Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Η εφαρμογή InfoDeska αποτελεί τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Σημαντικές ανακοινώσεις αναφορικά με δικαστικές διαδικασίες.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας, δικαστήρια, εισαγγελίες.

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Η βασική αναζήτηση γίνεται σε συνάρτηση με τον οργανισμό που εξέδωσε το έγγραφο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστήριο, εισαγγελία).
Στη συνέχεια, στον πίνακα ανακοινώσεων συγκεκριμένου δικαστηρίου μπορεί να γίνει αναζήτηση ανά θεματικό τομέα, ημερομηνία δημοσίευσης, αριθμό αναφοράς του φακέλου.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Η εφαρμογή InfoDeska περιέχει έγγραφα που δημοσιεύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Ναι, στην ενότητα Moje InfoDeska (Η InfoDeska μου) παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής για τη λήψη ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για νέα έγγραφα.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις ελεύθερα διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί να βρει κανείς το αποθετήριο και/ή τις τεχνικές πληροφορίες;

Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν διατίθενται ελεύθερα ως ανοικτά δεδομένα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.