Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Εθνικό Τυπογραφείο

Διαύγεια

Άρειος Πάγος

Συμβούλιο της Επικρατείας

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Εθνικό Τυπογραφείο: η δημοσιευτέα ύλη στα Τεύχη της Εφημερίδας της Κυβέρνησης προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3469/2006, όπως ισχύει

Διαύγεια: το σύνολο των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων, για τα οποια υπάρχει υποχρέωση να αναρτώνται στο διαδίκτυο, προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3861/2010, όπως ισχύει

Άρειος Πάγος: παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης πολιτικών και ποινικών δικαστικών αποφάσεων από το έτος 2007 και εξής

Συμβούλιο της Επικρατείας: παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης αποφάσεων διοικητικής δικαιοσύνης

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Εθνικό Τυπογραφείο: (δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τον ίδιο τον φορέα κατόπιν σχετικών αιτημάτων από φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαύγεια: οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του νόμου 3861/2010 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

Άρειος Πάγος: οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τον ίδιο τον φορέα

Συμβούλιο της Επικρατείας: οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τον ίδιο τον φορέα

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

ΝΑΙ

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Όροι, λέξεις ή φράσεις κλειδιά, αριθμός πρωτοκόλλου, αριθμός απόφασης, αριθμός τεύχους, θέμα, κατηγορία, είδος, φορέας, ημερομηνία

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Εθνικό Τυπογραφείο: 1997

Διαύγεια: 2010

Άρειος Πάγος: 2007

Συμβούλιο της Επικρατείας: 2016

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Όχι

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

Nαι
Ο κάθε φορέας είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και το περιεχόμενο της βάσης επίσημων ανακοινώσεων που διαχειρίζεται. Ως εκ τούτου, το αποθετήριο και/ή οι τεχνικές πληροφορίες τηρούνται σε βάσεις δεδομένων εσωτερικά στους αντίστοιχους φορείς.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.