Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Tjekkiet

På hvilket websted offentliggøres de offentlige kundgørelser?

Link åbner i nyt vindueinfoDeska-app'en er retsvæsenets officielle elektroniske offentliggørelsesportal.

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Vigtige oplysninger i retssager.

Hvilke organer offentliggør kundgørelser?

Justitsministeriet, domstolene og anklagemyndigheden.

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan foretages?

Der søges som udgangspunkt på det organ, der har udarbejdet dokumentet (justitsministeriet, domstolene, anklagemyndigheden).
På et bestemt retsorgans officielle portal er det muligt at foretage en søgning efter emne, dato for offentliggørelse og sagsnummer.

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk form?

Den nævnte applikation indeholder dokumenter, der er offentliggjort efter den 1. januar  2009.

Kan man gemme søgningerne og få besked, når søgekriterierne er opfyldt?

Ja, under afsnittet "Moje infoDeska" er det muligt at abonnere på elektroniske meddelelser om nye dokumenter.

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

De offentlige kundgørelser er ikke frit tilgængelige som åbne data.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Danmark

På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

Officielle meddelelser indrykkes i Statstidende og offentliggøres på Link åbner i nyt vinduehttps://statstidende.dk/.

Indtil den 14. oktober 2005 blev Statstidende også udgivet i fysisk form.

Hvilken slags meddelelser offentliggøres?

I Statstidende offentliggøres konkrete lovpligtige meddelelser med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder, samt visse ikke-pligtmæssige meddelelser.
Blandt andet offentliggøres meddelelser vedrørende dødsboer (f.eks. proklama), konkursboer (f.eks. konkursdekret), rekonstruktion, stævninger og lignende indkaldelser til retten, tvangsauktioner samt valg og folkeafstemninger.

Hvilke organisationers meddelelser offentliggøres?

Der offentliggøres meddelelser fra både domstole, advokater, offentlige institutioner og private virksomheder.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

Der er gratis adgang til både enkeltstående søgninger og faste søgninger (se nedenfor).

Hvornår blev de officielle meddelelser tilgængelige i elektronisk format?

Statstidende har været udgivet elektronisk siden 2000. Fra den 15. oktober 2005 udgives Statstidende kun i elektronisk form.

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Der kan oprettes faste søgninger. Dette er gratis men forudsætter registrering som bruger.
Det er desuden muligt at abonnere på dagens PDF-version af Statstidende. Man vil således de dage, hvor Statstidende udkommer, automatisk modtage en e-mail med dagens Statstidende i PDF-format.

Sidste opdatering: 19/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Tyskland

På hvilke websteder offentliggøres offentlige kundgørelser?

Da Forbundsrepublikken Tyskland er en forbundsstat, offentliggør de enkelte delstater selv deres offentlige kundgørelser. De har herved oprettet deres egne internetsider, der delvist er forbundet med hinanden på Link åbner i nyt vindueJustizportal des Bundes und der Länder (forbundsregeringens og delstaternes retsportal). Følgende oplysninger vedrører udelukkende forbundsregeringens kundgørelser:

Offentliggørelsesmedium Omfanget af offentliggørelsen
Link åbner i nyt vindueBundesgesetzblatt (Lovtidende) Kun elektronisk kopi af den officielle trykte udgave
Link åbner i nyt vindueBundesanzeiger (Statstidende)

Officiel del, Retslig del
(kun i elektronisk format)

Link åbner i nyt vindueBundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Papirudgave og elektronisk udgave
Link åbner i nyt vindueGemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Papirudgave og elektronisk udgave
Link åbner i nyt vindueVerkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Papirudgave og elektronisk udgave
Link åbner i nyt vindueForbundsfinansministeriets websted Kun elektronisk. De officielle håndbøger kan købes i handlen i udskrevet form eller som printudgave. Forbundsfinansministeriet tilbyder ikke håndbøgerne i denne form.

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Offentliggørelsesmedium Kundgørelsestyper
Bundesgesetzblatt (Lovtidende) Love, internationale traktater, bekendtgørelser (Rechtsverordningen), meddelelser (Bekanntmachungen), cirkulærer (Anordnungen), beskeder (Hinweise) og visse afgørelser, som forfatningsdomstolen har truffet
Bundesanzeiger (Statstidende) Bekendtgørelser, andre officielle meddelelser, offentlig licitation, beskeder og meddelelser fra domstolene Meddelelser fra domstolene omfatter offentliggørelse af retternes fortegnelser over sagsøgere efter loven om kollektive søgsmål for investorer (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), offentlige forkyndelser, straffesager, indkaldelser (Aufgebote) af personer og dokumenter, domme om eksklusion, mortifikationsdomme, adcitationer, konkurser, universalforfølgnings- og insolvenssager samt registret over anonyme og pseudonyme værker
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Retsforskrifter på skatteområdet og vejledninger, domme afsagt af Bundesfinanzhof
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Retsforskrifter på skatteområdet og vejledninger, domme afsagt af Bundesfinanzhof
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Forvaltningsforskrifter vedrørende trafik, indkaldelse af bortkomne indregistreringsattester og indregistreringsbeviser
Forbundsfinansministeriets websted Officielle håndbøger: oversigt over alle forbundsfinansministeriets officielle håndbøger i digital form. Onlineudgaven af de officielle håndbøger giver hurtig adgang til love, forordninger, direktiver og oplysninger om de angivne skatteperioder.

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

Offentliggørelsesmedium Offentliggørelsesorgan
Bundesgesetzblatt (Lovtidende) Forbundsmyndighederne
Bundesanzeiger (Statstidende) Forbunds- og delstatsmyndighederne samt domstole og statsadvokaturer
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Forbundsfinansministeriet og delstaternes øverste finansmyndigheder
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Alle ministerier på forbundsniveau, der er opregnet på første side
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Alle ministerier på forbundsniveau, delstaternes indregistreringskontorer
Forbundsfinansministeriets websted Bundesministerium der Finanzen (forbundsfinansministeriet)

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Offentliggørelsesmedium Gratis adgang
Bundesgesetzblatt (Lovtidende) Ja (men kun som "read only")
Bundesanzeiger (Statstidende) Ja
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Delvis (ikke ved helt nye og ikke ved ældre offentliggørelser)
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Kun til indholdsfortegnelserne
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Kun til overskrifterne på de officielle meddelelser i Verkehrsblatt (adgang til indholdet sker mod betaling af et gebyr)
Forbundsfinansministeriets websted Digital publikation: ja. De officielle håndbøger kan købes i handlen i udskrevet form eller som printudgave. Forbundsfinansministeriet tilbyder ikke håndbøgerne i denne form

Hvilke søgekriterier er der?

Offentliggørelsesmedium Søgekriterier
Bundesgesetzblatt (Lovtidende)

I forbindelse med gratis adgang: ingen

I forbindelse med en gebyrpligtig adgang:

fuldtekstsøgning, søgning efter et citat, overskrift, opbygningsnummer, udstedelsesdato, kundgørelsesår og del


Bundesanzeiger (Statstidende) Begreb, del, offentliggørelsesperiode, offentliggørelsesmåde, den myndighed/domstol, der har foretaget offentliggørelsen (forvaltningsdelen og den retslige del), findested, titel (forvaltningsdelen), sagsnummer (den retslige del)
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Skattetype, dokumenttype, bestemmelser, dato, sagsnummer, dokumentnummer, delstat, vedrørende/emne, findested
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Udgave, sidenummer, år og fuldtekstsøgning
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Område, titel, søgebegreber, dato, bekendtgørelsesnummer
Forbundsfinansministeriets websted Fuldtekstsøgning og indholdsfortegnelse med linkfunktion

Fra hvilken dato blev de offentlige kundgørelser stillet til rådighed i elektronisk format?

