Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Σε ποιους ιστότοπους δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Μητρώο κοινοποιήσεων (Kuulutusrekisteri)

Virallinen lehti (Επίσημη Εφημερίδα)

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Το μητρώο κοινοποιήσεων περιέχει πληροφορίες σχετικά με κοινοποιήσεις που βασίζονται σε αποφάσεις δικαστηρίων ή αρχών σχετικά με:

 1. την επίσημη κλήτευση που ανακοινώθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο·
 2. τη συγχώνευση ιδρυμάτων που ανακοινώθηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο·
 3. τη συγχώνευση, διάσπαση ή διανομή κεφαλαίων ανώνυμης εταιρείας ή κάθε άλλο μέτρο ή απόφαση που αναφέρεται στη νομοθεσία περί εταιρειών ή ιδρυμάτων, προς κοινοποίηση στην επίσημη εφημερίδα· ή
 4. την κοινοποίηση που εκδίδεται από δικαστικό επιμελητή.

Στην επίσημη εφημερίδα δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις, οι κοινοποιήσεις και όλα τα άλλα έγγραφα των οποίων η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα προβλέπεται από νόμο, διάταγμα ή άλλο κανονισμό που εκδίδεται από κατώτερο δικαστήριο.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν ανακοινώσεις;

Οι ανακοινώσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, των δικαστικών επιμελητών και των αρχών που είναι αρμόδιες για το εμπορικό μητρώο δημοσιεύονται στο μητρώο κοινοποιήσεων .

Οι κατηγορίες κοινοποιήσεων που εισάγονται από τα πρωτοδικεία στο μητρώο κοινοποιήσεων είναι οι εξής:

 • επίσημη κλήτευση προς τους πιστωτές
 • συγχώνευση ιδρυμάτων

Οι κατηγορίες κοινοποιήσεων που εισάγονται από τους δικαστικούς επιμελητές στο μητρώο κοινοποιήσεων είναι οι εξής:

 • συζητήσεις με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη
 • συζητήσεις σχετικά με τον επιμερισμό των περιουσιακών στοιχείων
 • η γραπτή έκθεση ελέγχου

Οι κατηγορίες κοινοποιήσεων που εισάγουν οι αρχές που είναι αρμόδιες για το εμπορικό μητρώο στο μητρώο κοινοποιήσεων είναι οι εξής:

 • η μεταφορά της έδρας ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρίας
 • η διάσπαση
 • η επίσημη κλήτευση σε περίπτωση εκκαθάρισης
 • η επίσημη κλήτευση στους πιστωτές των υπό εκκαθάριση ιδρυμάτων
 • η μείωση του αποθεματικού ταμείου
 • η κοινή συγχώνευση
 • η κοινοποίηση σε κατόχους ειδικών δικαιωμάτων
 • η κοινοποίηση στους πιστωτές του ιδρύματος αγοραστή
 • η κοινοποίηση στους πιστωτές της αποδέκτριας ένωσης επιχειρήσεων
 • η κοινοποίηση στους πιστωτές της αποδέκτριας ένωσης επιχειρήσεων σε περίπτωση διάσπασης
 • η ολική ή μερική μεταβίβαση μιας επιχείρησης
 • η παραίτηση από την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος
 • η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
 • η μείωση των ιδίων κεφαλαίων
 • η μετατροπή συνεταιρισμού σε ΕΠΕ
 • η διαγραφή συνεταιρισμού από το εμπορικό μητρώο
 • η παραίτηση από την άδεια λειτουργίας συνεταιριστικής τράπεζας
 • η διαδικασία για την έκδοση διαταγής εκκαθάρισης ή διαγραφής από το μητρώο
 • η μείωση επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου
 • η συγχώνευση
 • η τροποποίηση των κανόνων ή η παρέκκλιση από τις διατάξεις τους
 • η διανομή δωρεάν ιδίων κεφαλαίων
 • η μείωση του αποθεματικού ταμείου
 • η διανομή κερδών
 • η διαδικασία για την έκδοση διαταγής διάλυσης της ένωσης επιχειρήσεων
 • η τροποποίηση του καταστατικού ή η παρέκκλιση από τις διατάξεις του
 • η μείωση του λογαριασμού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
 • η διαδικασία για την έκδοση διαταγής εκκαθάρισης ή διαγραφής από το μητρώο των εταιρειών
 • η μετατροπή της μορφής της επιχείρησης

Επιπλέον, ανακοινώσεις, κοινοποιήσεις και άλλα έγγραφα από διάφορους άλλους οργανισμούς δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα.

Η πρόσβαση σε επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Μητρώο κοινοποιήσεων: ναι

επίσημη εφημερίδα: Δωρεάν pdf από το 2011 και μετά. Η υπηρεσία Virallinen.fi την οποία εκμεταλλεύεται η Credita είναι διαθέσιμη επί πληρωμή:

1 χρήστης ανά τιμή/άδεια: 200 ευρώ/έτος, 2-5 χρήστες, τιμή/άδεια: 145 ευρώ/έτος, άνω των 5 χρηστών, τιμή/άδεια: 124 ευρώ/έτος

Τι είδους αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν;

Οι αναζητήσεις στο μητρώο κοινοποιήσεων μπορούν να πραγματοποιούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Είδος ανακοίνωσης

Αντικείμενο ανακοίνωσης

Αριθμός καταχώρισης/ημερομηνία γέννησης/έτος γέννησης

Προθεσμία

Έδρα

αριθμός της υπόθεσης που εκχώρησε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο·

Μεταξύ άλλων κριτηρίων αναζήτησης, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με λέξεις στην επί πληρωμή βάση δεδομένων της επίσημης εφημερίδας.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Μητρώο κοινοποιήσεων: 01/04/2004

επίσημη εφημερίδα: από το 2011 και μετά

Είναι δυνατόν να αποθηκευτούν κριτήρια αναζήτησης και να ζητηθούν ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για νέες εκδόσεις που πληρούν αυτά τα κριτήρια;

Μητρώο κοινοποιήσεων: όχι

επίσημη εφημερίδα: Η επί πληρωμή βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση των κριτηρίων αναζήτησης και την αποστολή ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις διαθέσιμες δωρεάν ως δεδομένα με ελεύθερη πρόσβαση; Εάν ναι, πού μπορούν να βρεθούν τα δεδομένα του μητρώου και/ή οι τεχνικές πληροφορίες;

Οι ανακοινώσεις δεν είναι διαθέσιμες ως δεδομένα με ελεύθερη πρόσβαση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.