Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Στη Λετονία οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στη Latvijas Vēstnesis, την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Λετονίας..

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Τα ακόλουθα είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα:

 • εκθέσεις πεπραγμένων
 • δημοπρασίες
 • αποφάσεις δικαστηρίων
 • διδακτορικές διατριβές
 • πληροφορίες σχετικά με κληρονομιές
 • πληροφορίες σχετικά με ιδιωτικοποιήσεις
 • πληροφορίες από το εμπορικό μητρώο
 • πληροφορίες από το μητρώο επιχειρήσεων
 • πληροφορίες από το μητρώο ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού ενδιαφέροντος
 • πληροφορίες από το μητρώο πολιτικών κομμάτων
 • πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων
 • περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
 • ειδοποιήσεις σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό
 • ειδοποιήσεις προς πιστωτές
 • ειδοποιήσεις για τον διακανονισμό υποχρεώσεων
 • ειδοποιήσεις προς μετόχους και μέλη
 • ανακλήσεις αρμοδιοτήτων
 • το Δημόσιο Ταμείο
 • κλήσεις προς εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου
 • προμήθειες και εντολές για την εκτέλεση έργων
 • απόσυρση εγγράφων και επίσημων σφραγίδων
 • διάφορες ειδοποιήσεις.

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Η επίσημη εφημερίδα δημοσιεύει επίσημες ανακοινώσεις που υποβάλλονται από αρχές και φορείς ή φυσικά πρόσωπα (καταχωρίσεις σε δημόσια μητρώα, ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις ή πληροφορίες από δημόσιες αρχές και τους υπαλλήλους τους και από φυσικά πρόσωπα), σε περίπτωση που η επίσημη δημοσίευση αυτών των ανακοινώσεων προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Κατάλογος των νόμων και των κανονισμών που προβλέπουν δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα.

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ελεύθερο κείμενο.
Τα αποτελέσματα μπορούν να φιλτραριστούν ανά έτος έκδοσης και είδος ανακοίνωσης.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Στον ιστότοπο της επίσημης εφημερίδας https://www.vestnesis.lv η ηλεκτρονική έκδοση όλων των των τευχών της επίσημης εφημερίδας είναι διαθέσιμη από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσής της, δηλαδή τις 25 Φεβρουαρίου 1993.
Για τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν έως την 1η Ιουλίου 2012, η έντυπη έκδοση της εφημερίδας συνιστά την επίσημη δημοσίευση.

Είναι δυνατόν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται ειδοποιήσεις όταν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια;

Όχι.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις ελεύθερα διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί να βρει κανείς το αποθετήριο και/ή τις τεχνικές πληροφορίες;

Όχι, αλλά οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες για περαιτέρω χρήση των πληροφοριών. Περισσότερα σχετικά με την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.