Offentliggørelsesmedium Dato hvor materialet blev stillet til rådighed
Bundesgesetzblatt (Lovtidende)

Parallel elektronisk pendant til den trykte udgave af Bundesgesetzblatt 1. del siden 1998, Parallel elektronisk pendant til den trykte udgave af Bundesgesetzblatt 2. del siden 1999

Søgemulighed fra udgaven af 23.5.1949

Bundesanzeiger (Statstidende)

Enkelte offentliggørelser fra den 30.8.2002
Fuldstændig offentliggørelse fra den 1.4.2012

Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Søgemulighed fra 1992
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Søgemulighed fra 1950
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Søgemulighed fra 1947
Forbundsfinansministeriets websted

Håndbog om indkomstskat: elektronisk siden 2017
Håndbog om A-skat: elektronisk siden 2018
Håndbog om selskabsskat: elektronisk siden 2018 Håndbog om erhvervsskat: elektronisk siden 2018
Lommeudgave om moms: elektronisk siden 2019
Håndbog om loven om skatter og udgifter: elektronisk siden 2020

Kan brugerne gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne passer?

Offentliggørelsesmedium Autosøgning Åbne data
Bundesgesetzblatt (Lovtidende) Nej Nej
Bundesanzeiger (Statstidende) Kun inden for rammerne af en informationstjeneste Nej
Bundessteuerblatt (meddelelser fra skattevæsenet) Nej Nej
Gemeinsames Ministerialblatt (Ministerialtidende) Nej, kun den næste udgivelsesdato, når den foreligger Nej
Verkehrsblatt (meddelelser vedrørende trafik) Nej Nej
Forbundsfinansministeriets websted Nej
Sidste opdatering: 15/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Estland

På hvilket websted offentliggøres de offentlige kundgørelser?

De vigtigste meddelelser til offentligheden offentliggøres på hjemmesiden med offentlige kundgørelser (Ametlikud Teadaanded). I visse tilfælde er det fastsat i bestemte retsakter, at sådanne meddelelser også skal offentliggøres i aviserne.

Siden den 1. juli 2003 udkommer Ametlikud Teadaanded kun i elektronisk form. Ametlikud Teadaanded er ligeledes en database, der indgår i det nationale informationssystem. De offentlige kundgørelser kan gratis konsulteres af alle på følgende adresse Link åbner i nyt vinduehttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

I Ametlikud Teadaanded offentliggøres meddelelser, opfordringer og kundgørelser, hvis offentliggørelse er obligatorisk i henhold til enten loven, et regeringsdekret eller en ministeriel bekendtgørelse.

I Ametlikud Teadaanded offentliggøres meddelelser, der tjener to formål:

 1. Meddelelser, der har til formål at oplyse en person om noget, og som ikke må kunne genanvendes af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred. Disse oplysninger offentliggøres kun i et kort tidsrum i Ametlikud Teadaanded, og der er begrænset adgang hertil efter offentliggørelsen, kravene om genanvendelse finder ikke anvendelse herpå.
 2. Meddelelser, der har til formål at informere alle, og som skal kunne genanvendes i et maskinlæsbart format.

Hvilke organer offentliggør kundgørelser?

I Ametlikud Teadaanded offentliggøres meddelelser, der er nødvendige for, at de nationale og lokale myndigheder samt de liberale erhverv (advokater, notarer) kan udføre deres opgaver. Derudover offentliggøres meddelelser fra juridiske personer, hvis offentliggørelse er obligatorisk i henhold til bestemte retsakter, og som opfylder et formål af almen interesse, dvs. offentliggørelse (spaltninger af selskaber, likvidationer, etc.).

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Adgangen til alle kundgørelser i Ametlikud Teadaanded er gratis.

Hvis man ønsker at offentliggøre private meddelelser, f.eks. en meddelelse om et tabt dokument, skal der betales et gebyr.

Hvilke søgninger kan foretages?

Man kan søge på type, titel, ophavsmand og aktivitetsområde eller ved fuldtekstsøgning.

Tjenesten (Minu Ametlikud Teadaanded) (mine offentlige meddelelser) gør det muligt for brugeren at abonnere på visse typer meddelelser og modtage dem pr. e-mail, ligesom han kan finde dem i arkiverne, når offentliggørelsen heraf er ophørt. Offentliggørelsen af en meddelelse til en bestemt person ophører, og meddelelsen arkiveres, når offentliggørelsen har opfyldt sit formål. Dette er ligeledes tilfældet, hvis den pågældende bekræfter at have modtaget meddelelsen, idet han identificerer sig ved hjælp af sit identitetskort via "mine offentlige meddelelser".

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk form?

Siden den 1. juli 2003. Hjemmesiden Ametlikud Teadaanded indeholder ligeledes meddelelser, der tidligere har været offentliggjort på papir.

Kan man gemme søgningerne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Man kan abonnere på at modtage alle meddelelser pr. e-mail og gemme dem ved hjælp af "mine offentlige meddelelser". Man anvender tjenesten "mine offentlige meddelelser", idet man identificerer sig ved hjælp af sit identitetskort eller sin mobilidentitet. Dette gør det muligt for brugeren at konsultere arkiverede meddelelser vedrørende den pågældende i Ametlikud Teadaanded og at få kendskab til, hvem der har gjort sig bekendt med dem.

Derudover er det i Ametlikud Teadaanded muligt at anvende ensartede ressource identifikatorer (URI) ved søgning efter meddelelser, som man så kan genbruge Den unikke karakter af en URI afhænger af antallet af komponenter af URI'er, der anvendes. URI'en gør det muligt at åbne en eller flere offentliggjorte meddelelser i html-format som resultatet af en søgning, eller som en XML-fil eller XML-RDF.

URI'en gør det muligt at åbne meddelelser, som er offentligt tilgængelige, som ikke er beregnet til bestemte fysiske personer, og hvis offentliggørelse ikke er ophørt.

For at kunne anvende en URI skal man indtaste den internetadresse, der svarer til offentliggørelsen af den meddelelse, som man er interesseret i.

En mere præcis vejledning om søgning med URI findes her: Link åbner i nyt vinduehttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Meddelelser, hvis offentliggørelse ikke er beregnet til at informere en bestemt fysisk person, dvs. meddelelser, der er i almenhedens interesse, er tilgængelige som åbne data. Meddelelser, hvis offentliggørelse er ophørt, og som er blevet arkiveret, er desuden ikke tilgængelige som åbne data.

Åbne data kan downloades i realtid som URI. Den unikke karakter af en URI afhænger af antallet af komponenter af URI'er, der anvendes. URI'en gør det muligt at åbne en eller flere offentliggjorte meddelelser i html-format som resultatet af en søgning, eller som en XML-fil eller XML-RDF. For at kunne anvende en URI skal man indtaste den internetadresse, der svarer til offentliggørelsen af den meddelelse, som man er interesseret i.

Sidste opdatering: 14/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Grækenland

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

Link åbner i nyt vindueDet nationale trykkeri

Link åbner i nyt vindueDiavgeia (Transparens)

Link åbner i nyt vindueAreios Pagos (den øverste domstol i civile sager og straffesager)

Link åbner i nyt vindueSymvoulio tis Epikrateias (den øverste domstol i forvaltningsretlige sager)

Hvilke former for meddelelser offentliggøres?

Det nationale trykkeri: Offentliggørelse i regeringens officielle tidende er omfattet af bestemmelserne i artikel 7 i lov nr. 3469/2006 i den gældende affattelse.

Diavgeia: Love, præsidentielle dekreter og retsakter, der skal offentliggøres på internettet, er angivet i artikel 2 i lov nr. 3861/2010 i den gældende affattelse.

Areios Pagos: Det er muligt at søge efter civil- og strafferetlige retsafgørelser fra 2007 og frem til i dag.

Symvoulio tis Epikrateias: Det er muligt at søge efter forvaltningsretlige retsafgørelser.

Hvilke organer offentliggør officielle meddelelser?

Det nationale trykkeri: Meddelelser offentliggøres af det nationale trykkeri efter anmodning fra forvaltningsorganer eller offentlige myndigheder (offentliggørelse i det græske lovtidende).

Diavgeia: De meddelelser, der er omhandlet i artikel 2 i lov nr. 3861/2010, lægges straks ud på internettet af det organ, der offentliggør dem.

Areios Pagos: Meddelelserne offentliggøres af organet selv.

Symvoulio tis Epikrateias: Meddelelserne offentliggøres af organet selv.

Er der gratis adgang til de officielle meddelelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan der foretages?

Der kan søges ved hjælp af ord, nøgleord eller sætninger, sagsnummer, afgørelsesnummer, bind, tema, kategori, type, organ og dato.

