Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Καθώς η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αποτελεί ομοσπονδιακό κράτος, τα επιμέρους ομόσπονδα κράτη ρυθμίζουν μόνα τους τη δημοσίευση των επίσημων ανακοινώσεών τους. Προς τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργήσει δικούς τους ιστοτόπους, προς ορισμένους από τους οποίους παρέχονται σύνδεσμοι στην πύλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατών για τη δικαιοσύνη (Justizportal des Bundes und der Länder). Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τις δημοσιεύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης:

Μέσο δημοσίευσης Έκταση της δημοσίευσης
Εφημερίδα ομοσπονδιακής νομοθεσίας (Bundesgesetzblatt) Μόνο ηλεκτρονικό αντίγραφο της επίσημης έντυπης έκδοσης
Ομοσπονδιακό δελτίο γνωστοποιήσεων (Bundesanzeiger)

Υπηρεσιακό τμήμα δικαστικό τμήμα
(αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή)

Δελτίο ομοσπονδιακής φορολογικής νομοθεσίας (Bundessteuerblatt) Τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή
Κοινό δελτίο υπουργικών πράξεων (Gemeinsames Ministerialblatt) Τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή
Δελτίο του τομέα των μεταφορών (Verkehrsblatt) Τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή
Ιστότοπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών Αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα επίσημα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα προς αγορά στο εμπόριο εκτυπωμένα ή σε μορφή έντυπης έκδοσης· το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών δεν τα προσφέρει σε τέτοια μορφή.

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Μέσο δημοσίευσης Είδη δημοσιεύσεων
Εφημερίδα ομοσπονδιακής νομοθεσίας Νόμοι, διεθνείς συμβάσεις, κανονιστικά διατάγματα, ανακοινώσεις, διατάξεις, εγκύκλιοι, καθώς και ορισμένες αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (Bundesverfassungsgericht)
Ομοσπονδιακό δελτίο γνωστοποιήσεων Κανονιστικά διατάγματα, άλλες επίσημες ανακοινώσεις, προκηρύξεις και εγκύκλιοι, καθώς και δικαστικές ανακοινώσεις. Οι δικαστικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις δικαστηρίων σχετικά με το μητρώο αγωγών βάσει του νόμου για τις δίκες-οδηγούς σε επενδυτικές διαφορές (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), επιδόσεις σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής, ποινικές υποθέσεις, προσκλήσεις προς πρόσωπα και κοινοποιήσεις σχετικά με έγγραφα, αποφάσεις αποκλεισμού, αποφάσεις κήρυξης τίτλων ως ανίσχυρων και λοιπές αποφάσεις, προσεπικλήσεις, πτωχεύσεις, διαδικασίες συλλογικής εκτέλεσης και διαδικασίες αφερεγγυότητας, καθώς και το μητρώο ανώνυμων και ψευδώνυμων έργων
Δελτίο ομοσπονδιακής φορολογικής νομοθεσίας Φορολογική νομοθεσία και διοικητικές οδηγίες, καθώς και αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου (Bundesfinanzhof)
Κοινό δελτίο υπουργικών πράξεων Φορολογική νομοθεσία και διοικητικές οδηγίες, καθώς και αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού Δικαστηρίου (Bundesfinanzhof)
Δελτίο του τομέα των μεταφορών Υποχρεωτικοί κανόνες στον τομέα των μεταφορών, αναγγελία απολεσθέντων πιστοποιητικών ταξινόμησης και πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων
Ιστότοπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών Επίσημα εγχειρίδια: Επισκόπηση όλων των επίσημων εγχειριδίων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών σε ψηφιακή μορφή. Η ηλεκτρονική έκδοση των επίσημων εγχειριδίων παρέχει ταχεία πρόσβαση σε νόμους, κανονισμούς, οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες φορολογικές περιόδους.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Μέσο δημοσίευσης Φορέας δημοσίευσης
Εφημερίδα ομοσπονδιακής νομοθεσίας Ομοσπονδιακές αρχές
Ομοσπονδιακό δελτίο γνωστοποιήσεων Ομοσπονδιακές αρχές και αρχές των ομόσπονδων κρατών, καθώς και δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές
Δελτίο ομοσπονδιακής φορολογικής νομοθεσίας Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και οι ανώτερες φορολογικές αρχές των ομόσπονδων κρατών
Κοινό δελτίο υπουργικών πράξεων Όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία που αναφέρονται στην επικεφαλίδα
Δελτίο του τομέα των μεταφορών Όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία, οι αρμόδιες για τις ταξινομήσεις αρχές των ομόσπονδων κρατών
Ιστότοπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Μέσο δημοσίευσης Δωρεάν πρόσβαση
Εφημερίδα ομοσπονδιακής νομοθεσίας Ναι (μόνο για ανάγνωση)
Ομοσπονδιακό δελτίο γνωστοποιήσεων Ναι
Δελτίο ομοσπονδιακής φορολογικής νομοθεσίας Εν μέρει (όχι για τις εντελώς πρόσφατες και τις παλαιότερες δημοσιεύσεις)
Κοινό δελτίο υπουργικών πράξεων Μόνο στους πίνακες περιεχομένων
Δελτίο του τομέα των μεταφορών Μόνο στον τίτλο των επίσημων ανακοινώσεων στο δελτίο (η πρόσβαση στα περιεχόμενα παρέχεται επί πληρωμή)
Ιστότοπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών Ψηφιακή δημοσίευση: ναι. Τα επίσημα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα προς αγορά στο εμπόριο εκτυπωμένα ή σε μορφή έντυπης έκδοσης· το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών δεν τα προσφέρει σε τέτοια μορφή.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Μέσο δημοσίευσης Κριτήρια αναζήτησης
Εφημερίδα ομοσπονδιακής νομοθεσίας

