),
 • listen over selskaber, som det nationale handelsregisterkontor agter at slette i registret i henhold til bestemmelserne i artikel 260, stk. 7, i lov nr. 31/1990 om selskaber (det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal),
 • retskendelser vedrørende slettede registreringer i henhold til artikel 237, stk. 10, i lov nr. 31/1990 om selskaber (det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal),
 • retskendelser vedrørende slettede registreringer i henhold til artikel 260, stk. 8, i lov nr. 31/1990 om selskaber (det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal).

b) I forbindelse med erhvervsdrivende som anført i lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling som ændret og suppleret offentliggøres følgende dokumenter som udstedt af domstolene, insolvensbehandlerne (kurator/likvidator) og andre personer, der er bemyndiget ved lov, i bulletinen for insolvensbehandling:

 • stævninger, meddelelser og retsafgørelser,
 • indkaldelser og underretninger,
 • andre processkrifter som fastsat ved lov.

I forbindelse med fysiske personer som anført i lov nr. 151/2015 om insolvensbehandling for fysiske personer offentliggøres følgende dokumenter som meddelt/overført af insolvensudvalget, kurator, likvidator og domstolene i tidende for insolvensbehandling, sektionen "Debitorer – fysiske personer med forpligtelser, der ikke følger af deres virksomhedsaktiviteter":

 • insolvensudvalgets afgørelser,
 • meddelelser,
 • retsafgørelser,
 • andre processkrifter som fastsat ved lov.

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

I henhold til artikel 167 i retsplejeloven (lov nr. 134/2010) kan domstolen tillade en stævning ved offentliggørelse, hvis sagsøgeren på behørig vis kan dokumentere, at han/hun på trods af sine anstrengelser ikke har fundet frem til sagsøgtes bopæl eller et andet sted, hvor sagsøgte kan indkaldes i overensstemmelse med loven. En sådan indkaldelse sættes op ved indgangen til domstolen, på indgangsdøren til den kompetente domstol og ved sagsøgtes sidst kendte bopæl. Om nødvendigt kan domstolen endvidere træffe bestemmelse om, at stævningen skal offentliggøres i Rumæniens offentlige lovtidende eller i en national avis med stort oplag.

På retsportalen er der således indrettet en generel sektion til stævninger ved offentliggørelse. På de enkelte domstoles sider er der desuden indrettet en sektion til stævninger ved bekendtgørelse (se eksempelvis siden for retten i Bukarest).

Hvilke organisationers meddelelser offentliggøres?

Alt efter den gældende lovgivning for den enkelte type meddelelse sker offentliggørelsen ved Rumæniens officielle lovtidende eller ved de udstedende institutioner.

I forbindelse med de særlige situationer, der er præsenteret ovenfor, sker offentliggørelsen ved det nationale handelsregisterkontor, Rumæniens officielle lovtidende eller domstolene.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

Der er gratis online-adgang til de dokumenter, der offentliggøres i Rumæniens officielle lovtidende, del III til VII. De kan læses i 10 dage fra offentliggørelsesdatoen.

På lovtidendes websted findes dokumenterne i elektronisk format (Expert-Monitor og Autentic-monitor), med angivelse af gebyrer opkrævet af den selvstændige offentlige virksomhed "Monitorul Oficial" .

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) Ja, der er gratis adgang til meddelelser vedrørende erhvervsdrivende, der er registreret i handelsregistret, på det nationale handelsregisterkontors portal.

b) Et betalingsabonnement giver adgang til bulletinen for insolvensbehandling, hvis onlinetjeneste giver adgang til processkrifter vedrørende erhvervsdrivende under insolvensbehandling i henhold til bestemmelserne i lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling.

Debitorer, kreditorer, kuratorer/likvidatorer, insolvensudvalget og domstole har gratis adgang til sektionen "Debitorer – fysiske personer med forpligtelser, der ikke følger af deres virksomhedsaktiviteter" i bulletinen for insolvensbehandling i forbindelse med de sager, der vedrører dem.

ONRC's onlineserviceportal giver gratis adgang til oplysninger om personer som offentliggjort i bulletinen for insolvensbehandling.

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

Der er gratis adgang til retsportalen.

Hvilken type søgninger kan der foretages?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

I gratisudgaven af Rumæniens officielle lovtidende (e-Monitor) er der ikke mulighed for at foretage automatiske søgninger i de offentliggjorte dokumenter. Brugerne har udelukkende mulighed for ved hjælp af en kalender at vælge datoen for offentliggørelsen og nummeret på det relevante lovtidende (for hver del).

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) For så vidt angår erhvervsdrivende som registreret i handelsregistret kan der foretages søgninger på et enkelt søgekriterium eller en kombination af flere af følgende søgekriterier:

 • registreringsnummer i handelsregistret,
 • afdeling,
 • virksomhedsnavn,
 • offentliggørelsesdato,
 • skattekode,
 • regnskabsår.

b) For så vidt angår insolvente debitorer kan der foretages søgninger under sektionen "Servicii online BPI" (BPI-onlinetjenester – bulletinen for insolvensbehandling), under delsektionerne "Sumar număr BPI" (personer registreret i BPI) ved at benytte følgende søgekriterier:

 • person registreret i BPI,
 • id-kortnummer,
 • sagsnummer,
 • skattemæssig identifikationskode,
 • registreringsnummer i registret,
 • offentliggørelsesinterval,
 • offentliggørelsesår i BPI.

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

Blandt stævninger på retsportalen kan der foretages søgninger på navnet på den sagsøgte part (fornavn og efternavn eller et af disse).

Under retsportalens hovedsektion søges der i stævninger offentliggjort af alle domstole. Er der tale om en søgning under en specifik domstols sektion (eksempelvis retten i Bukarest), er det kun stævninger som offentliggjort af denne domstol, der vises i søgeresultaterne.

Hvornår blev de officielle meddelelser tilgængelige i elektronisk format?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

e-Monitor: 2008

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) For så vidt angår erhvervsdrivende, der er registreret i handelsregistret: 2012.

b) Det nationale handelsregisterkontor offentliggjorde den 1. august 2006 for første gang bulletinen for insolvensbehandling i elektronisk format. Online-udgaven ligger på ONRC's onlineserviceportal.

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

Stævninger ved offentliggørelse har siden marts 2013 ligget på retsportalen.

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Ikke relevant

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan registret og/eller de tekniske oplysninger i så fald findes?

Der er på retsportalen mulighed for programmeret adgang til oplysningerne om sager og retsmøder som helhed og ikke til stævninger ved offentliggørelse. Informationerne om disse stævninger foreligger kun i HTML-format.

Sidste opdatering: 21/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.