Hvornår blev de officielle meddelelser tilgængelige i elektronisk format?

Det nationale trykkeri: 1997

Diavgeia: 2010

Areios Pagos: 2007

Symvoulio tis Epikrateias: 2016

Kan man gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Ja.
Hvert enkelt organ er ansvarligt for driften og indholdet af sin egen database over officielle meddelelser. Registret og/eller de tekniske oplysninger er som følge heraf lagret i en intern database hos de pågældende organer.

Sidste opdatering: 17/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Spanien

På hvilke websteder offentliggøres de offentlige kundgørelser?

De offentlige kundgørelser offentliggøres i de forskellige tidender, der svarer til de forskellige administrative niveauer, som den spanske forvaltning er spredt ud på.

Alle disse tidender udgives elektronisk, indholdet er officielt og autentisk, og de indeholder databaser, der kan bruges til at finde de offentliggjorte kundgørelser.

Der er tale om følgende websteder:

Staten: Link åbner i nyt vinduehttp://www.boe.es/

De 17 selvstyrende regioner og de to selvstyrende byer: Der er adgang til alle webstederne via Link åbner i nyt vinduehttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Lokale organer (provinsernes officielle tidender) (Boletines Oficiales de la Provincia) Der er adgang til alle webstederne via Link åbner i nyt vinduehttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

 • Forvaltningsakter (personalesager, forvaltningsafgørelser, afgørelser, hvorved forskellige administrative skridt offentliggøres
 • Meddelelser om offentlig licitation
 • Meddelelser om forgæves forkyndelse
 • Bestemte meddelelser fra domstolene).

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

Meddelelser fra de offentlige myndigheder offentliggøres i de respektive tidender.

Meddelelser fra domstolene

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan man foretage?

 • Fritekst (inkluderer antal personer)
 • Type
 • Udstedende organ
 • Dato for udstedelsen
 • Dato for offentliggørelsen
 • Officielt nummer.

Fra hvilken dato blev de offentlige kundgørelser stillet til rådighed i elektronisk format?

Den lov, der ligger til grund for den elektroniske offentliggørelse af de officielle tidender, blev vedtaget i 2007.

Kan man gemme søgningerne og få besked, når kriterierne passer?

Ja, for så vidt angår statstidende (Boletin oficial del Estado) og de fleste af de selvstyrende regioners tidender (Boletines oficiales autonomicos). I provinsernes officielle tidender er dette som udgangspunkt ikke muligt.

Står de offentlige kundgørelser frit til rådighed som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde dataregistret eller de tekniske oplysninger?

Spørgsmålet om åbne data er forskelligt for hvert tidende, nogle af dem indeholder åbne data og xml-format.

Sidste opdatering: 12/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Kroatien

På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

Officielle meddelelser offentliggøres på webstedet for Kroatiens officielle tidende og på meddelelsestavlen på det kroatiske justitsministeriums websted.

Link åbner i nyt vinduehttps://narodne-novine.nn.hr/ (Kroatiens officielle tidende)

Link åbner i nyt vinduehttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Kroatiens justitsministerium)

Hvilken slags meddelelser offentliggøres?

Meddelelser vedrørende offentlige udbud, e-auktioner, koncessioner, konkurrencer og ledige stillinger, meddelelser om virksomheder, meddelelser fra domstolskamre, afgørelser om indledning af insolvensbehandling og forkortet konkursbehandling, afgørelser om umyndiggørelse, likvidationer, offentlige meddelelser fra domstole og notarer, optegnelser i retsregistre osv. offentliggøres på meddelelsestavlen.

Hvilke organisationers meddelelser offentliggøres?

 • Narodne novine d.d. (Kroatiens officielle tidende)
 • På meddelelsestavlen på det kroatiske justitsministeriums websted offentliggøres også forskellige afgørelser truffet af domstole og andre kompetente myndigheder i konkurssager (afgørelser om indledning af konkursbehandling og indkaldelser til retsmøder). Justitsministeriet har ansvaret for at vedligeholde det IT-system, der er nødvendigt for, at meddelelsestavlen på webstedet kan fungere.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

Ja. Det er gratis.

Hvilken type søgninger kan der foretages?

Der kan søges på webstedet for Kroatiens officielle tidende ved brug af søgeord, meddelelsesdato, meddelelsestype eller specifikt område (f.eks. meddelelse vedrørende valutakurs).

Der kan søges på meddelelsestavlen ved brug af sagsreference, kopinavn, emnet for en meddelelse eller en PIN.

Hvornår blev de officielle meddelelser tilgængelige i elektronisk format?

Meddelelser er blevet offentliggjort elektronisk siden januar 2014 på webstedet for Kroatiens officielle tidende.

Softwareapplikationen med meddelelsestavlen blev taget i brug den 1. november 2014.

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Kroatiens officielle tidende har indført et system for underretning om offentlige meddelelser, som omhandler offentlige udbudsprocedurer (elektronisk værktøj til meddelelse om udbud). Underretninger til slutbrugere sendes til deres e-mailadresse eller en personlig elektronisk postkasse.

Der er ikke indført et system til underretning af brugere for meddelelser, der offentliggøres på meddelelsestavlen. Undtagelser er skattevæsenet (Porezna uprava) og finanstilsynet (Financijska agencija – FINA), som justitsministeriet har udviklet en webtjeneste til. Denne tjeneste sætter disse institutioner i stand til at downloade data fra meddelelsestavlen flere gange om dagen.

De officielle meddelelser er ikke tilgængelige som åbne data.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan registret og/eller de tekniske oplysninger i så fald findes?

De officielle meddelelser er ikke tilgængelige som åbne data.

Sidste opdatering: 14/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Cypern

På hvilket websted offentliggøres offentlige kundgørelser?

Offentlige kundgørelser offentliggøres i trykt form og med bindende virkning på følgende hjemmeside, som er frit tilgængelig: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mof.gov.cy/gpo

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Følgende offentliggøres: Meddelelser om ledige stillinger i den offentlige sektor, offentlige indkøb, ekspropriationer, rekvisitioner, udnævnelser og forfremmelser, godkendelser/tilbagekaldelser af udnævnelser, pensionering, udpegelse af suppleanter, fratrædelser, udnævnelser af ministre, dødsannoncer, præsidentens tiltrædelse, fratrædelse og stedfortrædere for præsidenten, udnævnelser, udpegelser, der foretages af præsidenten, afgørelser truffet af statsrådet og parlamentet, lovforarbejder, lovforslag, internationale konventioner, tjenesteprojekter samt meddelelser, som er foreskrevet i love, såsom selskabsloven

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

 • Staten
 • Blandede offentlige og private organer
 • Lokale forvaltningsorganer
 • Private (advokater) i henhold til bestemmelserne i selskabsloven.

Er der gratis adgang til de offentlige kundgørelser?

Ja

Hvilke typer søgninger kan foretages?

Det er muligt at søge efter alt, hvad der er blevet offentliggjort i Republikken Cyperns statstidende

Fra hvilken dato er de offentlige kundgørelser tilgængelige i elektronisk format?

Siden den 10. december 2004

Er det muligt at gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej

Er de offentlige kundgørelser frit til rådighed som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

De offentlige kundgørelser er frit tilgængelige som åbne data på Republikken Cyperns officielle hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mof.gov.cy/gpo

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Letland

På hvilket websted offentliggøres offentlige kundgørelser?

I Letland offentliggøres sådanne meddelelser i Link åbner i nyt vindueRepublikken Letlands Statstidende, "Latvijas Vēstnesis".

Hvilke former for kundgørelser offentliggøres?

Følgende meddelelser offentliggøres i Statstidende:

 • udvælgelsesprøver med henblik på offentlig ansættelse
 • aktivitetsrapporter
 • tilbagekaldelser af dokumenter og segl
 • oplysninger fra registret over europæiske økonomiske firmagrupper
 • udbud
 • oplysninger fra handelsregistret
 • formueforhold mellem ægtefæller
 • offentlige skifter
 • meddelelser til aktionærer, selskabsdeltagere, partnere
 • meddelelser til kreditorer
 • meddelelser efter planlægningsloven
 • aftaler om leverancer og anlægsarbejder
 • tilbagekaldelser af fuldmagter
 • oplysninger i fortegnelsen over politiske partier
 • oplysninger om privatiseringer
 • afhandlinger
 • retsafgørelser
 • opfordringer til at fyldestgøre en fordring
 • stævninger
 • oplysninger fra erhvervs- og selskabsregistret
 • finansministeriet
 • diverse meddelelser

Hvilke organer offentliggør offentlige kundgørelser?