Στο πλαίσιο δωρεάν πρόσβασης: καμία

Στο πλαίσιο επί πληρωμή πρόσβασης:

αναζήτηση πλήρους κειμένου, αναζήτηση βάσει παραπομπής, τίτλου, αριθμού υποδιαίρεσης, ημερομηνίας έκδοσης, έτους δημοσίευσης και τμήματος


Ομοσπονδιακό δελτίο γνωστοποιήσεων Όρος, τμήμα, περίοδος δημοσίευσης, είδος δημοσίευσης, αρχή/δικαστήριο δημοσίευσης (υπηρεσιακό τμήμα / δικαστικό τμήμα) στοιχεία αναφοράς, τίτλος (υπηρεσιακό τμήμα) αριθμός φακέλου (δικαστικό τμήμα)
Δελτίο ομοσπονδιακής φορολογικής νομοθεσίας Είδος φόρου, είδος εγγράφου, αλυσίδα κανονιστικών διατάξεων, ημερομηνία, αριθμός φακέλου, αριθμός εγγράφου, ομόσπονδο κράτος, θέμα/κατευθυντήρια πρόταση, στοιχεία αναφοράς
Κοινό δελτίο υπουργικών πράξεων Έκδοση, αριθμός σελίδας, έτος και αναζήτηση πλήρους κειμένου
Δελτίο του τομέα των μεταφορών Τομέας, τίτλος, λέξεις-κλειδιά, ημερομηνία, αριθμός κανονιστικής πράξης
Ιστότοπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών Αναζήτηση πλήρους κειμένου και πίνακας περιεχομένων με ενεργούς συνδέσμους προς το οικείο περιεχόμενο

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Μέσο δημοσίευσης Ημερομηνία έναρξης
Εφημερίδα ομοσπονδιακής νομοθεσίας

Το τμήμα 1 της εφημερίδας ομοσπονδιακής νομοθεσίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, παράλληλα με την έντυπη μορφή του, από το 1998 το τμήμα 2 της εφημερίδας ομοσπονδιακής νομοθεσίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, παράλληλα με την έντυπη μορφή του, από το 1999

Δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων από την έκδοση της 23.5.1949

Ομοσπονδιακό δελτίο γνωστοποιήσεων

Μεμονωμένες δημοσιεύσεις από την 30.8.2002
Πλήρης έκδοση από την 1.4.2012

Δελτίο ομοσπονδιακής φορολογικής νομοθεσίας Δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων από το 1992
Κοινό δελτίο υπουργικών πράξεων Δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων από το 1950
Δελτίο του τομέα των μεταφορών Δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων από το 1947
Ιστότοπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών

Εγχειρίδιο φορολογίας εισοδήματος: σε ηλεκτρονική μορφή από το 2017
Εγχειρίδιο φορολογίας μισθωτών υπηρεσιών: σε ηλεκτρονική μορφή από το 2018
Εγχειρίδιο φορολογίας εταιρειών: σε ηλεκτρονική μορφή από το 2018
Εγχειρίδιο φορολογίας επιτηδεύματος: σε ηλεκτρονική μορφή από το 2018
Εγχειρίδιο φορολογίας κύκλου εργασιών: σε ηλεκτρονική μορφή από το 2019
Εγχειρίδιο φορολογικού κώδικα: σε ηλεκτρονική μορφή από το 2020

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Μέσο δημοσίευσης Αυτόματη αναζήτηση Ανοικτά δεδομένα
Εφημερίδα ομοσπονδιακής νομοθεσίας Όχι Όχι
Ομοσπονδιακό δελτίο γνωστοποιήσεων Μόνο στο πλαίσιο επί πληρωμή υπηρεσίας ενημέρωσης Όχι
Δελτίο ομοσπονδιακής φορολογικής νομοθεσίας Όχι Όχι
Κοινό δελτίο υπουργικών πράξεων Όχι, μόνο της επόμενης προγραμματισμένης ημερομηνίας δημοσίευσης ορισμένης έκδοσης Όχι
Δελτίο του τομέα των μεταφορών Όχι Όχι
Ιστότοπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών Όχι
Τελευταία επικαιροποίηση: 15/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.