Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της Κροατίας και στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča) του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Επίσημη Εφημερίδα)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Δημοσιεύονται ανακοινώσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, παραχωρήσεις, προσκλήσεις υποβολής προσφορών, διαγωνισμούς για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, ανακοινώσεις για εμπορικές εταιρείες, ανακοινώσεις επιμελητηρίων, αποφάσεις κίνησης διαδικασιών αφερεγγυότητας και συντομευμένων διαδικασιών αφερεγγυότητας, αποφάσεις κήρυξης ανικανότητας για δικαιοπραξία, εκκαθαρίσεις, δικαστικές και συμβολαιογραφικές ανακοινώσεις, εγγραφές στο δικαστικό μητρώο κ.λπ.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

  • Narodne novine d.d. (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας)
  • Στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (e-Oglasna ploča) δημοσιεύονται διάφορες αποφάσεις δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας (αποφάσεις για την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας, κλήσεις σε ακρόαση) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του συστήματος πληροφορικής το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča)

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι. Η πρόσβαση είναι δωρεάν.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Στις ιστοσελίδες της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να γίνει αναζήτηση βάσει όρου, ημερομηνίας ανακοίνωσης, είδους ανακοίνωσης, ειδικού τομέα που αφορά η ανακοίνωση (π.χ. συναλλαγματική ισοτιμία)

Στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča) μπορεί να γίνει αναζήτηση βάσει σήμανσης αρχείου, ονόματος αντιγράφου, θέματος στο οποίο αναφέρεται η ανακοίνωση ή αριθμού ταυτοποίησης (PIN).

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Στις ιστοσελίδες της Επίσημης Εφημερίδας της Κροατίας δημοσιεύονται ανακοινώσεις σε ηλεκτρονική μορφή από τον Ιανουάριο του 2014.

Η εφαρμογή λογισμικού e-oglasna ploča για τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Νοεμβρίου του 2014.

Μπορούν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται οι κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Η Επίσημη Εφημερίδα της Κροατίας δημιούργησε σύστημα κοινοποίησης των επίσημων ανακοινώσεων που αφορούν διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικό εργαλείο αγγελιών για δημόσιες συμβάσεις) οι κοινοποιήσεις στους τελικούς χρήστες αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα των χρηστών.

Όσον αφορά τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča), δεν υπάρχει σύστημα ενημέρωσης των χρηστών. Εξαιρέσεις αποτελούν η φορολογική διοίκηση (Porezna uprava) και ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός (Financijska agencija - FINA), υπηρεσίες για τις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε μια διαδικτυακή υπηρεσία μέσω της οποίας οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να μεταφορτώνουν δεδομένα -πολλές φορές και σε καθημερινή βάση- από τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča).

Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν διατίθενται με τη μορφή ανοικτών δεδομένων.

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν διατίθενται με τη μορφή ανοικτών δεδομένων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.