I Statstidende offentliggøres meddelelser fra såvel myndigheder og organer, som private (indførsel i de offentlige registre, underretninger, meddelelser eller oplysninger fra offentligretlige organer, fra deres embedsmænd og fra privatpersoner), hvis offentliggørelsen er foreskrevet i den eksterne lovgivning.
Link åbner i nyt vindueListe over retsakter, der indeholder forskrifter om offentlig kundgørelse.

Er der gratis adgang til de officielle kundgørelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan foretages?

Søgninger kan foretages i form af fri tekst.
Det er muligt at filtrere resultaterne efter offentliggørelsesår og meddelelseskategori.

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk format?

På Statstidendes hjemmeside, dvs. Link åbner i nyt vinduehttps://www.vestnesis.lv, er der elektronisk adgang til alle meddelelser i Statstidende siden publikationer i EU-Tidende arkiveret, siden det blev oprettet den 25. februar 1993.
Den officielle offentliggørelse af dokumenter, der er offentliggjort frem til 1. juli 2012 findes i den trykte udgave af avisen "Latvijas Vēstnesis".

Kan man gemme søgekriterierne og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej.

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Nej, men de offentlige kundgørelser er til rådighed for genanvendelse af oplysningerne. Link åbner i nyt vindueNærmere oplysninger om genanvendelse af oplysningerne i Statstidende.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Malta

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

Officielle meddelelser offentliggøres på Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Hvilke former for meddelelser offentliggøres?

Officielle meddelelser er:

 • statslige meddelelser
 • offentlige meddelelser
 • sundhedsmæssige meddelelser
 • meddelelser fra politiet
 • meddelelser til søfarere
 • sociale boligordninger
 • meddelelser fra nationalbanken
 • meddelelser af eksamensresultater
 • retslige meddelelser
 • meddelelser fra lokale myndigheder

Hvilke organer offentliggør officielle meddelelser?

Officielle meddelelser offentliggøres af ministerier, offentlige organer, domstole og lokale myndigheder.

Er der gratis adgang til de officielle meddelelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan foretages?

Fritekst.

Fra hvilken dato har de officielle meddelelser været tilgængelige i elektronisk format?

Officielle meddelelser har været tilgængelige i elektronisk format siden juni 2003.

Kan man gemme søgekriterier og anmode om at få tilsendt meddelelser, når kriterierne er opfyldt?

Denne tjeneste er ikke tilgængelig.

Sidste opdatering: 30/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Nederlandene

På hvilke websteder offentliggøres offentlige kundgørelser?

Offentlige kundgørelser offentliggøres på webstedet Link åbner i nyt vindueofficielebekendmakingen.nl. De tidligere kundgørelser findes Link åbner i nyt vindueher.

Hvilken type kundgørelser offentliggøres?

På ovennævnte websteder offentliggøres alle de kundgørelser, der indrykkes i de syv kundgørelsestidender (Bekendmakingsbladen). I Staatsblad offentliggøres nye eller ændrede retsakter. I Staatscourant offentliggøres ligeledes retsforskrifter samt korte meddelelser fra offentlige organer, såfremt det kræves efter lovgivningen. I Tractatenblad offentliggøres folkeretlige traktater og andre internationale konventioner, som Nederlandene er part i. I Provinciaal bladGemeenteblad ogWaterschapsblad offentliggøres reglementer og korte meddelelser fra provinser, kommuner og vandområder (waterschappen). I Blad gemeenschappelijke regelingen offentliggøres reglementer og meddelelser fra sammenslutninger af forvaltningsorganer (samenwerkingsverbanden van verschillende overheden).

Hvilke organer offentliggør kundgørelserne?

Alle organer, der er retligt forpligtet til at foretage sådanne kundgørelser.

Er der gratis adgang til offentlige kundgørelser?

Der er gratis adgang til offentlige kundgørelser.

Hvilken type søgninger kan der foretages?

På webstedet Link åbner i nyt vindueofficielebekendmakingen.nl kan man se dagens offentliggørelser. Der kan kun søges i hver enkelt kundgørelsestidende.

På webstedet Link åbner i nyt vinduezoek.officielebekendmakingen.nl kan der søges efter nøgleord i titlen eller teksten, og det er muligt at søge på offentliggørelsesdato, på et bestemt kundgørelsestidende, på det organ, der foretager offentliggørelsen. og på et bestemt emne (der figurerer på en liste).

Fra hvilken dato har de offentlige kundgørelser været tilgængelige i elektronisk format?

Siden 1995.

Er det muligt at gemme søgningerne og få besked, når søgekriterierne er opfyldt?

Alle kan abonnere gratis på en meddelelsestjeneste. Der er to typer.

 • ved brug af standardmeddelelsestjenesten kan brugerne gemme en søgning. De modtager så en e-mail med et hyperlink til alle nye dokumenter, der opfylder søgekriterierne.
 • derudover tilbydes tjenesten "Berichten over uw buurt". Denne tjeneste gør det muligt for borgerne dagligt at modtage en mail, der indeholder en oversigt over de meddelelser fra de centrale myndigheder, der er relevante for deres eget kvarter. Deres eget kvarter (eigen buurt) kan afgrænses ved hjælp af postnummer og radius (der defineres i enheder af hundrede meter).

Er de offentlige kundgørelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i givet fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Der er gratis adgang til de offentlige kundgørelser via en SRU-grænseflade (SRU = Search/Retrieve via URL).

Brugervejledningen (og adressen) på denne tjeneste findes her: Link åbner i nyt vinduekoopoverheid.nl (udelukkende på nederlandsk).

Sidste opdatering: 25/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Østrig

På hvilke websteder offentliggøres officielle bekendtgørelser?

Link åbner i nyt vinduehttps://www.justiz.gv.at/

Link åbner i nyt vinduehttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Hvilke typer bekendtgørelser offentliggøres?

På webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz.gv.at/ offentliggøres følgende typer bekendtgørelser:

 • Beretninger
 • Ekspertvurderinger
 • Udtalelser
 • Evalueringer
 • Cirkulærer
 • Direktiver
 • Vurderingstekster
 • Vedtægter
 • Statistiske oplysninger
 • Håndbøger
 • Meddelelser om ledige stillinger
 • Offentliggørelse af stillingsbesættelser.

På webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.edikte.justiz.gv.at/ ("Ediktsdatei", register over offentlige kundgørelser) offentliggøres følgende bekendtgørelser:

 • Insolvensregister (konkurser, akkorder, gældssaneringer)
 • Salg og forpagtninger i forbindelse med insolvensbehandlinger
 • Tvangsauktioner
 • Fast ejendom
 • Løsøre
 • Retligt anordnede tvangsadministrationer
 • Frivillige salg
 • Proklama og bekendtgørelser i straffesager
 • Straffedomstolenes bekendtgørelser
 • Strafferetlig realisationsprocedure
 • Udleveringsseddel i straffesager
 • Indstilling af efterforskningen
 • Kundgørelser og proklama
 • Kuratorer og forkyndelse af offentlige kundgørelser
 • Mortificeringer
 • Dødserklæringer/dødsattester
 • Offentlige kundgørelser i arvesagen
 • Offentlige kundgørelser i henhold til Verwahrungs- und Einziehungsgesetz (lov om forvaring og konfiskation)
 • Beboerrepræsentation i henhold til § §8 i Heimaufenthaltsgesetz (lov om institutionsophold)
 • Patientrepræsentanter i henhold til § §13 i lov om anbringelse på en institution
 • Forkyndelse af offentlige kundgørelser til juridiske personer
 • Forkyndelse af offentlige kundgørelser fra Firmenbuchgerichte (domstole for selskabsregistrering)
 • Bekendtgørelser fra Firmenbuchgerichte (domstole for selskabsregistrering)
 • Offentlige kundgørelser fra Grundbuchsgerichte (tinglysningsretterne)
 • Karteldomstolens afgørelser
 • Meddelelser fra domstolene
 • Virksomheders offentliggørelser

Hvilke organisationer offentliggør officielle bekendtgørelser?

