Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Οι σημαντικές δημόσιες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο της επίσημης έκδοσης Ametlikud Teadaanded (Επίσημες ανακοινώσεις). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νομοθεσία απαιτεί επίσης τη δημοσίευση των ανακοινώσεων στις εφημερίδες.

Η επίσημη ηλεκτρονική έκδοση Ametlikud Teadaanded δημοσιεύεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την 1η Ιουλίου 2003. Αποτελεί επίσης βάση δεδομένων που ενσωματώθηκε στο κρατικό σύστημα πληροφοριών. Η έκδοση Ametlikud Teadaanded διατίθεται σε όλους δωρεάν στη διεύθυνση https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Προσκλήσεις, προκηρύξεις και ανακοινώσεις που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με νόμο ή με κανονισμό της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή με υπουργική απόφαση.

Δημοσιεύονται δύο τύποι ανακοινώσεων στην έκδοση Ametlikud Teadaanded:

  1. ανακοινώσεις που προορίζονται να ενημερώσουν συγκεκριμένο πρόσωπο και οι οποίες, για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, θα πρέπει να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Οι ανακοινώσεις αυτές υπόκεινται σε προθεσμίες δημοσίευσης στην Ametlikud Teadaanded και σε περιορισμούς πρόσβασης μετά τη διακοπή της δημοσίευσης. Για τις εν λόγω ανακοινώσεις δεν ισχύουν απαιτήσεις για επαναχρησιμοποίηση·
  2. ανακοινώσεις που προορίζονται να ενημερώσουν όλο τον κόσμο και οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Στην Ametlikud Teadaanded δημοσιεύονται ανακοινώσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων των κρατικών και τοπικών αρχών και των εκπροσώπων των ελεύθερων επαγγελμάτων (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές). Δημοσιεύονται επίσης ανακοινώσεις νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που πρέπει να δημοσιεύονται με βάση τον νόμο και οι οποίες δημοσιεύονται για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή προορίζονται για την πληροφόρηση του ευρέος κοινού (π.χ. διάσπαση και λύση εταιρειών).

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση σε όλες τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στη Ametlikud Teadaanded είναι δωρεάν.

Πρέπει να καταβληθεί κρατικό τέλος για να δημοσιευτεί ανακοίνωση που αφορά το συμφέρον ιδιώτη, για παράδειγμα, ανακοίνωση για την απώλεια ενός εγγράφου.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση των δημοσιευμένων ανακοινώσεων ανά είδος, τίτλο, εκδότη και σχετικό τομέα ή με τη χρήση της λειτουργίας αναζήτησης πλήρους κειμένου.

Η υπηρεσία «Οι επίσημες ανακοινώσεις μου» (Minu Ametlikud Teadaanded) σάς δίνει τη δυνατότητα εγγραφής για να λαμβάνετε διάφορα είδη ανακοινώσεων στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και να βλέπετε αρχειοθετημένες ανακοινώσεις που σας αφορούν, η δημοσίευση των οποίων έχει διακοπεί. Η δημοσίευση ανακοίνωσης που προορίζεται για συγκεκριμένο πρόσωπο διακόπτεται και η ανακοίνωση αρχειοθετείται αφότου η δημοσίευση εκπληρώσει τον σκοπό της. Η δημοσίευση αυτού του είδους ανακοίνωσης διακόπτεται, επίσης, όταν το πρόσωπο επιβεβαιώνει την παραλαβή της ανακοίνωσης με την ταυτότητά του, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Οι επίσημες ανακοινώσεις μου».

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

1η Ιουλίου 2003. Ο ιστότοπος της Ametlikud Teadaanded περιλαμβάνει επίσης ανακοινώσεις που δημοσιεύονταν προηγουμένως σε έντυπη μορφή και προορίζονταν για την ενημέρωση του ευρέος κοινού.

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Ένα πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποθηκεύει ανακοινώσεις με τη χρήση της υπηρεσίας «Οι επίσημες ανακοινώσεις μου». Η χρήση της υπηρεσίας «Οι επίσημες ανακοινώσεις μου» απαιτεί επαλήθευση με την ταυτότητα του χρήστη ή με ταυτοποίηση μέσω κινητής συσκευής (mobile ID). Η υπηρεσία «Οι επίσημες ανακοινώσεις μου» σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε αρχειοθετημένες ανακοινώσεις της Ametlikud Teadaanded που σας αφορούν και να δείτε ποιος άλλος έχει διαβάσει τις αρχειοθετημένες ανακοινώσεις που σας αφορούν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ενιαία αναγνωριστικά πόρων (URI) για να αναζητήσετε και να ανακτήσετε ανακοινώσεις στη Ametlikud Teadaanded. Η μοναδικότητα του URI εξαρτάται από το πόσα συστατικά στοιχεία URI χρησιμοποιούνται. Ένα URI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξετε μία ή περισσότερες δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε μορφότυπο HTML, κάτι που είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης, ή σε μορφή αρχείου XML ή XML-RDF.

Τα URI των ανακοινώσεων σάς δίνουν τη δυνατότητα να ανοίγετε δημόσια διαθέσιμες ανακοινώσεις που δεν προορίζονται να γνωστοποιηθούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο και η δημοσίευση των οποίων δεν έχει διακοπεί.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα URI, πρέπει να δημιουργηθεί διεύθυνση στο διαδίκτυο που να αντιστοιχεί στα στοιχεία δημοσίευσης της ανακοίνωσης που σας ενδιαφέρει.

Λεπτομερέστερες οδηγίες για αναζητήσεις ανά URI διατίθενται στη διεύθυνση https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις διαθέσιμες δωρεάν ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί να βρει κανείς το αποθετήριο και/ή τις τεχνικές πληροφορίες;

Οι ανακοινώσεις που δεν προορίζονται να γνωστοποιηθούν σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ανακοινώσεις που προορίζονται ως πληροφόρηση για το ευρύ κοινό, είναι διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα. Οι ανακοινώσεις που δεν δημοσιεύονται πλέον και οι οποίες έχουν αρχειοθετηθεί δεν είναι διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα.

Τα ανοικτά δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο ως URI. Η μοναδικότητα του URI εξαρτάται από το πόσα συστατικά στοιχεία URI χρησιμοποιούνται. Ένα URI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξετε μία ή περισσότερες δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε μορφότυπο HTML, κάτι που είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης, ή σε μορφή αρχείου XML ή XML-RDF. Για να χρησιμοποιήσετε ένα URI, πρέπει να δημιουργηθεί διεύθυνση στο διαδίκτυο που να αντιστοιχεί στα στοιχεία δημοσίευσης της ανακοίνωσης που σας ενδιαφέρει.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.