Fra forbundsjustitsministeriet.

Domstole, anklagemyndigheder, advokater og notarer.

Er adgangen til officielle bekendtgørelser gratis?

Ja.

Hvilke søgekriterier er der?

På justitsministeriets hjemmeside (Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz.gv.at/) er der en simpel ordsøgning, som udføres via alle webstedets dokumenter.

I "Ediktsdatei" (registret over offentlige kundgørelser) ( Link åbner i nyt vinduehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) er der via alle applikationer regelmæssigt mulighed for at foretage en ordsøgning. Derudover er der ved mange applikationer også mulighed for at foretage en søgning efter sagsnummer og ved tvangsauktioner desuden en søgning efter genstande. På grund af de mange søgekriterier i forbindelse med de forskellige applikationer kan søgekriterierne kun illustreres eksempelvis.

Fra hvilken dato blev de officielle bekendtgørelser stillet elektronisk til rådighed?

Justitsministeriets hjemmeside (Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz.gv.at/) og registret over offentlige kundgørelser (Link åbner i nyt vinduehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) har været online siden 2000.

Kan brugerne gemme søgekriterier og få besked, når kriterierne er opfyldt?

Nej.

Er de officielle bekendtgørelser frit tilgængelige som åbne data? Hvis ja, hvor kan man finde databasen og/eller tekniske oplysninger?

Bekendtgørelserne i registret over offentlige kundgørelser er frit tilgængelige og kan også viderebehandles som HTML-filer (ingen copyright-beskyttelse). Der er også mulighed for at erhverve en licens i henhold til Informationsweiterverwendungsgesetz (lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer). Oplysningerne stilles imidlertid ikke i øjeblikket til rådighed i åbne dataformater.

Offentliggørelserne på Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz.gv.at/ vedrører for det meste allerede foreliggende "materiale" i PDF-format. I sjældne tilfælde foreligger der Word-dokumenter. Samtlige offentliggørelser sker inden for rammerne af WCMS (webindholdsadministrationssystemet) og udgives som frit tilgængelige HTML-sider. Materialet er bilag på HTML-siderne, der frit kan downloades.

Sidste opdatering: 30/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Portugal

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

De offentliggøres på webstedet Link åbner i nyt vindueDiário da República Eletrónico (elektronisk udgave af Portugals statstidende).

Hvilke typer meddelelser offentliggøres?

Diário da República indeholder to serier. I den første serie offentliggøres:

 1. forfatningslove
 2. internationale konventioner og tilknyttede præsidentielle dekreter, meddelelser om deponering af tiltrædelsesakter, dvs. ratifikationsakter, og andre tilknyttede meddelelser
 3. organiske love, love, lovdekreter og regionale lovdekreter
 4. præsidentielle dekreter
 5. beslutninger truffet af nationalforsamlingen
 6. dekreter udstedt af repræsentanter for republikken om udnævnelse og afskedigelse af præsidenterne og medlemmerne af de regionale regeringer for Azorerne og Madeira
 7. bestemmelser (regimentos) vedtaget af nationalforsamlingen, statsrådet og de lovgivende forsamlinger for de selvstyrende regioner
 8. afgørelser og udtalelser fra forfatningsdomstolen (Tribunal Constitucional), der ifølge loven offentliggøres i Diário da República, serie 1
 9. afgørelser om standardisering af retspraksis afsagt af den øverste domstol (Supremo Tribunal de Justiça) og revisionsretten (Tribunal de Contas) og afgørelser afsagt af den øverste domstol i forvaltningsretlige sager (Supremo Tribunal Administrativo), som loven tillægger almindelig bindende virkning
 10. resultaterne af folkeafstemninger og valg til republikkens præsident, nationalforsamlingen, de lovgivende forsamlinger i de selvstyrende regioner og Europa-Parlamentet i overensstemmelse med gældende lovgivning
 11. meddelelse om præsidentens tilbagetræden
 12. forslag om afvisning af regeringens program, tillidsvotum og mistillidsvotum
 13. statsrådets udtalelser i henhold til forfatningens artikel 145, litra a)-e), og udtalelser, som statsrådet selv beslutter at offentliggøre
 14. andre dekreter udstedt af regeringen
 15. ministerrådets beslutninger og bekendtgørelser med generelle bestemmelser
 16. beslutninger truffet af de lovgivende forsamlinger for de selvstyrende regioner og regionale gennemførelsesdekreter
 17. afgørelser afsagt af andre retter, som ikke er nævnt ovenfor, og som loven tillægger almindelig bindende virkning
 18. erklæringer om nedlæggelse eller fortabelse af mandat fra medlemmerne af nationalforsamlingen og de selvstyrende regioners lovgivende forsamlinger.

Med forbehold af andre retsakter, der skal offentliggøres i serie 2, offentliggøres følgende dokumenter i serie 1:

 1. generelle ministerielle bekendtgørelser
 2. resultaterne af lokalvalg
 3. offentlige budgetter, der skal offentliggøres i Diário da República efter loven, og erklæringer om budgetoverførsler.

De retsakter, der offentliggøres i Diário da República, serie 2, henhører under følgende kategorier: domme, aftaler, kollektive overenskomster, tiltrædelsesaftaler, licenser, meddelelser, meddelelser fra Banco de Portugal (den portugisiske centralbank), regnskaber, kontrakter, afgørelser, voldgiftskendelser, erklæringer, berigtigelser, forhandlinger, bekendtgørelser, generelle bekendtgørelser, direktiver, kundgørelser, offentlige opslag, bevisførelse, lister, ordener, kort, officielle kort, reguleringsmæssige standarder fra Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões (den portugisiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og pensionsfonde), udtalelser, domme, protokoller, henstillinger, forordninger, forordninger fra Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (den portugisiske værdipapirkommission), udvidelsesforordninger, rapporter, beslutninger og retsafgørelser samt hastende udbudsbekendtgørelser, meddelelser om udbud, meddelelser om fristforlængelse og berigtigelser af meddelelse.

Hvilke organers meddelelser offentliggøres?

Organer, der er retligt forpligtet til at offentliggøre retsakter i Diário da República eller er berørt af denne offentliggørelse, omfatter navnlig republikkens præsident, nationalforsamlingen, regeringen, de lovgivende forsamlinger og regionale regeringer i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira, den direkte og indirekte offentlige forvaltning, domstolene, den offentlige anklager, de uafhængige forvaltningsorganer og selvstyrende organer og de lokale forvaltningsorganer.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

Ja. I henhold til Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 83/2016 af 16. december 2016 er der fri og gratis adgang til Diário da República, som udelukkende offentliggøres i elektronisk form.

Hvilke typer søgninger kan der foretages?

Med fri og gratis adgang er det bl.a. muligt og udskrive, gemme, søge i og få fri adgang til indholdet af retsakter offentliggjort online i serie 1 og 2 i Diário da República.

Fra hvilken dato er de officielle meddelelser blevet tilgængelige i elektronisk format?

Den elektroniske udgave af Diário da República har haft retsvirkning siden den 1. juli 2006, og offentliggørelser af retsakter deri er gyldige i enhver retlig henseende i henhold til artikel 1, stk. 5, i lov nr. 74/98 af 11. november 1998 (med senere ændringer).

Siden juli 2019 har der desuden været adgang til en app til Diário da República med yderligere funktioner, f.eks. kan den enkelte bruger nu oprette en personlig profil og anvende et meddelelsessystem til at få adgang til konsolideret lovgivning.

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Svaret på disse to spørgsmål er ja. Hvad angår det andet spørgsmål, kan brugerne navnlig få tilsendt sammendrag af serie 1 og 2 i Diário da República pr. e-mail ved at lade sig registrere eller ved et abonnere på et RSS-feed (Really Simple Syndication).

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? I bekræftende fald: Hvor kan man finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Ja.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Rumænien

De oplysninger, du finder på denne side, vedrører officielle meddelelser udstedt af offentlige institutioner (skrivelser, processkrifter osv.), der ikke er af lovgivningsmæssig karakter og ikke indeholder generelle forpligtelser, men som efter gældende lovgivning offentliggøres i Rumæniens officielle lovtidende eller andre publikationer og er tilgængelige online i elektronisk format. Dette omfatter ikke retsakter og retsafgørelser, medmindre disse skal offentliggøres for at opnå retsvirkning (eksempelvis retsafgørelser om insolvens).

Nedenstående dokumentliste er ikke udtømmende og omhandler kun visse situationer, som er relevante med hensyn til offentliggørelse af offentlige meddelelser, herunder: dokumenter offentliggjort i Rumæniens officielle lovtidende, dokumenter offentliggjort på Oficiul Național al Registrului Comerțuluis portal og websted (det nationale handelsregisterkontor) eller i Buletinul Procedurilor de Insolvență (bulletinen for insolvensbehandling) og dokumenter offentliggjort på Portalul Instanțelor de Judecată (retsportalen).

På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

Den selvstændige offentlige virksomhed "Monitorul Oficia" står for offentliggørelsen af Rumæniens officielle lovtidende i både papir- og elektronisk format. Du finder flere oplysninger om de offentliggjorte dokumenter og online-adgangen hertil i de følgende afsnit:

Du finder dokumenterne i elektronisk format (e-Monitor) på Link åbner i nyt vinduedenne adresse.

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) De erhvervsdrivende skal forud for virksomhedsopstarten søge om at blive registreret i handelsregistret. Mens de udøver deres virksomhedsaktiviteter, eller hvis de lukker deres virksomhed ned, skal de søge om at få oplysninger om dokumenter og fakta, der i henhold til loven kræver registrering, registreret i handelsregistret.

En registrering i handelsregistret svarer til en lovbestemt offentliggørelse ved ONRC. Registreringsnumre, oplysninger og registrerede dokumenter er i henhold til loven bindende for tredjepart fra registrerings- eller publikationsdatoen i Rumæniens officielle lovtidende eller på ONRC's websted/serviceportal.

Registreringer og oplysninger er i henhold til lovbestemmelserne bindende for tredjepart fra registreringsdatoen i handelsregistret eller offentliggørelsesdatoen i Rumæniens officielle lovtidende, del IV eller del VII, eller en anden publikation.

b) ONRC offentliggør derudover bulletinen for insolvensbehandling i elektronisk format: under sektionen for offentlige tjenesteydelser såsom stævning af parter, meddelelse af retsafgørelser, indkaldelse og underretning om retsakter som udstedt af domstole/kuratorer/likvidatorer/andre bemyndigede personer inden for rammerne af insolvensbehandling i henhold til bestemmelserne i lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling som ændret og suppleret og sektionen "Debitorer – fysiske personer med forpligtelser, der ikke følger af deres virksomhedsaktiviteter" i henhold til bestemmelserne i lov nr. 151/2015 om insolvensbehandling for fysiske personer.

I forbindelse med erhvervsdrivende som anført i lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling som ændret og suppleret offentliggøres dokumenter som meddelt/overført af domstolene, insolvensbehandlerne (kurator/likvidator) og andre personer, der er bemyndiget ved lov, i bulletinen for insolvensbehandling, som findes på Link åbner i nyt vindueONRC's onlineserviceportal:

Retsafgørelser til bekræftelse af saneringsplanen for debitorer (erhvervsdrivende) – retsakter i henhold til lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling som ændret og suppleret – offentliggøres i Rumæniens officielle lovtidende, del IV.

Dokumenter som meddelt/overført af insolvensudvalget, kurator, likvidator og domstolene vedrørende fysiske personer som anført i lov nr. 151/2015 om insolvensbehandling for fysiske personer offentliggøres i tidende for insolvensbehandling, sektionen "Debitorer – fysiske personer med forpligtelser, der ikke følger af deres virksomhedsaktiviteter", som findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.bpi.ro/

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

Link åbner i nyt vindueRetsportalen forvaltes af justitsministeren. Alle Rumæniens domstole har hver deres side på portalen. Oplysningerne på siderne lægges op og forvaltes direkte af domstolenes medarbejdere. Dette gælder dog ikke oplysninger om sager og retsmøder, der automatisk registreres i det elektroniske system til sagsforvaltning som anvendt på domstolsniveau.

For at gå til siden for en specifik domstol: På retsportalens Link åbner i nyt vindueforside vælges den region, domstolen ligger i (regionen svarer til retskredsen for en appeldomstol), hvorefter den pågældende domstol vil blive vist på en liste.

Hvilken slags meddelelser offentliggøres?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

For så vidt angår officielle meddelelser i henhold til lov nr. 202 af 9. november 1998 (genudgivet) om opbygningen af Rumæniens officielle lovtidende:

 • I del III offentliggøres retsakter, dokumenter, meddelelser, udtalelser og andet (eksempelvis meddelelser om personaleansættelse, stillingsopslag, retsafgørelser vedrørende annullering af gældsbeviser/checks, periodiske aktivitetsrapporter fra offentlige myndigheder, meddelelser om udvælgelsesprøver til Institutul Național al Magistraturii (den nationale dommer- og anklagerskole), færdighedseksamen for dommere og listen over ledige dommerstillinger, meddelelser vedrørende ledige dommerassistentstillinger ved Înalta Curte de Casație și Justiție (kassationsretten og domstolen) osv.) som fastsat ved lov.
 • I del IV offentliggøres retsakter vedrørende erhvervsdrivende og andre kategorier af juridiske personer samt andre dokumenter som fastsat ved lov (herunder afgørelser om anerkendelse af udenlandske almennyttige juridiske personer i Rumænien, retsafgørelser til godkendelse af politiske partiers vedtægtsændringer, domstolenes afgørelser om at indlede en konkursbehandling, meddelelser om auktionssalg af ejendele, udløbet af gyldighedsperioden for et kreditinstituts tilladelse og den rumænske nationalbanks beslutning om at trække en tilladelse tilbage, afgørelser truffet af generaldirektøren for Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (det rumænske kontor for ophavsrettigheder), ORDA, om at ophæve eller annullere registreringsbeviser osv.) som fastsat ved lov.
 • I del V offentliggøres kollektive overenskomster som indgået på nationalt og brancheniveau, aftaler og anbefalinger fra Den Internationale Arbejdsorganisation og dokumenter som fastsat ved lov.
 • I del VI offentliggøres meddelelser vedrørende tildeling af offentlige kontrakter og koncessionskontrakter om offentlige bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser, koncessionskontrakter om offentlige goder og andre meddelelser som fastsat ved lov (herunder meddelelser i henhold til lov nr. 350/2005 om ikketilbagebetalingspligtige tilskud, koncessioner – meddelelser om deltagelse i auktioner i henhold til nøddekret nr. 54/2006 om koncessionskontrakter om offentlige goder).

Bemærk: I henhold til lov nr. 98/2016 om offentlige udbud offentliggøres meddelelserne på nationalt plan ved brug af det elektroniske system for offentlige udbud Link åbner i nyt vindueSEAP med henblik på elektronisk tildeling af offentlige kontrakter.

 • I del VII offentliggøres retsakter vedrørende andelsselskaber og andre kategorier af juridiske personer, der udgøres af andelsselskaber, samt andre dokumenter vedrørende andelsaktiviteter som fastsat ved lov (herunder den bemyndigede dommers konklusioner vedrørende andelsselskabets registrering i handelsregistret, dokumenter vedrørende udnævnelse af likvidatorer og ethvert andet dokument til ændring heraf osv.) som fastsat ved lov.

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) For så vidt angår erhvervsdrivende, der er registreret i handelsregistret:

 • uddrag af registreringsafgørelser/registreringsafgørelser (Rumæniens officielle lovtidende, del IV eller del VII),
 • dokumenter til ændring af stiftelsesdokumenter og meddelelser vedrørende indgivelsen af opdaterede stiftelsesdokumenter (Rumæniens officielle lovtidende),
 • retsafgørelser i tilfælde som fastsat ved lov (Rumæniens officielle lovtidende),
 • retskendelser vedrørende opløsning (Rumæniens officielle lovtidende, del IV, og på det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal),
 • afgørelser om udnævnelse af likvidatorer i henhold til artikel 237, stk. 6, i lov nr. 31/1990 om selskaber (det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal),
 • fusions-/opdelingsplaner (i Rumæniens officielle lovtidende, del IV, eller – alt efter den anmodende parts valg – på selskabets website. I dette tilfælde skal det handelsregisterkontor, der stod for selskabets registrering, vederlagsfrit offentliggøre fusions- eller opdelingsplanen på sit eget websted),
 • afgørelser om afvisning af registreringsanmodninger og registreringer, der ikke medfører ændringer af stiftelsesdokumentet (det nationale handelsregisterkontors websted eller kontorets onlineserviceportal),
 • listen over selskaber, som det nationale handelsregisterkontor agter at opløse i henhold til artikel 237, stk. 2, i lov nr. 31/1990 om selskaber (website eller onlineserviceportal),
 • listen over selskaber, som det nationale handelsregisterkontor agter at slette i registret i henhold til artikel 237, stk. 9, i lov nr. 31/1990 om selskaber (website eller onlineserviceportal),
 • listen over selskaber, som det nationale handelsregisterkontor agter at slette i registret i henhold til bestemmelserne i artikel 260, stk. 7, i lov nr. 31/1990 om selskaber (det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal),
 • retskendelser vedrørende slettede registreringer i henhold til artikel 237, stk. 10, i lov nr. 31/1990 om selskaber (det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal),
 • retskendelser vedrørende slettede registreringer i henhold til artikel 260, stk. 8, i lov nr. 31/1990 om selskaber (det nationale handelsregisterkontors website eller kontorets onlineserviceportal).

b) I forbindelse med erhvervsdrivende som anført i lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling som ændret og suppleret offentliggøres følgende dokumenter som udstedt af domstolene, insolvensbehandlerne (kurator/likvidator) og andre personer, der er bemyndiget ved lov, i bulletinen for insolvensbehandling:

 • stævninger, meddelelser og retsafgørelser,
 • indkaldelser og underretninger,
 • andre processkrifter som fastsat ved lov.

I forbindelse med fysiske personer som anført i lov nr. 151/2015 om insolvensbehandling for fysiske personer offentliggøres følgende dokumenter som meddelt/overført af insolvensudvalget, kurator, likvidator og domstolene i tidende for insolvensbehandling, sektionen "Debitorer – fysiske personer med forpligtelser, der ikke følger af deres virksomhedsaktiviteter":

 • insolvensudvalgets afgørelser,
 • meddelelser,
 • retsafgørelser,
 • andre processkrifter som fastsat ved lov.

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

I henhold til artikel 167 i retsplejeloven (lov nr. 134/2010) kan domstolen tillade en stævning ved offentliggørelse, hvis sagsøgeren på behørig vis kan dokumentere, at han/hun på trods af sine anstrengelser ikke har fundet frem til sagsøgtes bopæl eller et andet sted, hvor sagsøgte kan indkaldes i overensstemmelse med loven. En sådan indkaldelse sættes op ved indgangen til domstolen, på indgangsdøren til den kompetente domstol og ved sagsøgtes sidst kendte bopæl. Om nødvendigt kan domstolen endvidere træffe bestemmelse om, at stævningen skal offentliggøres i Rumæniens offentlige lovtidende eller i en national avis med stort oplag.

På retsportalen er der således indrettet en Link åbner i nyt vinduegenerel sektion til stævninger ved offentliggørelse. På de enkelte domstoles sider er der desuden indrettet en sektion til stævninger ved bekendtgørelse (se eksempelvis Link åbner i nyt vinduesiden for retten i Bukarest).

Hvilke organisationers meddelelser offentliggøres?

Alt efter den gældende lovgivning for den enkelte type meddelelse sker offentliggørelsen ved Rumæniens officielle lovtidende eller ved de udstedende institutioner.

I forbindelse med de særlige situationer, der er præsenteret ovenfor, sker offentliggørelsen ved det nationale handelsregisterkontor, Rumæniens officielle lovtidende eller domstolene.

Er der gratis adgang til officielle meddelelser?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

Der er gratis online-adgang til de dokumenter, der offentliggøres i Rumæniens officielle lovtidende, del III til VII. De kan læses i 10 dage fra offentliggørelsesdatoen.

På lovtidendes Link åbner i nyt vinduewebsted findes dokumenterne i elektronisk format (Expert-Monitor og Autentic-monitor), med angivelse af gebyrer opkrævet af den selvstændige offentlige virksomhed "Monitorul Oficial" .

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) Ja, der er gratis adgang til meddelelser vedrørende erhvervsdrivende, der er registreret i handelsregistret, på Link åbner i nyt vinduedet nationale handelsregisterkontors portal.

b) Et betalingsabonnement giver adgang til bulletinen for insolvensbehandling, hvis onlinetjeneste giver adgang til processkrifter vedrørende erhvervsdrivende under insolvensbehandling i henhold til bestemmelserne i lov nr. 85/2014 om procedurer for insolvensforebyggelse og insolvensbehandling.

Debitorer, kreditorer, kuratorer/likvidatorer, insolvensudvalget og domstole har gratis adgang til sektionen "Debitorer – fysiske personer med forpligtelser, der ikke følger af deres virksomhedsaktiviteter" i bulletinen for insolvensbehandling i forbindelse med de sager, der vedrører dem.

Link åbner i nyt vindueONRC's onlineserviceportal giver gratis adgang til oplysninger om personer som offentliggjort i bulletinen for insolvensbehandling.

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

Der er gratis adgang til retsportalen.

Hvilken type søgninger kan der foretages?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

I gratisudgaven af Rumæniens officielle lovtidende (Link åbner i nyt vinduee-Monitor) er der ikke mulighed for at foretage automatiske søgninger i de offentliggjorte dokumenter. Brugerne har udelukkende mulighed for ved hjælp af en kalender at vælge datoen for offentliggørelsen og nummeret på det relevante lovtidende (for hver del).

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) For så vidt angår erhvervsdrivende som registreret i handelsregistret kan der foretages søgninger på et enkelt søgekriterium eller en kombination af flere af følgende søgekriterier:

 • registreringsnummer i handelsregistret,
 • afdeling,
 • virksomhedsnavn,
 • offentliggørelsesdato,
 • skattekode,
 • regnskabsår.

b) For så vidt angår insolvente debitorer kan der foretages søgninger under sektionen "Servicii online BPI" (BPI-onlinetjenester – bulletinen for insolvensbehandling), under delsektionerne "Sumar număr BPI" (personer registreret i BPI) ved at benytte følgende søgekriterier:

 • person registreret i BPI,
 • id-kortnummer,
 • sagsnummer,
 • skattemæssig identifikationskode,
 • registreringsnummer i registret,
 • offentliggørelsesinterval,
 • offentliggørelsesår i BPI.

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

Blandt stævninger på retsportalen kan der foretages søgninger på navnet på den sagsøgte part (fornavn og efternavn eller et af disse).

Under retsportalens Link åbner i nyt vinduehovedsektion søges der i stævninger offentliggjort af alle domstole. Er der tale om en søgning under en specifik domstols sektion (eksempelvis Link åbner i nyt vindueretten i Bukarest), er det kun stævninger som offentliggjort af denne domstol, der vises i søgeresultaterne.

Hvornår blev de officielle meddelelser tilgængelige i elektronisk format?

I. Rumæniens officielle lovtidende (Monitorul Oficial al României)

Link åbner i nyt vinduee-Monitor: 2008

II. Det nationale handelsregisterkontor (Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC))

a) For så vidt angår erhvervsdrivende, der er registreret i handelsregistret: 2012.

b) Det nationale handelsregisterkontor offentliggjorde den 1. august 2006 for første gang bulletinen for insolvensbehandling i elektronisk format. Online-udgaven ligger på Link åbner i nyt vindueONRC's onlineserviceportal.

III. Retsportalen (Portalul Instanțelor de Judecată)

Stævninger ved offentliggørelse har siden marts 2013 ligget på Link åbner i nyt vindueretsportalen.

Kan søgningerne gemmes og meddelelserne sendes, når kriterierne er opfyldt?

Ikke relevant

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan registret og/eller de tekniske oplysninger i så fald findes?

Der er på retsportalen mulighed for Link åbner i nyt vindueprogrammeret adgang til oplysningerne om sager og retsmøder som helhed og ikke til stævninger ved offentliggørelse. Informationerne om disse stævninger foreligger kun i HTML-format.

Sidste opdatering: 21/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Slovakiet

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

Link åbner i nyt vindueDen Slovakiske Republiks øverste domstol (Najvyšší súd Slovenskej republiky)

Link åbner i nyt vindueDen særlige domstol i straffesager (Špecializovaný trestný súd)

Link åbner i nyt vindueRetten for regionen Banská Bystrica (Krajský súd v Banskej Bystrici)

Link åbner i nyt vindueRetten for regionen Bratislava (Krajský súd v Bratislave)

Link åbner i nyt vindueRetten for regionen Košice (Krajský súd v Košiciach)

Link åbner i nyt vindueRetten for regionen Nitra (Krajský súd v Nitre)

Link åbner i nyt vindueRetten for regionen Prešov (Krajský súd v Prešove)

Link åbner i nyt vindueRetten for regionen Trenčín (Krajský súd v Trenčíne)

Link åbner i nyt vindueRetten for regionen Trnava (Krajský súd v Trnave)

Link åbner i nyt vindueRetten for regionen Žilina (Krajský súd v Žiline)

Link åbner i nyt vindueKredsdomstole (liste)

Hvilke former for meddelelser offentliggøres?

Domstolenes officielle opslagstavler anvendes til offentliggørelse af meddelelser vedrørende de enkelte domstoles arbejdskalender, offentlige domsafsigelser, meddelelser om forkyndelse, meddelelser om forkyndelse af dokumenter, kendelser afsagt af Den Slovakiske Republiks øverste domstol, meddelelser vedrørende slutrapporter, meddelelser om indledning af fuldbyrdelsesprocedurer, afgørelser om afslutning af konkursbehandling, meddelelser om sagsanlæg, kendelser om accept af deponering af genstande, kendelser om overdragelse af deponerede genstande til staten.

Hvilke organer offentliggør officielle meddelelser?

Alle regionale domstole og kredsdomstole offentliggør meddelelser inden for deres kompetenceområder.

Er der gratis adgang til de officielle meddelelser?

Ja.

Hvilke søgninger kan foretages?

Der kan søges ved at indtaste et af følgende elementer i søgefeltet på websiden med den officielle opslagstavle: dokumentets titel, en del af dokumentets titel eller sagsnummeret.

Fra hvilken dato har de officielle meddelelser været tilgængelige i elektronisk format?

Domstolene har været i stand til at offentliggøre de officielle meddelelser elektronisk siden maj 2011.

Kan man gemme søgekriterier og anmode om at få tilsendt meddelelser, når kriterierne er opfyldt?

Nej.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registret og/eller de tekniske oplysninger?

Nej.

Sidste opdatering: 15/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Finland

På hvilke websteder offentliggøres officielle meddelelser?

Link åbner i nyt vindueKuulutusrekisteri (kundgørelsesregistret)

Link åbner i nyt vindueVirallinen lehti (statstidende)

Hvilke former for meddelelser offentliggøres?

Kundgørelsesregistret indeholder oplysninger om de meddelelser, der hidrører fra afgørelser, som er truffet af domstole eller myndigheder, vedrørende:

 1. officielle indkaldelser meddelt af retten i første instans
 2. fusion af fonde meddelt af retten i første instans
 3. fusion, opsplitning eller fordeling af kapitalen i et selskab eller en anden foranstaltning eller afgørelse, der er nævnt i den selskabsretlige lovgivning, og som skal offentliggøres i statstidende, eller
 4. meddelelser fra fogeder.

statstidende offentliggøres meddelelser, underretninger og andre dokumenter, hvis offentliggørelse i dette medium er fastsat i en lov, et dekret eller i en retsafgørelse fra en lavere instans.

Hvilke organer offentliggør officielle meddelelser?

kundgørelsesregistret offentliggøres meddelelser fra førsteinstansretter, fogeder og de myndigheder, der er ansvarlige for erhvervsregistret.

Kategorierne af meddelelser, som førsteinstansretterne indfører i kundgørelsesregistret, er følgende:

 • officiel indkaldelse af kreditorer
 • fusion af fonde.

Kategorierne af meddelelser, som fogederne indfører i kundgørelsesregistret, er følgende:

 • drøftelser med de forskellige berørte parter
 • drøftelser om fordeling af aktiver
 • skriftlige fortegnelser.

Kategorierne af meddelelser, som de myndigheder, der er ansvarlige for erhvervsregistret, indfører i kundgørelsesregistret, er følgende:

 • overførsel af et europæisk aktieselskabs hovedkontor
 • opsplitning
 • officiel indkaldelse ved konkurs
 • officiel indkaldelse af kreditorer i forbindelse med konkursramte fonde
 • reduktion af reservefond
 • fælles fusion
 • meddelelse til indehavere af særlige rettigheder
 • meddelelse til kreditorer i den modtagende fond
 • meddelelse til kreditorer i den modtagende forening
 • meddelelse til kreditorer i den modtagende forening ved opsplitning
 • hel eller delvis overdragelse af en virksomhed
 • afkald på et kreditinstituts godkendelse
 • omdannelse af et aktieselskab til et anpartsselskab
 • reduktion af egenkapital
 • omdannelse af et andelsselskab til et anpartsselskab
 • sletning af et andelsselskab fra erhvervsregistret
 • afkald på en andelsbanks godkendelse
 • procedure for anordning af afvikling eller sletning fra registret
 • reduktion i investering af egenkapital
 • fusion
 • ændring af regler eller afvigelse fra disses bestemmelser
 • fordeling af fri egenkapital
 • reduktion af reservefond
 • udlodning af udbytte
 • procedure for anordning af en forenings opløsning
 • ændring af vedtægter eller afvigelse fra disses bestemmelser
 • reduktion af kontoen "overkurs ved emission"
 • opfordring til anordning af afvikling eller sletning fra virksomhedsregistret
 • ændring af virksomhedsform.

statstidende offentliggøres desuden meddelelser, underretninger og andre dokumenter fra flere andre enheder.

Er der gratis adgang til de officielle meddelelser?

Kundgørelsesregistret: Ja.

Statstidende: Der har været gratis adgang til dokumenter i pdf-format siden 2011. Tjenesten Link åbner i nyt vindueVirallinen.fi, der ajourføres af Credita, er gebyrpligtig:

1 bruger, pris pr. licens: 200 EUR pr. år, 2-5 brugere, pris pr. licens: 145 EUR pr. år, mere end 5 brugere, pris pr. licens: 124 EUR pr. år.

Hvilke søgninger kan foretages?

Søgninger i kundgørelsesregistret kan foretages på grundlag af følgende kriterier:

 • Meddelelsestype
 • Meddelelsens emne
 • Registreringsnummer/fødselsdato/fødselsår
 • Frist
 • Hovedkontor
 • Det nummer, som sagen er blevet tildelt af retten i første instans.

Derudover er det bl.a. også muligt at foretage en fritekstsøgning i den gebyrpligtige database i statstidende.

Fra hvilken dato har de officielle meddelelser været tilgængelige i elektronisk format?

Kundgørelsesregistret: Fra den 1. april 2004

Statstidende: Fra 2011.

Kan man gemme søgekriterier og anmode om at få tilsendt meddelelser pr. e-mail, som svarer til disse kriterier?

Kundgørelsesregistret: Nej.

Statstidende: I den gebyrpligtige database kan man gemme søgninger og få tilsendt meddelelser pr. e-mail.

Er de officielle meddelelser frit tilgængelige som åbne data? Hvor kan man i bekræftende fald finde registrets data og/eller de tekniske oplysninger?

Disse er ikke tilgængelige som åbne data.

Sidste opdatering: 15/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentliggørelse af officielle meddelelser - Skotland

På hvilke(t) website(s) offentliggøres officielle meddelelser?

Officielle meddelelser offentliggøres i Link åbner i nyt vindueEdinburgh Gazette, det officielle tidende i Skotland.

Sidste opdatering: 15/01/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.